Źródła papierowe

Informacje na temat spisu źródeł papierowych

Tytułsortuj malejąco Rok wydania Autor Miejsce wydania
Dom kultury w XXI wieku - wizje, niepokoje, rozwiązania 2009 Pod redakcją Barbary Jedlewskiej i Bohdana Skrzypczaka Olsztyn
Dom w kulturze ludowej na Podlasiu. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Sław Krzemień-Ojak. 2006 Iwona Dziedziul Białystok
Down i zespół wątpliwości: studium z socjologii cierpienia 1995 Elżbieta Zakrzewska-Manterys Warszawa
Drogi i rozdroża. Migracje Polaków w Unii Europejskiej po 1 maja 2004 roku. Analiza psychologiczno-socjologiczna 2010 Halina Grzymała-Moszczyńska, Anna Kwiatkowska i Joanna Roszak (red.) Kraków
Drogi kontrkultury 1975 Aldona Jawłowska Warszawa
Dylematy etyczne współczesności 2008 Paweł Czarnecki Warszawa
Dylematy wielokulturowości 2004 Wojciech Kalaga (red.) Kraków
Dyskurs jako struktura i proces 2001 Teun A. van Dijk (red.) Warszawa
Działalność i znaczenie ruchu esperanckiego w Białymstoku. Praca licencjacka. Promotor: dr hab. Barbara Cieślińska. 2011 Milena Rogucka Białystok
Działalność Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab.Antoni Mironowicz. 2005 Michał Radel Białystok
Działalność społeczno-kulturalna klubów osiedlowych Spółdzielni Mieszkaniowej "Rodzina Kolejowa" w latach 1990-2006. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Teresa Chynczewska-Hennel. 2007 Bożena Szczepanek-Brzezińska Białystok
Dzieci Sieci - kompetencje komunikacyjne najmłodszych 2012 red. Piotr Siuda, Grzegorz D. Stunża Gdańsk
Dzieje folklorystyki w Europie 1971 Giuseppe Cocchiara Warszawa
Dzieło i życie: antropolog jako autor 2000 Clifford Geertz Warszawa
E Pluribus Unum? Dylematy wielokulturowości i politycznej poprawności 2004 Andrzej Szahaj Kraków
Edukacja i animacja społeczna w środowisku lokalnym 2006 Wiesław Theiss, Bohdan Skrzypczak (red.) Warszawa
Edukacja kulturalna w środowisku wsi i małego miasta 1997 Wiesława Pielasińska (red.) Warszawa
Ekonomia muzeum 2011 Dorota Folga-Januszewska, Bartłomiej Gutowski (red.) Kraków
Ekonomika teatru 2011 Hanna Trzeciak Warszawa
Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej 1999 Danuta Lalak, Tadeusz Pilch (red.) Warszawa
Elementy kultury żydowskiej w przestrzeni społecznej miasta Białegostoku. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Andrzej Sadowski. 2005 Iwona Maksimowicz Białystok
Ernest Gellner. Miedzy filozofią a antropologią 1989 Andrzej Flis (red.), Lublin
Esencja człowieczeństwa 2010 Halina Romanowska-Łakomy (red.) Warszawa
Estetyka jako polityka 2007 Jacques Rancière Warszawa
Etnografia Polski 1947 Jan Bystroń Warszawa
Etnografia wizualna. Obrazy, media i przedstawienie w badaniach 2009 Sarah Pink Kraków
Etyczne problemy badań antropologicznych 2010 Katarzyna Kaniowska, Noemi Modnicka (red.), Poznań-Łódź
Europa i ludy bez historii 2009 Eric Wolf Kraków
Ewaluacja profilaktyki problemów dzieci i młodzieży 2001 Janusz Grzelak, Marcin Sochocki Warszawa
Feminizm jako filozofia społeczna. Szkice z teorii rodziny 2009 Ewa Majewska Warszawa
Fenomen nierówności społecznych 2007 Jarosław Klebaniuk (red.) Warszawa
Francuska antropologia kulturowa wobec problemów współczesnego świata 2008 Agnieszka Chwieduk, Adam Pomieciński (red.) Warszawa
Fundacja "Pogranicze" jako popularyzator wielokulturowości. Praca Licencjacka. Promotor: dr hab. Piotr Chomik. 2014 Monika Maksimowicz Białystok
Fundacja Edukacji i Twórczości. Relacje z otoczeniem społecznym. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Piotr Gliński. 2011 Marcin Kruhlej Białystok
Funkcje narodowe kultur muzycznych mniejszości narodowych na przykładzie mniejszości białoruskiej. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Andrzej Sadowski. 2006 Marcin Dąbrowski Białystok
Funkcje parafii prawosławnych na podstawie parafii w Juszkowym Grodzie. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk. 2007 Elżbieta Sakowicz Białystok
Funkcje prawosławnych ośrodków kulturowych na Podlasiu. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Antoni Mironowicz. 2003 Barbara Koziak Białystok
Funkcjonowanie mniejszości etnicznej na pograniczu narodowym na przykładzie Tatarów sokólskich. Historia i współczesność. Praca licencjacka. Promotor: dr Maciej Krzywosz. 2010 Adam Piotr Wawreniuk Białystok
Gdański fenomen 2011 red. Lesław Michałowski Gdańsk
Gdański fenomen 2011 red. Lesław Michałowski Gdańsk
Geje i lesbijki. Życie i kultura 2009 Robert Aldrich Kraków
Granice i horyzonty badań kultury wsi w Polsce 1976 Kazimiera Zawistowicz-Adamska Warszawa
Grupy samopomocy jako forma kapitału społecznego na przykładzie wybranych grup działających w Białymstoku. Praca Licencjacka. Promotor: dr Urszula Abłażewicz-Górnicka. 2013 Diana Sochoń Białystok
Gry i ludzie 1997 Roger Caillois Warszawa
Hand-made. Praca rąk w postindustrialnej rzeczywistości 2010 Marek Krajewski (red.) Warszawa
Historia dzieciństwa : dziecko i rodzina w dawnych czasach 1995 Philippe Aries Gdańsk
Historie życia a psychobiografia : badania teorii i metody 1992 William McKinley Runyan Warszawa
Homo ludens: zabawa jako źródło kultury 1985 Johan Huizinga Warszawa
Homoseksualizm. Perspektywa interdyscyplinarna. 2005 Krystyna Slany, Beata Kowalska, Marcin Śmietana Kraków
Horyzonty i perspektywy życia kulturalnego Hajnówki w ocenach i oczekiwaniach jej mieszkańców. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Sław Krzemień-Ojak. 2007 Rafał Androsiuk Białystok
Humanistyka i płeć I. Studia kobiece z psychologii, filozofii i historii. 1995 Jolanta Miluska, Elżbieta Pakszys (red.) Poznań
Instytucjonalne uwarunkowania uczestnictwa młodzieży w kulturze Zambrowa. Praca Magisterska. Promotor: dr Elżbieta Gawryluk. 2009 Kamil Jasiński Białystok
Interpretacja danych jakościowych: metody analizy rozmowy, tekstu i interakcji 2007 David Silverman Warszawa
Interpretacja kultur. Wybrane eseje 2005 Clifford Geertz Kraków
Istota kultury 1973 Alfred L.Kroeber Warszawa
Jak dzieci uczą się i myślą. Społeczne konteksty rozwoju poznawczego 2006 David Wood Kraków
Jak myślą „tubylcy”: o kapitanie Cooku, na przykład 2007 Marshall Sahlins Kraków
Język i przestrzeń w poststrukturalistycznej filozofii kultury 1996 Ewa Rewers Poznań
Jungowska psychologia marzeń sennych 2010 Zenon Waldemar Dudek Warszawa
Kadrowanie rzeczywistości. Szkice z socjologii wizualnej 2004 Jerzy Kaczmarek (red.) Poznań
Kapitał społeczny i kulturowy mniejszości litewskiej w Polsce na przykładzie Sejn i Puńska. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Andrzej Sadowski. 2008 Urszula Jarmołowicz Białystok
Kapitał społeczny mieszkańców wsi na przykładzie miejscowości Biała Woda w województwie podlaskim. Praca Licencjacka. Promotor: dr Urszula Abłażewicz-Górnicka. 2013 Agnieszka Kochańska Białystok
Kapitał społeczny mieszkańców wsi zróżnicowanej kulturowo na przykładzie wybranej miejscowości w województwie podlaskim. Praca Licencjacka. Promotor: dr Urszula Abłażewicz-Górnicka. 2013 Dawid Sulkiewicz Białystok
Kapitał społeczny mieszkańców wsi zróżnicowanej wyznaniowo na przykładzie miejscowości Malesze w województwie podlaskim. Praca Licencjacka. Promotor: dr Urszula Abłażewicz-Górnicka. 2013 Anna Niewińska Białystok
Kapliczki i krzyże Podlasia jako teksty ludowej kultury. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Sław Krzemień-Ojak. 2005 Agnieszka Lasik Białystok
Kętrzyn - próba monografii terenowej (w perspektywie młodego pokolenia). Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Hanna Palska. 2008 Małgorzata Margas Białystok
Kobiecość i męskość w percepcji młodzieży akademickiej 2010 Tomasz Bajkowski Warszawa
Kobiecość i męskość. Popularne opinie a badania naukowe 2003 Eugenia Mandal Warszawa
Kobiecość, męskość i przemoc symboliczna. Polsko francuskie studium porównawcze. 2005 Lucyna Kopciewicz Kraków
Kobieta i mężczyzna w zawodzie nauczycielskim 2006 Robert Fudala, Mirosław Kowalewski Kraków
Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa 2001 Elżbieta Tabakowska (red.) Kraków
Kolno - małe miasto. Historia i współczesność. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Teresa Chynczewska-Hennel. 2009 Krzysztof Pietruszka Białystok
Kompetencje kulturowe migrantów ze wsi do "pozawiejskiego świata" na przykładzie gminy Trzcianne. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Andrzej Sadowski. 2011 Sylwia Sadowska Białystok
Komunikacja niewerbalna: płeć i kultura. Wybór zagadnień 2012 Urszula Kusio, Ewa Głażewska Lublin
Komunikacja wizualna 2012 Piotr Francuz (red.) Warszawa
Komunikowanie społeczne. 2012 J. Karwat (red.) Poznań
Koncepcja "sztuki prymitywnej". Odkrywanie, oswajanie i udomowienie Innego w świecie Zachodu 2012 Hanna Schreiber Warszawa
Konflikty międzygrupowe. Przejawy, źródła i metody rozwiązywania 2007 Katarzyna Skarżyńska, Urszula Jakubowska, Jacek Wasilewski (red.) Warszawa
Konieczne serio ironisty. O przekształcaniu się problemów filozoficznych w kulturoznawcze 2007 Jerzy Kmita Poznań
Krowy, świnie, wojny i czarownice: zagadki kultury 1985 Marvin Harris Warszawa
Krótka historia cienia 2001 Victor I.Stoichita; tłum.: Piotr Nowakowski Kraków
Krytyczna analiza dyskursu. Interdyscyplinarne podejście do komunikacji społecznej. 2008 Anna Duszak i Norman Fairclough (red.) Kraków
Kształtowanie się struktury i hierarchii wartości od dzieciństwa do wczesnej dorosłości 2013 Jan Cieciuch Warszawa
Kult ikony w prawosławiu na przykładzie Muzeum Ikon w Supraślu. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk. 2008 Daniluk Ewa Białystok
Kultura białoruska w edukacji regionalnej na szczeblu elementarnym w podlaskich szkołach z językiem białoruskim. Praca magisterska. Promotor: dr Ewa Romanowska. 2009 Joanna Najda Białystok
Kultura dominująca jako kultura obca: mniejszości kulturowe a grupa dominująca w Polsce 1999 Janusz Mucha (red.) Warszawa
Kultura edukacji 2010 Jerome Bruner Kraków
Kultura grup mniejszościowych i marginalnych 2005 Leon Dyczewski (red.) Lublin
Kultura i eksplozja 1999 Jurij Łotman Warszawa
Kultura i komunikowanie 2010 Edmund Leach (tłumaczenie Michał Buchowski) Warszawa
Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego 1987 Margaret Mead Warszawa
Kultura ludowa mieszkańców Podlasia jako międzynarodowa atrakcja turystyczna. Praca magisterska. Promotor: prof.dr hab. Bazyli Poskrobko. 2013 Paulina Dmitruk Białystok
Kultura Ludowa we wczesnonowożytnej Europie 2009 Peter Burke Warszawa
Kultura masowa 1959 Czesław Miłosz (red.) Paryż
Kultura masowa 1969 Antonina Kłoskowska Warszawa
Kultura mieszkańców Puszczy Knyszyńskiej w procesie przemian. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Sław Krzemień-Ojak. 2007 Kamil Pietryszczyk Białystok
Kultura Podlasia w telewizji regionalnej. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Sław Krzemień-Ojak. 2004 Jolanta Malicka Białystok
Kultura pogranicza na przykładzie Bielska Podlaskiego. Praca Licencjacka. Promotor: prof. dr hab. Andrei Harbatski. 2014 Magdalena Gołębiecka Białystok
Kultura polska w nowej sytuacji historycznej 1998 Jerzy Damrosz (red.) Warszawa
Kultura popularna i kontrkultura a konsumpcja w społeczeństwie ponowoczesnym. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Nowacki. 2013 Magdalena Kowalczuk Białystok

Strony