LITERATURA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła LITERATURA

Literatura [łac]: 1) ogół wypowiedzi utrwalonych w piśmie, związanych funkcjonalnie z różnymi zakresami życia zbiorowego; 2) w sensie żywotnym od 2 poł. XVIII w – literatura piękna, dział piśmiennictwa obejmujący wypowiedzi o dominującej funkcji estetetycznej, w opozycji do typów wypowiedzi informacyjnych, dydaktycznych, naukowych, publicystycznych itp.; zakres literatury i kryteria jej wyodrębniania są historycznie zmienne; obejmuje 3 zasadnicze rodzaje literatury: lirykę, epikę i dramat (…) 

(drobne zmiany dotyczące pisowni skrótów - AL)

Źródło definicji (papierowe): Encyklopedia Powszechna PWN, t. 2, Warszawa: PWN, 1974, s. 736.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła LITERATURA

Literatura, z łacińskiego litteratura (…) zbiór dzieł pisanych lub mówionych mających wymiar estetyczny (…); także uczestnictwo w ich tworzeniu („Poświęcić się literaturze”). (…) Tak więc literaturę – której granice z konieczności są niewyraźne i zmienne w zależności od osobistych ocen – definiują nie jej nośniki czy gatunki, lecz jej funkcja estetyczna: nadana przekazowi forma jest istotniejsza od treści, przekraczając w ten sposób użyteczną komunikację ograniczającą się do przekazu nawet skomplikowanych treści.  Dziś literatura związana jest z kulturą książki (…) lecz mieszczą się w niej również różne formy wypowiedzi ustnych, takie jak baśnie (…), tradycyjna poezja ludów niepiśmiennych – których dalekimi kuzynkami są nasze piosenki – czy teatr, który odbieramy poprzez głos i ciała aktorów. więcej

Stan na 28.12.2013 r.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Littérature" w Wikipedii francuskojęzycznej
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit

Literatura to sztuka używająca instrumentu w postaci słów. Co więcej, termin ten odnosi się również do całości produkcji literackich narodu, epoki czy nawet gatunku (literatura grecka, literatura XVIII wieku, literatura fantastyczna, itp.) oraz do całości dzieł, które traktują o sztuce lub nauce (literatura medyczna, literatura prawnicza, itp.). więcej

Stan na 12.12.2013 r.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Literatura" w Wikipedii hiszpańskojęzycznej
Hasło wprowadził(a): Aleksandra Zalewska

Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury - zawartość - opis hasła LITERATURA

Wg Richarda Ohmanna (1971): "Zaryzykowałbym nawet twierdzenie dalej idące: literaturę można zasadnie zdefiniować jako wypowiedź, w której akty pozorne mają charakter hipotetyczny. Wokół tych aktów czytelnik, posługując się swą złożoną wiedzą o regułach rządzących aktami illokucyjnymi, konstruuje hipotetycznych mówiących i sytuację - fikcyjny świat - nadając w ten sposób sens tym aktom. Dokonanie tego określane jest jako mimesis."

Źródło definicji (papierowe): Richard Ohmann, Mowa, działanie styl, (w:) Michał Głowiński (red.), Znak, konwencja, styl, Warszawa: Czytelnik, 1977, s. 144.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Inspiracji - zawartość - opis hasła LITERATURA

„A jeżeli twierdzimy, że literatura nas wyzwala, czy nie dokonuje tego na niewłaściwym terenie, skoro nasze uczucia wyładowują się w zetknięciu z literacką fikcją? Jako młody człowiek, wyznaje św. Augustyn, choć żyjąc w grzechu śmiertelnym, <nie płakałem nad tym, ja, który opłakiwałem śmierć Dydony…>. Może istnieją różne literatury – podniecająca i obok niej literatura innego rodzaju, która powoduje katharsis, czy też może trzeba uznać, że istnieją różne typy czytelników i sposoby reagowania?”

Źródło definicji (papierowe): René Wellek i Austin Warren, Teoria Literatury, tłum. Jerzy Krycki, Warszawa: PWN, 1975, s. 43.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit