WĘZEŁ PODLASKI: O ZESPOLE

Dr Katarzyna Sztop-Rutkowska - pomysłodawczyni i prezeska Fundacji Laboratorium Badań i Działań Społecznych "SocLab", socjolożka, absolwentka socjologii  (Uniwersytet Łódzki), adiunkt w Instytucie Socjologii UwB, autorka licznych publikacji na temat jakościowych metod badawczych w socjologii oraz kwestii związanych z tożsamością narodową, pamięcią zbiorową (m.in. "Próba dialogu" Kraków 2008). Oprócz pracy badawczej, zaangażowana w praktyczny wymiar tworzenia postaw tolerancji i otwartości międzykulturowej: jako  trenerka prowadzi autorskie warsztaty na ten temat zarówno z młodzieżą, jak i z dorosłymi. Jest absolwentką rocznej Szkoły Trenerów katowickiej firmy Metrum.  Jest zaangażowana w działania organizacji pozarządowych, również jako ekspert w zakresie partycypacji obywatelskiej (m.in. w ramach projektu Fundacji SocLab "Laboratorium Obywatelskie" oraz diagnozowania sytuacji trzeciego sektora (współautorka "Diagnozy organizacji pozarządowych funkcjonujących w Białymstoku i powiecie białostockim", 2011). Wieloletnia członkini zespołu redakcyjnego "Pogranicze. Studia społeczne". Koordynatorka regionalna Obserwatorium Żywej Kultury.


Dr Ireneusz Sadowski - socjolog i statystyk, adiunkt w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Wśród jego najważniejszych publikacji znajdują się książki "Kulturowe aspekty struktury społecznej" (2010, IFiS PAN) oraz "Społeczna konstrukcja demokracji lokalnej" (2011, ISP PAN), dotycząca socjologicznych aspektów funkcjonowania samorządu lokalnego w województwie podlaskim. Publikował również m.in. w "Studiach Socjologicznych", "Studiach Politycznych" i "Polish Sociological Review". Kierownik i uczestnik kilku krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, członek Zespołu do spraw Ewaluacji Jednostek Naukowych w latach 2013-2014. Jego zainteresowania badawcze dotyczą teorii i badań kapitału społecznego, struktury społecznej, metodologii badań społecznych, funkcjonowania polskich instytucji publicznych oraz badań nad aktywnością obywatelską.
 


Dr Urszula Abłażewicz-Górnicka - socjolog, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku w Katedrze Socjologii Wielokulturowości. Zainteresowania naukowe: zróżnicowanie zasobów kapitału kulturowego i społecznego oraz przestrzennych aspektów marginalizacji i wykluczenia społecznego. Autorka i współautorka badań i publikacji z zakresu wymienionej problematyki. Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i Białostockiego Ośrodka Badań i Inicjatyw Społecznych.

Mgr Łukasz Kiszkiel - socjolog, absolwent Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku, asystent w Instytucie Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku w Zakładzie Metodologii Badań Społecznych i Statystyki. Pracował w TNS OBOP na stanowisku market researcher'a w sektorze badań konsumenckich. Specjalizacja w badaniach wizerunku marki , badaniach komunikacji , badaniach segmentacyjnych. Odpowiedzialny za budowanie strategii marketingowej marek, kreowanie i monitoring wizerunku marki, realizację badań marketingowych (ilościowych): przygotowywanie projektu badawczego, dobór odpowiednich metod badawczych, konstrukcję narzędzi badawczych, statystyczną analizę danych oraz opracowywanie raportów z wyników badań, przygotowywanie wniosków i rekomendacji, koordynację projektów w Europie Środkowo-Wschodniej w sieci TNS, zarządzanie ogólnopolską siatką koordynatorów terenowych w IQS & Quant Group. Ekspert w badaniach ewaluacyjnych (m.in. projekt "Euro na kulturę"; badanie ewaluacyjne Punktu Informacyjnego "Europe Direct - Białystok" w zakresie działań komunikacyjnych i podnoszenia świadomości obywateli zgodnych z misją Europe Direct; badanie ewaluacyjne Kampanii na rzecz ograniczania szkód wyrządzanych przez zwierzęta prawnie chronione (wilk, żubr, bóbr) na obszarze Zielonych Płuc Polski).

Mgr Małgorzata Skowrońska - socjolożka zaangażowana w działania społeczne. Pracuje w Instytucie Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku jako asystentka i na rzecz Fundacji UwB, której jest wiceprezeską. Realizowała wiele projektów szkoleniowych i edukacyjnych np. „Spotkania z genderem”, „Kultura wielu głosów”, „Różnorodność- sprawdzam!” i inne. W roku 2011 weszła w skład redakcji periodyku naukowego „Pogranicze. Studia społeczne”, gdzie pełni funkcję sekretarza. Żywo zainteresowana edukacją antydyskryminacyjną oraz gender/queer studies. Opublikowała kilka artykułów naukowych związanych z tą tematyką. Aktualnie przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą przemian białostockiego środowiska LGBTQ.


Mgr Maciej Białous – z wykształcenia socjolog, pracownik Zakładu Historii Społecznej Instytutu Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku, edukator w ramach programu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej. Zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami pamięci zbiorowej oraz socjologii filmu.


Mgr Andrzej Klimczuk - socjolog, absolwent Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku, doktorant w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 2002-2009 redaktor i korespondent wydawnictw o grach komputerowych. Wolontariusz Fundacji Uniwersytetu w Białymstoku, Akademii Rozwoju Filantropii oraz Fundacji Dobra Sieć. W latach 2011-2013 wiceprezes Fundacji Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab”. Współautor modelu działania i założyciel Regionalnego Obserwatorium Kultury w Białymstoku stanowiącego węzeł w ogólnopolskim Obserwatorium Żywej Kultury. Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Polskiego Towarzystwa Badania Gier, Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, European Network for Social Policy Analysis i European Map of Intergenerational Learning. Autor prac naukowych z zakresu gerontologii, ludologii i polityki społecznej (m.in. książek „Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców miasta Białystok”, Wiedza i Edukacja, Lublin 2012; „Experts and Cultural Narcissism. Relations in the Early 21th Century”, LAP LAMBERT Academic Publishing, Saarbrücken 2012).

Mgr Karolina Frąckiewicz - socjolożka, absolwentka Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku, doktorantka. Uczestniczka badań nad integracją społeczną i autorka artykułów o tematyce wspólnotowości w społecznościach lokalnych. Od kilku lat związana ze środowiskiem organizacji pozarządowych, działających na rzecz młodzieży - w temacie edukacji globalnej - współprowadzenie warsztatów, informacji młodzieżowej, a także na rzecz udostępniania kultury i sztuki osobom niewidomym i słabowidzącym, tworzyła audiodeskrypcję do dzieł plastycznych, videoartu, filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych.