WĘZEŁ CENTRALNY: O ZESPOLE

Zespół Węzła Centralnego  Sieci Badawczej Obserwatorium Żywej Kultury tworzą  współpracownicy Fundacji OŻK-SB, zarazem twórcy  projektu oraz  członkowie  2 tzw. "pętelek" (dolnośląskiej i małopolskiej) czyli niewielkich zespołów badawczych, nieposiadających zaplecza instytucjonalnego. Większość z nas to pracownicy naukowo-dydaktyczni i doktoranci Katedry Metod Badania Kultury Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Poniżej krótkie wizytówki członków Zespołu.

 Prof. dr hab. Barbara Fatyga, z wykształcenia kulturoznawca (Studium Kultury Współczesnej UWr.), socjolog młodzieży i antropolog kultury,  kierownik Zespołu Badawczego Węzła Centralnego Sieci Badawczej OŻK (od 2009 roku),  współtwórczyni portalu, prezeska Fundacji OŻK-SB, kierownik Katedry Metod Badania Kultury ISNS UW, kierownik specjalizacji na studiach dziennych i zaocznych "Antropologia Współczesności. Animacja Działań Lokalnych".

dr hab. Magdalena Dudkiewicz, z wykształcenia socjolog (ISNS UW), socjolog kultury, specjalistka od animacji kultury i organizacji pozarządowych, członkini Zespołu Merytorycznego Węzła Centralnego Sieci Badawczej OŻK (od 2009 roku), współtwórczyni portalu, pracownica KMBK ISNS UW, sekretarz redakcji kwartalnika "Trzeci Sektor". Zajmuje się badaniami ( m.in. współautorka koncepcji badania Mapy Wiedzy i Niewiedzy).

dr  Paweł Tomanek, z wykształcenia antropolog społeczny (IS UJ), antropolog i socjolog, tłumacz literatury socjologicznej i antropologicznej,  poeta, członek Zespołu Merytorycznego Węzła Centralnego Sieci Badawczej OŻK (od 2011 r.), pracownik KMBK ISNS UW. Zajmuje się badaniami i Słownikiem. W latach 2015 -2016 koordynator merytoryczny projektu "Wpływ diagnoz i badań na kształtowanie polityk i działalności kulturalnej  na poziomie gmin i województw" realizowanego przez OŻK-SB.dr Mariusz Piotrowski, z wykształcenia socjolog i pedagog (UWr), członek Zespołu Merytorycznego Węzła Centralnego Sieci Badawczej OŻK (od 2011 r.), pracownik KMBK ISNS UW, viceprezes Zarządu Fundacji OŻK-SB. Zajmuje się badaniami i analizami przestrzennymi. W latach 2014-2016 główny koordynator projektu "GIS-Kultura. Budowa systemu geolokalizacji infrastruktury żywej kultury".dr Wanda Czarnota, z wykształcenia pedagog i historyk (UW), doktoryzowała się z antropologii współczesności, specjalizuje się w zagadnieniach edukacji nieformalnej i gender, prezeska Fundacji Harcerek, członkini Rady Redakcyjnej Harcerskiego Słownika Biograficznego, członkini Zespołu Merytorycznego Węzła Centralnego Sieci Badawczej OŻK, zajmuje się Słownikiem i badaniami.   

mgr Ludwika Malarska  z wykształcenia historyk sztuki i filozof ze specjalizacją komunikacja społeczna (UWr.), członkini  Zespołu Merytorycznego Węzła Centralnego Sieci   Badawczej OŻK  (od 2010 r.), zajmuje się tworzeniem baz danych, Słownikiem, badaniami terenowymi oraz w latach 2012-2015 współpracą  Sieci z Moją Polis (opracowywaniem i umieszczaniem wskaźników w środowisku informatycznym  Mojej Polis). Wraz z innymi Wrocławiakami tworzy  zespół "Pętelki Dolnośląskiej".

dr Bogna Kietlińska z wykształcenia historyk sztuki i socjolog ze specjalizacją antropologia współczesności, adiunkt w KMBK  ISNS UW, członkini Zespołu Merytorycznego Węzła Centralnego Sieci Badawczej OŻK (od 2010 r.),  sekretarz  Zarządu Fundacji OŻK-SB, zajmuje się badaniami terenowymi i Słownikiem.  W latach 2014-2016 koordynatorka organizacyjna projektu "GIS-Kultura. Budowa systemu geolokalizacji infrastruktury żywej kultury".

mgr Piotr Michalski z wykształcenia psycholog, doktorant, członek Zespołu Merytorycznego Węzła Centralnego Sieci Badawczej OŻK (od 2010 r.). Zajmuje się  analizami statystycznymi i bazami danych.

mgr Alicja Bakulińska z wykształcenia ekonomistka (AE we Wrocławiu), w Sieci Badawczej OŻK od 2013 r.. Zajmuje się badaniami, analizami ekonomicznymi i Słownikiem. Współautorka raportu ewaluującego programy Ministra z 2014 r. Wraz z innymi Wrocławiakami tworzy  zespół "Pętelki Dolnośląskiej".

 mgr Anastazja Dwulit z wykształcenia filozof, współpracuje z Zespołem Węzła Centralnego Sieci Badawczej OŻK (od 2013 r.). Zajmuje się Słownikiem i tłumaczeniami z francuskiego.

 mgr Matylda Malarska, z wykształcenia iberystka i psycholog, współpracuje z Zespołem Węzła Centralnego Sieci Badawczej OŻK (od 2013 r.). Zajmuje się Słownikiem i tłumaczeniami z hiszpańskiego oraz badaniami. Wraz z innymi Wrocławiakami tworzy  zespół "Pętelki Dolnośląskiej".

mgr Aleksandra  Zalewska-Królak  - doktorantka ISNS UW, członkini Zespołu  Węzła Centralnego Sieci Badawczej OŻK (od 2012 r.). Zajmuje się Słownikiem, w tym tłumaczeniami z hiszpańskiego oraz badaniami terenowymi i analizami danych.

mgr Kaja Rożdżyńska-Stańczak - doktorantka w ZMBK ISNS UW, członkini Zespołu Węzła Centralnego Sieci Badawczej OŻK (od 2013 r.). Zajmuje się Słownikiem i badaniami terenowymi. W latach 2015 -2016 koordynatorka organizacyjna projektu "Wpływ diagnoz i badań na kształtowanie polityk i działalności kulturalnej  na poziomie gmin i województw."

mgr Karolina Lutomirska - doktorantka w ZMBK ISNS UW, członkini Węzła Centralnego Sieci Badawczej OŻK (od 2015 r.). Zajmuje się Słownikiem i badaniami terenowymi.

mgr Maciej Folta - doktorant w ZMBK ISNS UW, członek Zespołu węzła Centralnego Sieci Badawczej OŻK (od 2016 r.). Zajmuje się  Słownikiem i badaniami terenowymi.

mgr Michał Kurcwald - członek "Pętelki Małopolskiej" od 2014 roku. Zajmuje się badaniami terenowymi i  Biblioteką OŻK (prace na stopień).

mgr Jan Szpilka - doktorant w IKP UW. Zajmuje się analizami danych jakościowych i tłumaczeniami.

mgr Anna Ślebioda - lingwistka, naukowo zajmuje się zagadnieniem kobiecości w niepełnosprawności w świetle filozofii Edyty Stein, tłumaczka j. angielskiego i niemieckiego. Z OŻK współpracuje od 2018 roku. To nasz pierwszy Supełek Pętelki Poznańskiej.

PRACOWALI lub OKRESOWO WSPÓŁPRACUJĄ  Z NAMI:

mgr Paweł Misiak z wykształcenia informatyk, pracownik UW, współpracownik Zespołu Merytorycznego Węzła Centralnego Sieci Badawczej OŻK (od 2010 r.). współpracuje z nami jako konsultant, zajmuje się bazami danych i konsultacjami informatycznymi w realizowanych przez nas projektach.

mgr Marta Sęk z wykształcenia socjolog, doktorantka w KMBK  ISNS UW, członkini Zespołu Merytorycznego Węzła Centralnego Sieci Badawczej OŻK (od 2010 r. do 2017 r.).  Zajmowała się Słownikiem, zagadnieniami prawnymi związanymi z kulturą i i badaniami terenowymi.r

Eliza Gryszko z wykształcenia  socjolog ze specjalizacją antropologia współczesności, doktorantka w ZMBK  ISNS UW, członkini Zespołu Merytorycznego Węzła Centralnego Sieci Badawczej OŻK (od 2010 r. do 2014 r.). Zajmowała się badaniami i Słownikiem.

Aleksandra Orkan-Łęcka - studentka ISNS UW, członkini Zespołu Węzła Centralnego Sieci Badawczej OŻK (2013-2014). Zajmowała się Słownikiem i badaniami infrastrukturalnymi.

mgr Marzena Grzybowska z wykształcenia socjolog ze specjalizacją "Antropologia Współczesności. Animacja działań lokalnych" pomagała w latach 2015-2016 w analizach statystycznych.

mgr Łukasz Kotlarski - doktorant w ISNS UW, stażysta w FOŻK-SB,  w roku 2015 zajmował się Słownikiem.

Filip Bobociński - student ISNS UW, zajmował się  w roku 2016 bazami danych i analizami.

Paweł Irek - współpracownik Zespołu Węzła Centralnego Sieci Badawczej OŻK i "Pętelki dolnoslaskiej" (od 2013 r. do 2014 r.). Zajmujował się Słownikiem. 

dr Joanna Dziadowiec -  z wykształcenia kulturoznawca i etnolog (UJ), znawczyni folkloru,  członkini "Pętelki Małopolskiej" od 2014  do 2016 r. Zajmowała się  badaniami terenowymi i  Biblioteką OŻK (prace na stopień).