STYL ŻYCIA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła STYL ŻYCIA

 (...) Z psychologicznego punktu widzenia styl życia przedstawia się jako charakterystyczny dla jednostki sposób doświadczania, organizowania życia zakorzeniony w jej świadomym i podświadomym rozwoju, a także w jej temperamencie. Jest to pojęcie wprowadzone do psychologii przez Alfreda Adlera i dotyczy indywidualnego, swoistego dla danego człowieka sposobu bycia: ogółu motywów, cech, zainteresowań, wartości, zachowania, sposobu postrzegania świata i reagowania na niego. Z filozoficznego punktu widzenia styl życia jest najbliższy konkretnym i autentycznym doświadczeniom ludzi[3]. (...) więcej

(co w tym wypadku na razie nie znaczy  mądrzej; polecamy tylko wybrany fragment hasła - przyp. BF)

Stan na 08.12.2013 r.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Styl życia" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): Aleksandra Orkan-Łęcka

Słownik Antropologii i Socjologii Kultury - zawartość - opis hasła STYL ŻYCIA

1) Andrzej Tyszka pisze (1971): " Mówiąc o stylach życia myślę o kulturowo uwarunkowanych sposobach bytowania: wzorach życia, motywach postępowania, hierarchiach wartości, dyrektywach i środkach ich realizacji, słowem - elementach świadomości wraz z tkwiącymi w codziennym procesie życiowym przesłankami egzystencji. Na styl życia składa się więc - w tym rozumieniu - splot subiektywnych i obiektywnych czynników: obiektywne - w tym na pierwszym miejscu ekonomiczne determinanty łączą się (...) ze świadomym, subiektywnym dążeniem. Styl życia wyraża równowagę między aspiracjami, świadomością potrzeb, upodobaniami a możliwością ich zaspokojenie; pomiędzy uznaną i pożądaną a możliwą do ziszczenia sumą wartości. (Słowo <suma> należałoby raczej zastąpić terminem <kompozycja>, co sygnalizowałoby określony układ hierarchiczny, sytuację, w której gra rolę wybór, selekcja, wartościowanie.

Styl życia rozumiem jako kulturowo uwarunkowany stopień i sposób zaspokajania potrzeb i realizowania aspiracji za pomocą możliwości i prerogatyw wynikających z zajmowanej pozycji ekonomicznej i społecznej".

2) Wg Andrzeja Sicińskiego (1976 r.): "Proponujemy, aby przez określenie <styl życia> rozumieć zakres i formy codziennych zachowań jednostek lub grup, specyficzne dla ich usytuowania społecznego, tzn. manifestujące położenie społeczne oraz postrzegane jako charakterystyczne dla tego położenia, a dzięki temu umożliwiające szeroko rozumianą społeczną lokalizację innych ludzi. (...)".

3) Wg Marcina Czerwińskiego (1976): "Wydaje się, że pojęcie stylu życia zmusza do ujęcia wyodrębniającego określone zasady ludzkich czynności w następstiwe sięgnięcia dalej w głąb ich rzeczywistych struktur."

4) Wg Andrzeja Sicińskiego (2002 r.): "Styl życia (...) jest określeniem, które odnosić można zarówno do zbiorowości społecznych, jak i jednostek. Oznacza ono zespół codziennych zachowań (sposób <postępowania>, aktywność życiową) specyficzny dla danej zbiorowości lub jednostki (treść i konfigurację owych zachowań); a inaczej mówiąc: charakterystyczny sposób bycia odróżniający daną zbiorowość lub jednostkę od innych. Na całość, jaką stanowi styl życia składają się przy tym: zachowania ludzi zróżnicowane co do zakresu i formy (a właściwie: ciągi tych zachowań nakierowane na określone cele, a więc <czynności>, <działania>); motywacje owych zachowań (przypisywane im znaczenia i wartości); a także pewne funkcje rzeczy będących bądź rezultatami, bądź celami, bądź instrumentami owych zachowań (którym, w związku z tą rolą, również przypisuje się pewne wartości."

