EDUKACJA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła EDUKACJA

1. Edukacja (łac. educatio – wychowanie) ogół procesów, których celem jest zmienianie ludzi, przede wszystkim dzieci i młodzieży – stosownie do panujących w danym społeczeństwie ideałów i celów wychowawczych. Znaczenie terminu edukacja było chwiejne; jedni kojarzyli go z wykształceniem (np. Witolda Doroszewskiego Słownik języka polskiego), inni z wychowaniem. Obecnie upowszechnia się szerokie rozumienie tego terminu jako oznaczającego ogół procesów oświatowo-wychowawczych, obejmujących kształcenie i wychowanie oraz szeroko pojmowaną oświatę.

2. Edukacja - działanie, którego celem jest wprowadzenie człowieka w wartościowe życie przez kształcenie i wychowywanie zgodne z panującymi w danym społeczeństwie wzorcami i celami; edukacja przedszkolna, początkowa, integracyjna, permanentna. 

Źródło definicji (papierowe): Wincenty Okoń, Słownik pedagogiczny, Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1992, s.51., Źródło definicji (papierowe): Ilustrowana Encyklopedia Powszechna, Kraków: Zielona Sowa, 2006, s.250.
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła EDUKACJA

Edukacja (łac. educatio, 'wychowanie') – pojęcie związane z rozwojem umysłowym i wiedzą człowieka, stosowane w następujących znaczeniach:

Edukacja miała szczególne znaczenie w starożytności, zwłaszcza w polis greckich. W XV wieku dzięki wynalazkowi druku nastąpił rozwój oświaty, od tego czasu do edukacji używano książek drukowanych. (...)

W procesie uczenia się można wyróżnić cztery formy edukacji:

  • edukację formalną (albo szkolną) – która ma miejsce na etapie edukacji szkolnej, w trakcie studiów oraz w ramach różnego typu szkoleń. Zazwyczaj jest to proces prowadzący do uzyskania dyplomów, certyfikatów czy zaświadczeń, oparty na określonej strukturze i organizacji nauki, jej metodologii i metodyki,
  • edukację nieoficjalną – która zazwyczaj ma miejsce obok oficjalnego procesu nauczania bądź szkolenia, ale na ogół nie prowadzi do uzyskania certyfikatów i dyplomów. Tego typu uczenie się odbywa się np. w miejscu pracy albo w ramach aktywności organizacji społeczeństwa obywatelskiego (np. organizacji pozarządowych, młodzieżowych, związków zawodowych, klubów sportowych). Takie aktywności edukacyjne mogą przejawiać także same osoby uczące,
  • edukację nieformalną – którą można ogólnie opisać jako trwający przez całe życie proces kształtowania się postaw, wartości, umiejętności i wiedzy na podstawie różnych doświadczeń oraz wpływu edukacyjnego otoczenia (rodziny, znajomych, środowiska pracy, zabaw, rynku, oddziaływania mass mediów, itd.) (...)
  • samoedukacja - jest formą wzbogacania swojej wiedzy w sytuacji, gdy aktualna edukacja nie spełnia oczekiwań danej jednostki lub gdy została już zakończona w wyniku edukacji formalnej[1].
  • edukację akcydentalną (ad hoc) – wynikającą z codziennych sytuacji, które wydarzyły się niespodziewanie i nie były zaplanowane, ale były źródłem cennej wiedzy lub doświadczenia. więcej

(drobne zmiany red. - BF)

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Edukacja" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Antropologii i Socjologii Kultury - zawartość - opis hasła EDUKACJA

Wg Stephena J.Balla (1990; 1992): [Edukacja] "przygotowuje uczniów nie tylko do podporządkowania się władzy, ale także – przynajmniej niektórych spośród nich – do akcentowania swojej podmiotowości. (…) dostarczając po roku 1800 nowych ról intelektualistom i ekspertom, kładąc podwaliny pod model organizacji społecznej wymagający formalnego potwierdzania kwalifikacji zawodowych i będąc przy tym podstawowym doświadczeniem w dziedzinie kontaktów społecznych z instytucjami niemal wszystkich młodych ludzi ma podstawowe znaczenie dla (…) analizy nowoczesnego społeczeństwa”Źródło definicji (papierowe): Stephen J.Ball, Monsieur Foucault, (w:) Tenże (red.), Foucault I edukacja. Dyscypliny i wiedza, Kraków: Oficyna Wyd. Impuls, 1994, ss.10-11.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Inspiracji - zawartość - opis hasła EDUKACJA

1) Wg Floriana Znanieckiego (1963): "Nie każde uczenie się wymaga bycia nauczanym".

2) Wg Thomasa S. Kuhna (2000): "Student, który potrafi rozwiązywać problemy sformułowane w postaci równań, ale nie umie ułożyć równań potrzebnych do rozwiązania problemów, z jakimi ma do czynienia podczas ćwiczeń albo przedstawionych słownie w zadaniach podręcznikowych, nie osiągnął jeszcze wymaganego poziomu edukacji."

Źródło definicji (papierowe): 1) Florian Znaniecki, Nauki o kulturze, Warszawa: PWN, 1971, s.674., Źródło definicji (papierowe): 2)Thomas S. Kuhn, Droga po strukturze, Warszawa: Wyd. Sic!, 2003, tłum. Stefan Amsterdamski, s.165.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga