Źródła papierowe

Informacje na temat spisu źródeł papierowych

Tytułsortuj malejąco Rok wydania Autor Miejsce wydania
"Czasopismo Psychologiczne" nr 2/12, Uwarunkowania lubienia i respektu: Konfrontacja dwóch koncepcji teoretycznych 2006 Artur Mikiewicz, Aleksandra Szewczyk, Bogdan Wojciszke Poznań
"Czasopismo Psychologiczne" nr 2/13, Czasopismo Psychologiczne" nr 1/13 2007 Bogdan Wojciszke, Artur Mikiewicz Poznań
"Czasopismo Psychologiczne" nr 2/13, Problem eutanazji z punktu widzenia psychologa 2007 Teresa Świrydowicz Poznań
"Czasopismo Psychologiczne" nr 2/13, Semantyka czy syntaktyka? Rola języka w rozwoju dziecięcej teorii umysłu 2007 Adam Putko Poznań
"Czasopismo Psychologiczne" nr 2/14, Manipulowanie zasobami poznawczymi a akceptacja pokus przeszkadzających w realizacji wartości: kierowanie sobą, władza i tradycja 2008 Hanna Brycz, Anna Filipiak-Siewodnik, Ewa Stanilewicz Poznań
"Czasopismo Psychologiczne" nr 2/15, Aktywność twórcza i artystyczna, a psychopatologia 2009 Janusz Rybakowski Poznań
"Czasopismo Psychologiczne" nr 2/15, Kiedy odwołując się do testów psychologicznych postępujemy nieetycznie? Analiza kontekstu psychometrycznego 2009 Jerzy M. Brzeziński Poznań
"Czasopismo Psychologiczne" nr 2/15, O możliwości kontrolowania konfliktów grupowych 2009 Janusz Reykowski Poznań
"Czasopismo Psychologiczne" nr 2/15, Wybitne zdolności – wyjątkowość czy codzienność? 2009 Andrzej Sękowski Poznań
"Czasopismo Psychologiczne" nr 2/15, Żyć godnie i/czy dostatnio. Dobrobyt materialny a godność i podmiotowość człowieka 2009 Małgorzata Górnik-Durose Poznań
"Czasopismo Psychologiczne" nr 2/17, Polska adaptacja Portretowego Kwestionariusza Wartości Shaloma Schwartza 2011 Zbigniew Zaleski, Jan Cieciuch Poznań
"Czasopismo Psychologiczne" nr 2/19, Jakość życia w przestrzeniach zurbanizowanych – definicje, podsumowanie wyników badań oraz problemy metodologiczne 2013 Michał Dębek, Bożena Janda-Dębek Poznań
"Czasopismo Psychologiczne" nr 2/19, Poza „czarno-białą” perspektywą widzenia świata: heterogeniczność wartościowania a przejawy przychylności Obcym 2013 Maria Jarymowicz Poznań
"Czasopismo Psychologiczne" nr 2/7, Osobowość a wartości hedonistyczne i utylitarne w sytuacji zakupu 2001 Anna M. Zawadzka Poznań
"Czasopismo Psychologiczne" nr 2/8, Zabawa i solidarność społeczna w analizie genetycznej 2012 Błażej Smykowski Poznań
"Czasopismo Psychologiczne" nr 2/9, Hierarchiczność i orientacja na dominację społeczną jako podstawa wrogości i agresji międzygrupowej 2003 Jolanta Miluska Poznań
"Czasopismo Psychologiczne" nr 2/9, O różnicach płciowych w przetwarzaniu informacji w warunkach wzbudzenia afektu 2003 Maria Jarymowicz Poznań
"Czasopismo Psychologiczne" nr 2/9, Problematyka badań nad psychologicznym wizerunkiem kobiecego ciała 2003 Marta Kochan-Wójcik Poznań
"Czasopismo Psychologiczne" nr 3-4/6 Egotyzm jako wynik zakotwiczenia w kulturze 2000 Maciej Dymkowski Poznań
"Nauka i szkolnictwo wyższe", nr 1/39 Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza "Akademickie Mazowsze". Wyniki badań 2012 Adam Gałkowski (red. tomu) Warszawa
"Przegląd Psychologiczny" nr 1/ 56 Człowiek – zwierzę werbalne: wprowadzenie do Teorii Ram Relacyjnych 2013 Paweł Ostaszewski, Stanisław Malicki Lublin
"Przegląd Psychologiczny" nr 3/55 Wpływ rodziny na skłonność do kupowania 2012 Małgorzata Niesiobędzka Lublin
"Przegląd Psychologiczny" nr 3/56 Związek postaw wobec pieniądza z postawą wobec euro. Przypadek Polski i Słowacji 2013 Adam Biela, Katarzyna Surowiec Lublin
"Przegląd Psychologiczny" nr 4/55 Próby pomiaru regulacyjnej roli ideałów: poziom emocjonalności aksjologicznej a przejawy postaw społecznych 2012 Maria Jarymowicz Lublin
"Przegląd Psychologiczny" nr 4/56 Świadomość marki, style spędzania wolnego czasu i preferencje materialistyczne dzieci 2013 Anna Maria Zawadzka, Dorota Dykalska-Bieck Lublin
"Przegląd Psychologiczny" nr.2/55 Obraz Ja osób zorientowanych homoseksualnie. Badania narracyjne jako możliwość spotkania idiografii z nomotetyką 2012 Anna Cierpka Lublin
"Psychologia Edukacja i Społeczeństwo" nr 4/2, Problem "natura czy kultura" a procesy wczesnego formowania się JA 2005 Agata Anisimowicz Warszawa
"Psychologia Edukacja i Społeczeństwo", nr 1/1, Jacy do Europy? Kulturowa specyfika społecznego funkcjonowania Polaków a.d. 2003 2004 Andrzej Szmajke Warszawa
"Psychologia Edukacja i Społeczeństwo", nr 1/2, Wielość JA w społeczeństwie postmodernistycznym 2005 Hubert Suszek Warszawa
"Psychologia Edukacja i Społeczeństwo", nr 2/2, Akt twórczy jako osobliwość procesów poznawczych 2005 Roman Zawadzki Warszawa
"Psychologia Rozwojowa" nr 1/19, Narracja matki o dziecku w okresie prenatalnym 2014 Joanna Matuszczak-Świgoń Kraków
"Psychologia Rozwojowa" nr 1/19, Obraz Boga u młodzieży wyznania katolickiego 2014 Beata Kostrubiec-Wojtachnio, Małgorzata Tatala Kraków
"Psychologia Rozwojowa" nr 1/19, Wartości ostateczne a poczucie bezpieczeństwa u studentów o różnym poziomie empatii 2014 Stanisław Głaz Kraków
"Psychologia Rozwojowa" nr 2/19, Rola systemu lustrzanych neuronów w rozwoju języka i komunikacji interpersonalnej 2014 Jan Rostowski, Teresa Rostowska Kraków
"Psychologia Rozwojowa" nr 3/18, Sprawozdanie z XXII Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej Społeczny kontekst rozwoju. Od dziecka do dorosłego 2013 Karolina Byczewska-Konieczny, Magdalena Kosno, Małgorzata Stępień-Nycz Kraków
"Psychologia Rozwojowa" nr 3/18, Twórcze przedszkolaki w percepcji rodziców i nauczycieli 2013 Dorota Kubicka Kraków
"Psychologia Rozwojowa" nr 3/19, Odkrywanie kompetencji komunikacyjnych niemowląt. Skala Wczesnej Komunikacji Społecznej jako przykład narzędzia pomiarowego 2014 Marta Białecka-Pikul, Małgorzata Karwala, Małgorzata Stępień-Nycz, Arkadiusz Białek Kraków
"Psychologia Rozwojowa" nr 3/19, Przemiana duchowa jako kluczowe pojęcie psychologii rozwoju człowieka 2014 Paweł Socha Kraków
"Psychologia Rozwojowa" nr 4/17, Humanistyczny Model Wspomagania Rozwoju poprzez zrozumienie świata życia człowieka 2012 Barbara M. Kaja Kraków
"Psychologia Rozwojowa" nr 4/18, Językowa zewnętrzna i wewnętrzna kontrola działania 2013 Maria Kielar-Turska Kraków
"Psychologia rozwojowa", nr 1/13, Elżbieta Dryll Doświadczenia życiowe a narracja tożsamościowa osoby . 2008 Elżbieta Dryll Kraków
"Psychologia rozwojowa", nr 1/13, Homo ludens – homo mythicus. Nowe podejście do aktywności ludycznej w dorosłości 2008 Wanda Zagórska Kraków
"Psychologia rozwojowa", nr 2/13, Kultura organizacyjna w szkole i jej związek z dyspozycjami twórczymi nauczycieli 2008 Diana Malinowska Kraków
"Psychologia rozwojowa", nr 4/12, W poszukiwaniu przekonujących „dowodów skuteczności” narracyjnych form wspomagania rozwoju człowieka. 2007 Urszula Tokarska Kraków
"Psychologia rozwojowa", nr 4/13, Duchowe dążenia jako wyraz ekspresji dojrzałej osobowości 2008 Katarzyna Skrzypińska Kraków
"Psychologia rozwojowa", nr 4/13, Fenomen intymności: konteksty kulturowe 2008 Irmina Szafrańska Kraków
"Psychologia rozwojowa", nr 4/13, Poziom religijności a poczucie spójności wewnętrznej w wieku młodzieńczym 2008 Elżbieta Rydz, Beata Zarzycka Kraków
"Psychologia rozwojowa", nr 4/13, Poziom religijności a poczucie spójności wewnętrznej w wieku młodzieńczym 2008 Elżbieta Rydz, Beata Zarzycka Kraków
"Psychologia rozwojowa", nr 4/13, Zdolności twórcze a uzdolnienia kierunkowe 2008 Wiesława Limont, Marzena Trela Kraków
"Psychologia. Edukacja i Społeczeństwo" nr 2/3, Rodzina w systemie wartości oraz w kontekście przekonań światopoglądowych młodzieży 2006 Jan Cieciuch Warszawa
"Studia Psychologiczne nr 40" Widzę to, co wiem, czy wiem to, co widzę: Konstruktywizm i realizm w psychologii poznawczej. 2002 Cwalina Wojciech Warszawa
„Portrety obcego” od stereotypu do symbolu 2000 Zbigniew Benedyktowicz Kraków
Aksjotyczne przestrzenie kultury 2005 Renata Tańczuk, Dorota Wolska (red.) Wrocław
Aktywizacja w Polityce społecznej. W stronę rekonstrukcji europejskich Welfare States? 2013 Marek Rymsza Warszawa
Aktywność społeczna osób starszych i jej uwarunkowania na przykładzie mieszkańców Olecka w województwie warmińsko-mazurskim. Praca Licencjacka. Promotor: dr Urszula Abłażewicz-Górnicka. 2013 Karolina Morusiewicz Białystok
Aktywność społeczna osób starszych na przykładzie działalności Białostockiego Centrum Seniora. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Nowacki. 2014 Karolina Januszkiewicz Białystok
Alternatywne formy życia małżeńsko rodzinnego w ponowoczesnym świecie 2002 Krystyna Slany Kraków
Amerykańska antropologia kognitywna 1993 Michał Buchowski (red.) Warszawa
Amerykańska antropologia postmodernistyczna 1999 Michał Buchowski (red.) Warszawa
Animacja kulturalna i społeczno-wychowawcza w środowiskach lokalnych 2003 Jan Żebrowski (red.) Gdańsk
Antropologia codzienności 2000 Roch Sulima Kraków
Antropologia Kaszub i Pomorza. Badania-kultura-życie codzienne 2010 Józef Borzyszkowski Gdańsk
Antropologia kultury: tematy, teorie, interpretacje  1998 Wojciech Burszta Warszawa
Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów 2001 Grzegorz Godlewski (oprac.) Warszawa
Antropologia obrazu. Fotografia jako metoda, przedmiot i medium nauk społecznych 2003 Krzysztof Olechnicki Warszawa
Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie 2007 Hans Belting Kraków
Antropologia strukturalna 2000 Claude Lévi-Strauss Warszawa
Antropologia sztuk widowiskowych. Artyzm, wirtuozeria i interpretacja w perspektywie międzykulturowej 2010 Anya Peterson Royce, red. naukowa:Jacek Lumiński, Agnieszka Jelewska, tłum.: Natasza Moszkowicz Warszawa
Antropologia współczesności.Wiele światów, jedno miejsce 2007 Waldemar Kuligowski Kraków
Apoteoza kapitana Cooka. Europejskie mitotwórstwo w rejonie Pacyfiku 2007 Gananath Obeyesekere Kraków
Arteterapia. Inspiracje i wartości 2014 Tomasz Rudowski Warszawa
Autobiograficzny trójkąt. Świadectwo, wyznanie i wyzwanie 2000 Małgorzata Czermińska Kraków
Badania wizualne w działaniu 2011 Maciej Frąckowiak, Krzysztof Olechnicki, przy współpracy Marka Krajewskiego Warszawa
Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej 2003 Marian Kempny, Ewa Nowicka Warszawa
Basowiszcza - miejsce w kulturze Białostocczyzny, Białorusi. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Eugeniusz Mironowicz. 2007 Andrzej Grześ Białystok
Bezdzietność, perspektywa społeczno kulturowa 2014 Barbara Dolińska Sopot
Białostocki Teatr Lalek jako instytucja artystyczna. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Sław Krzemień-Ojak. 2002 Anna Nikitorowicz Białystok
Biebrzański Park Narodowy jako instytucja kulturalna. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Sław Krzemień-Ojak. 2005 Agnieszka Klim Białystok
Bieg życia ludzkiego 1999 Charlotte Bühler Warszawa
Bimbrownictwo na Podlasiu. Historia i współczesność. 2011 Hubert Czochański Białystok
Biografia a tożsamość narodowa 1996 Marek Czyżewski, Andrzej Piotrowski, Alicja Rokuszewska-Pawełek Łódź
Bunt mas i inne pisma socjologiczne 1982 José Ortega y Gasset Warszawa
Być gorszymi. O reakcjach na zagrożenie statusu grupy własnej 2008 Michał Billewicz Warszawa
Być rodzicem we współczesnej Polsce. Nowe wzory w konfrontacji z rzeczywistością 2009 Małgorzata Sikorska (red.) Warszawa
Centrum Aktywności lokalnej jako metoda rozwoju społeczności lokalnej 2002 Paweł Jordan, Bohdan Skrzypczak (red.) Warszawa
Chłop polski w Europie i Ameryce 1976 William Thomas, Florian Znaniecki  Warszawa
Co z tą kulturą? Raport z badania eksploracyjnego stanu kultury w Szczecinie 2010 Magdalena Fiternicka-Gorzko, Marek Gorzko, Tomasz Czubara Szczecin
Cudze problemy. O ważności tego, co nieważne 1991 Marek Czyżewski, Kinga Dunin, Andrzej Piotrowski (red.) Warszawa
Cudze problemy. O ważności tego, co nieważne. Analiza dyskursu publicznego w Polsce 1991 Marek Czyżewski, Kinga Dunin, Andrzej Piotrowski (red.) Warszawa
Czas plemion. Schyłek indywidualizmu w społeczeństwach ponowoczesnych 2008 Michel Maffesoli; red. naukowa: Barbara Fatyga; tłum.: Marta Bucholc Warszawa
Członkostwo w organizacjach pozarządowych w świetle koncepcji kapitału społecznego na przykładzie białostockiego Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Praca Licencjacka. Promotor: dr Urszula Abłażewicz-Górnicka. 2014 Joanna Wąsik Białystok
Człowiek jednowymiarowy. Badania nad ideologią społeczeństwa przemysłowego 1991 Herbert Marcuse Warszawa
Czystość i zmaza 2007 Mary Douglas Warszawa
Dehumanizacja sztuki i inne eseje 1996 José Ortega y Gasset Warszawa
Detal. Historia malarstwa w zbliżeniu 2013 Daniel Arasse; tłum.:Anna Arno Kraków
Diagnoza postaw młodzieży województwa podlaskiego wobec odmienności kulturowej. 2009 red. Aleksandra Jasińska-Kania i Katarzyna M. Staszyńska Białystok
Dialektyka Oświecenia 1994 Max Horkheimer, Theodor W. Adorno Warszawa
Dizajn pogranicza 2013 Red. Filip Pazderski Białystok
DLA Animacja kultury Metody/Działania/Inspiracje 2005 Marta Białek (red.) Warszawa
Do i od socjalizmu: dwa przełomy w ciągu półwiecza w Polsce 1998 Andrzej Siciński (red.), Warszawa

Strony