5) Barbara Fatyga (2010): "Styl życia proponuję zdefiniować jako kulturowo uwarunkowany sposób realizacji potrzeb, nawyków i norm. Regulują go układy wartości, (wyrażane na poziomie empirycznym przez wzory, a na poziomie teoretycznym - przez wzorce stylu) przyjęte przez jednostki i grupy. (...) Podstawowy, dominujący dla danego stylu układ wzorców (rzadko ich wyrazista hierarchia) tworzy tak zwaną zasadę stylu. Umożliwia ona odczuwanie jej realizatorom swojego życia jako względnie spójnego i względnie sensownego, badaczom zaś - typologizację stylów.(...) Oczywiste jest, iż podmioty społeczne (jednostki i grupy) realizujące poszczególne style życia reprezentują określone segmenty struktury społecznej, a więc także określone cechy statusowe. To zaś (...) wpływa na procesy aksjosemiotyczne w całościowo rozumianym stylu życia. Z reguły bowiem nad <obiektywnymi> cechami położenia społecznego także nadbudowują się siatki wartości i znaczeń, które w rozwarstwiających się (jak obecnie nasze) lub rozwarstwionych społeczeństwach (jak to opisane w Dystynkcji... przez Pierre'a Bourdieu) mogą utworzyć dominujący układ wzorców - określoną zasadę stylu życia."

Źródło definicji (papierowe): 1) Andrzej Tyszka, Uczestnictwo w kulturze. O ¶óżnorodności stylów życia, Warszawa: PWN, 1971, ss.104-105., Źródło definicji (papierowe): 2) Andrzej Siciński, Styl życia - problemy podstawowe i teoretyczne, (w:) tegoż (red.), Styl życia. Koncepcje i propozycje, Warszawa: PWN, 1976, s.15. , Źródło definicji (papierowe): 3) Marin Czerwiński, Pojęcie stylu życia i jego implikacje, (w:) Andrzej Siciński (red.), Styl życia. Koncepcje i propozycje, Warszawa: PWN, 1976, s.42., Źródło definicji (papierowe): 4) Andrzej Siciński, Styl życia, kultura, wybór. Szkice, Warszawa: IFiS PAN, 2002, ss.22-23., Źródło definicji (papierowe): 5) Barbara Fatyga, Szkic o konsumpcyjnym stylu życia i rzeczach jako dobrach kultury, (w:) Piotr Gliński, Artur Kościański (red.), Socjologia i Siciński, Warszawa: IFiS PAN, 2009, ss. 150-151.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik TEORII ŻYWEJ KULTURY - zawartość - opis hasła STYL ŻYCIA

Styl życia to kulturowo uwarunkowany sposób realizacji potrzeb, pragnień, nawyków i norm, wyrażający się w praktykach kulturalnych oraz w ich wytworach, funkcjonujących jako dobra kultury.  Zarówno praktyki, jak i wytwory w ramach stylu życia podlegają uwzorowaniu. Na wyższym poziomie styl życia jednostek i grup regulują układy wartości  i znaczeń - czyli dynamiczne lub statyczne zasady odróżniające poszczególne style. Zasady stylów życia (jako konfiguracje wzorców) umożliwiają ludziom zarówno hic et nunc, jak i w innych perspektywach czasowych lub przestrzennych, odczuwanie siebie i swojego życia jako względnie spójnych i sensownych, zaś badaczom dają możliwość tworzenia typologii.  Intencjonalnie ujmowany styl życia to zarazem jeden z konstruktów dostarczających uzasadnień do porównywania się i grupowania ludzi, jak i ich odróżniania się od siebie.

Źródło definicji (papierowe): Barbara Fatyga, definicja autorska dla OŻK-SB, 2017 r.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga