O PRAWIE KULTURY

Prawo Kultury - opis
Zakładka Prawo Kultury została pomyślana jako służebna wobec  Wieloźródłowego Słownika Kultury, w szczególności Słownika Terminów Prawnych.  Zawarte tu informacje mają być praktycznie użyteczne - wyjaśniać podstawowe terminy prawne, które są niezbędne do właściwego rozumienia i używania definicji. Zakładka Prawo Kultury jest podręcznym źródłem, którego warto używać korzystając z budowanych przez nas słowników.
Podczas prac nad Słownikiem Terminów Prawnych opierałam się na dokumentach o różnym znaczeniu, odwoływałam się do wielu terminów i pojęć istotnych dla rozumienia i stosowania terminów prawnych. Niestety nie znalazłam żadnego istniejącego źródła tej wiedzy, które jednocześnie byłoby napisane przystępnie i poprawnie merytorycznie.
Słownik Terminów Prawnych jako system opiera się na stosunkowo zwięzłych definicjach. W tych ramach nie sposób wyjaśnić złożonych zagadnień bez konieczności nadmiernego ich upraszczania. Dlatego też zakładka Prawo Kultury zawiera krótkie artykuły  wyjaśniające podstawowe kwestie.
Słownik Terminów Prawnych
Podczas tworzenia słownika kultury OŻK pracowaliśmy nad weryfikowaniem i uzupełnianiem zastanych definicji, w których powoływano się na treści ustaw. Niestety, brakowało ogólnodostępnego, darmowego i regularnie aktualizowanego źródła, z którego przy tej okazji moglibyśmy korzystać. Dlatego też zdecydowaliśmy się na stworzenie własnego słownika terminów prawnych.
Definicje prawne są niezwykle cennym źródłem wiedzy oddają bowiem znaczenie terminów na gruncie konkretnych przepisów prawa. Jednocześnie, rzadko mamy do czynienia z precyzyjnymi definicjami, które miałyby jasno określone źródła i były uzupełnione o informację jak zostały uzyskane. Moją intencją było stworzenie systemu definicji występujących w przepisach prawa, wprost w nich powołanych lub zrekonstruowanych przeze mnie na podstawie ich treści, tak aby możliwie precyzyjnie oddać intencje prawodawcy i ducha przepisów.  Z tego powodu definicje zawarte w słowniku terminów prawnych nie są zunifikowane, mają różną budowę i styl. 
Słownik terminów prawnych jest ze swojej natury jest zmienny po pierwsze dlatego, że  prawo ulega zmianom i definicje w słowniku muszą być dostosowywane do zmieniającego się prawa. Po drugie, słownik w miarę rozwoju Obserwatorium Żywej Kultury i przyrastania kolejnych treści w portalu  jest uzupełniany o brakujące definicje.
Każda definicja zamieszczona w Słowniku terminów prawnych została uzupełniona informacją o:
- dacie modyfikacji lub zmiany definicji  by pokazać w stosunku do jakiego okresu definicja jest lub była aktualna (data ta nie jest ona tożsama z datą powstania ani z datą wejścia z życie przepisów, na których definicja się opiera);
- jej źródle w aktualnie obowiązującym brzmieniu (w przypadku braku jednolitego tekstu źródła podany jest tekst źródłowy wraz z listą obowiązujących zmian);
- miejscu publikacji tego źródła i linku do jego elektronicznej, ogólnodostępnej wersji.

Różnica między pojęciem PRAWNE  a PRAWNICZE
Powyższe terminy są stosowane w potocznym języku zamiennie. Prawnicy rozróżniają jednak język (terminy) prawny od języka prawniczego. Język prawny to termin stosowany do opisania języka, w którym formułowane jest prawo, np.  ustawy, rozporządzenia, Konstytucja. Język prawniczy to termin określający język w którym mówi się o prawie, np. język, za pomocą którego dokonuje się interpretacji przepisów prawa. Język prawny to język pierwszego stopnia, a język prawniczy to język drugiego stopnia (metajęzyk).
Należy stwierdzić, opierając się na powyższym rozróżnieniu, że definicje tworzone na podstawie przepisów prawa (w tym także te zrekonstruowane ) to definicje prawne. Natomiast w przypadku gdyby słownik miał być uzupełniony o definicje oparte na orzecznictwie lub piśmiennictwie, można by rozważyć zmianę jego nazwy na "Słownik prawniczy".
autorka: Marta Sęk