Prace naukowe na stopień

Informacje na temat spisu źródeł papierowych

Tytuł Rok wydania Autor Promotorsortuj malejąco Miejsce wydania
Polscy rolnicy wobec integracji Polski z UE. Problem barier świadomościowych czy ekonomiczne poparcie integracji (Praca magisterska) 2003 Agnieszka Rożko prof. dr hab. Izabella Bukraba-Rylska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Drobna szlachta i chłopi na Podlasiu (Praca magisterska) 2003 Wojciech Terlikowski prof. dr hab. Izabella Bukraba-Rylska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Potomkowie drobnej szlachty podlaskiej w oczach własnych. Źródła i mechanizmy przekazywania stereotypów (Praca magisterska) 2004 Jakub Gąsowski prof. dr hab. Izabella Bukraba-Rylska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Krytyczna analiza dyskursu i emancypacje od języka (Praca magisterska) 2004 Adrian Wójcik prof. dr hab. Izabella Bukraba-Rylska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Świat polityki jako świat symboli. Mityczne elementy porządku politycznego (praca magisterska) 2006 Piotr Majewski prof. dr hab. Wojciech Burszta Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kultura a zagadnienie obiektywności poznania w ujęciu „mocnego programu” socjologii wiedzy (Praca magisterska) 2000 Marta Bucholc prof. dr hab. Mirosław Chałubiński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Emancypacja świadomości jako czynnik rozwoju osobowości na przykładzie C.G. Junga i szkoły frankfurckiej (Praca magisterska) 2000 Marcin Majewski prof. dr hab. Mirosław Chałubiński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Miłość w ujęciu E. Fromma i socjobiologii (Praca magisterska) 2001 Grażyna Legutowska prof. dr hab. Mirosław Chałubiński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Zygmunta Baumana koncepcja ponowoczesności - próba krytyki (Praca magisterska) 2001 Paweł Majewski prof. dr hab. Mirosław Chałubiński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Stanisława Ossowskiego krytyka szkoły rasowo-antropologicznej (Praca magisterska) 2001 Łukasz Ostrowski prof. dr hab. Mirosław Chałubiński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Richard Rorty wobec koncepcji prawdy (Praca magisterska) 2001 Tomasz Płachecki prof. dr hab. Mirosław Chałubiński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Myśl niestateczna. Neopragmatyzm Richarda Rorty’ego wobec nowoczesnej kultury (Praca magisterska) 2001 Sebastian Wierny prof. dr hab. Mirosław Chałubiński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Między refleksją a działaniem. Porozumienie w hermeneutyce Paula Ricoeura (Praca magisterska) 2002 Monika Stec prof. dr hab. Mirosław Chałubiński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Instytucje polityczne Polski wobec puczu Janajewa (Praca magisterska) 2000 Maciej Kochanowicz dr hab. Piotr Chmielewski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Powstanie i rozwój Internetu: analiza instytucjonalna (Praca magisterska) 2001 Justyna Cieślik dr hab. Piotr Chmielewski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Analiza instytucjonalna w strategii Banku Światowego w Polsce (Praca magisterska) 2001 Mateusz Fałkowski dt hab. Piotr Chmielewski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Zarządzanie wizerunkiem firmy i informacją w sytuacji kryzysowej (Praca magisterska) 2001 Paweł Gałązka dr hab. Piotr Chmielewski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Norma zaufania jako zasada konstruująca wzajemne relacje między instytucjami państwa a organizacjami pozarządowymi (Praca magisterska) 2001 Maryla Otachel dr hab. Piotr Chmielewski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
System zarządzania kryzysowego w Polsce – zaprojektowanie instytucji (Praca magisterska) 2001 Mariusz Stus dr hab. Piotr Chmielewski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Stabilność i zmiana: instytucje i organizacje polityczne PZPR w czasie przygotowań do stanu wojennego (Praca magisterska) 2002 Jakub Biernat dr hab, Piotr Chmielewski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Teoria i praktyka demokracji bezpośredniej (Praca magisterska) 2002 Tomasz Sygnowski dr hab. Piotr Chmielewski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Konflikt wokół oświęcimskiego żwirowiska. Analiza przetargu (Praca magisterska) 2002 Małgorzata Werner dr hab. Piotr Chmielewski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Rola administracji rządowej i samorządowej w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi (Praca magisterska) 2002 Sebastian Wierzbicki dr hab. Piotr Chmielewski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Terroryzm a media. Rola mediów w zarządzaniu sytuacją kryzysową (Praca magisterska) 2003 Rafał Grzegorkiewicz dr hab. Piotr Chmielewski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Od prób konsolidacji do rywalizacji. Analiza instytucjonalna organizacji żydowskich w Polsce w latach 1989-2001 (Praca magisterska) 2003 Katarzyna Żarnecka dr hab. Piotr Chmielewski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Sieci społeczne na Podlasiu 1810-1813 oraz przebieg ich badania (Praca magisterska) 2004 Justyna Dziewulska-Jodłowska dr hab. Piotr Chmielewski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Przywództwo w sytuacjach kryzysowych na przykładzie Wielkiej Powodzi 1997 r. we Wrocławiu (Praca magisterska) 2004 Sebastian Frączek dr hab. Piotr Chmielewski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Kryzys w jednostce wojskowej 2305 „Grom”. Jego obraz w mediach (Praca magisterska) 2004 Anna Kwas dr hab. Piotr Chmielewski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Znaczenie edukacji wybitnie zdolnych uczniów dla kapitału społecznego i intelektualnego Polski. Perspektywa nowego instytucjonalizmu (Praca magisterska) 2004 Maria Ossolińska dr hab. Piotr Chmielewski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Reprywatyzacja. Studium kryzysu (Praca magisterska) 2004 Filip Piotrowski dr hab. Piotr Chmielewski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Instytucja i program INTERREG. Z zagadnień europejskiej polityki regionalnej (Praca magisterska) 2004 Aleksandra Trzaskowska dr hab. Piotr Chmielewski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Obecne przemiany Sił Zbrojnych RP – dezinstytucjonalizacja poboru (Praca magisterska) 2004 Agata Zalewska dr hab. Piotr Chmielewski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Fundacja "Pogranicze" jako popularyzator wielokulturowości (praca licencjacka) 2014 Monika Maksimowicz dr hab. Piotr Chomik Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Historii i Nauk Politycznych
Mniejszość białoruska w Polsce. Aktualne położenie polityczne i kulturowe (praca licencjacka) 2014 Emilia Jeneralczuk dr hab. Piotr Chomik Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Historii i Nauk Politycznych
Działalność społeczno-kulturalna klubów osiedlowych Spółdzielni Mieszkaniowej "Rodzina Kolejowa" w latach 1990-2006 (praca magisterska) 2007 Bożena Szczepanek-Brzezińska prof. dr hab. Teresa Chynczewska-Hennel Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Historii i Nauk Politycznych
Religijna i wyznaniowa różnorodność mieszkańców gminy Michałowo (praca magisterska) 2008 Michał Bura prof. dr hab, Teresa Chynczewska-Hennel Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Historii i Nauk Politycznych
Kolno - małe miasto. Historia i współczesność (praca magisterska) 2009 Krzysztof Pietruszka prof. dr hab. Teresa Chynczewska-Hennel Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Historii i Nauk Politycznych
Idea wspólnoty a rzeczywistość Unii Europejskiej (praca licencjacka) 2010 Gustaw Żurawski dr hab. Marek Cichocki Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
O nowy wspaniały świat - analiza wpływu koncepcji utopijnych i utopijnej świadomości na proces rewolucji (praca licencjacka) 2011 Jan Elbanowski dr hab. Marek Cichocki Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Rozliczanie państwa z łamania praw człowieka. Wina i odpowiedzialność – przykład Argentyny (praca licencjacka) 2011 Marta Mieszczanek dr hab. Marek Cichocki Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Historia idei utopii w kontekście racjonalności praktycznej i teoretycznej (praca licencjacka) 2012 Bartosz Kamiński dr hab. Marek Cichocki Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Teologia narodu i konstruktywizm – dwie perspektywy na powstanie i znaczenie idei narodowej (praca licencjacka) 2012 Ryszard Liebert dr hab. Marek Cichocki Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Teoria nacjonalizmu Ernesta Gellnera. Próba krytyki (praca licencjacka) 2012 Kacper Ziemba dr hab. Marek Cichocki Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Teoria i praktyka społeczeństwa obywatelskiego w perspektywie antyhumanistycznej koncepcji człowieka (praca licencjacka) 2013 Adam Suwiński dr hab. Marek Cichocki Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Mafia: kulturowy obraz gangstera, a rzeczywistość naukowa (praca licencjacka) 2013 Antoni Wiśniewski dr hab. Marek Cichocki Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Poeta i naród - zaproszenie do Rymkiewicza (praca licencjacka) 2013 Michał Florysiak dr hab. Marek Cichocki Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Współczesna lewica i filozoficzne dziedzictwo Carla Schmitta. Wokół prac Chantal Mouffe i Giorgio Agambena (praca licencjacka) 2013 Jakub Krzeski dr hab. Marek Cichocki Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Nowe Ruchy Społeczne - tryumf czy kryzys demokracji? Przypadek Occupy Wall Street na tle wybranych koncepcji społeczeństwa oraz doświadczenia Solidarności (praca magisterska) 2014 Anna Skórzyńska dr hab. Marek Cichocki Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Struktura i społeczne konsekwencje bezrobocia w Polsce w latach 1992-1999 (Praca magisterska) 2001 Tomasz Jerzyński dr Bogdan Cichomski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Międzypokoleniowa ruchliwość zawodowa w latach dziewięćdziesiątych w Polsce na podstawie badań PGSS 1992-1997 (Praca magisterska) 2002 Marcin Dziadecki dr Bogdan Cichomski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Zróżnicowanie szans edukacyjnych w Polsce w latach 1992-1997. Analiza danych Polskiego Generalnego Sondażu Społecznego (Praca magisterska) 2002 Agata Zezyk dr Bogdan Cichomski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Zróżnicowanie społeczne mieszkańców gminy Bemowo w Warszawie (Praca magisterska) 2003 Maja Długokęcka dr Bogdan Cichomski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Zróżnicowanie społeczne mieszkańców gminy Bemowo. Przyczynek do badań ekologii społecznej (Praca magisterska) 2004 Maja Długołęcka dr Bogdan Cichomski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Dzieci kreatywne czy konformistyczne? (Praca magisterska) 2004 Maciej Karwowski dr Bogdan Cichomski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Postrzeganie determinant sukcesu w latach 1992-2002 na podstawie Polskiego Generalnego Sondażu Społecznego (Praca magisterska) 2004 Paweł Motyczyński dr Bogdan Cichomski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Efekt ankieterski w badaniach Polskiego Generalnego Sondażu Społecznego (Praca magisterska) 2004 Ewa Piechór dr Bogdan Cichomski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Tożsamość narracyjna jednostki a wybrane aspekty funkcjonowania rodzinnego. Analiza porównawcza Polska- Włochy (Praca magisterska) 2005 Karolina Małek dr hab. Anna Cierpka Warszawa (Uniwersytet Warszawski), Wydział Psychologii
Działalność i znaczenie ruchu esperanckiego w Białymstoku (Praca licencjacka) 2011 Milena Rogucka dr hab. Barbara Cieślińska Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Socjologii i Kognitywistyki
Współczesne modele życia rodzinnego w środowisku wiejskim (praca licencjacka) 2012 Ewa Broniek dr hab. Barbara Cieślińska - Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Socjologii i Kognitywistyki
„Polka w Holandii”. Monografia socjologiczna (Praca magisterska) 2000 Aneta Charlak prof. dr hab. Edward Ciupak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Przemoc wobec kobiet w środowisku wielkomiejskim (Praca magisterska) 2000 Magdalena Gawrońska prof. dr hab. Edward Ciupak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Polski Kościół Chrześcijan Baptystów – jego funkcje i struktura na przykładzie zboru chrześcijan baptystów w Warszawie (Praca magisterska) 2000 Katarzyna Gołębiowska prof. dr hab. Edward Ciupak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Kibice piłkarscy. Wzory kulturowej integracji (Praca magisterska) 2000 Dorota Górska prof. dr hab. Edward Ciupak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Zaburzenia odżywiania u kobiet w Polsce. Analiza socjologiczna (Praca magisterska) 2000 Ewa Kuklo prof. dr hab. Edward Ciupak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Talk-show „Na każdy temat” – monografia programu telewizyjnego (Praca magisterska) 2000 Izabela Pontus prof. dr hab. Edward Ciupak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Chrześcijańskie ruchy religijne (Praca magisterska) 2000 Marta Trybulska prof. dr hab. Edward Ciupak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Floriana Znanieckiego koncepcja kultury (Praca magisterska) 2000 Katarzyna Walkowska prof. dr hab. Edward Ciupak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Zachowania przestrzenne komunikacyjne mieszkańców aglomeracji warszawskiej na przykładzie gmin Radzymin i Dąbrówka (Praca magisterska) 2000 Robert Wiśniewski prof. dr hab. Edward Ciupak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Zastępcze formy opieki nad dziećmi (Praca magisterska) 2000 Marcin Zieliński prof. dr hab. Edward Ciupak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Agencje towarzyskie w aglomeracji wielkomiejskiej na przykładzie Warszawy (Praca magisterska) 2001 Monika Berdek-Tyniec prof. dr hab. Edward Ciupak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Między krytyką a promocją. Kultura na łamach tygodnika „Polityka” (Praca magisterska) 2001 Magdalena Filocha prof. dr hab. Edward Ciupak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Społeczna działalność parafii Św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej w latach 1964-1991 (Praca magisterska) 2001 Agata Kościelna prof. dr hab. Edward Ciupak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – współczesna promocja działalności charytatywnej (Praca magisterska) 2001 Katarzyna Kwiatkowska prof. dr hab. Edward Ciupak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Śmierć jako fakt społeczno-kulturowy (Praca magisterska) 2001 Bożena Sobota prof. dr hab. Edward Ciupak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Socjologiczny obraz studenta uczelni niepaństwowej na przykładzie polsko-japońskiej WyŜszej Szkoły Technik Komputerowych (Praca magisterska) 2001 Agnieszka Staniszewska prof. dr hab. Edward Ciupak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Narkomania – zagrożenia, patologia czy tradycja? (Praca magisterska) 2001 Barbara Szmurło-Szykuła prof. dr hab. Edward Ciupak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Bezrobocie wśród absolwentów w okresie 1990-2000. Przyczyny i społeczne skutki (Praca magisterska) 2001 Anna Szymańska prof. dr hab. Edward Ciupak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Wspólnota Braci Taize – funkcje społeczne i religijne (Praca magisterska) 2001 Karolina Tańska prof. dr hab. Edward Ciupak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Przestępczość nieletnich jako problem społeczny. Wybrane problemy teoretyczne i empiryczne (Praca magisterska) 2001 Izabela Zieleniewska prof. dr hab. Edward Ciupak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Styl życia w środowisku ludzi biznesu w świetle wybranych publikacji (Praca magisterska) 2002 Magdalena Brylska prof. dr hab. Edward Ciupak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Koncepcja ładu społecznego w encyklikach i homiliach Jana Pawła II (Praca magisterska) 2002 Andrzej Molak prof. dr hab. Edward Ciupak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Zjawisko przestępczości w społeczności lokalnej (Praca magisterska) 2003 Marta Bujnowska prof. dr hab. Edward Ciupak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Satanizm w Polsce współczesnej. Studium socjologiczne (Praca magisterska) 2003 Marcin Sobieszkoda prof. dr hab. Edward Ciupak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Społeczno-kulturowy fenomen muzyki rockowej i rockowych subkultur ludowych w Polsce na przełomie XX i XXI wieku (Praca magisterska) 2003 Robert Wasiak prof. dr hab. Edward Ciupak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
O duchu kapitalizmu w Ameryce według Alexisa de Tocqueville'a i w odniesieniu do definicji Maxa Webera (praca licencjacka) 2015 Paweł Machowski dr Elżbieta Ciżewska-Martyńska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Tożsamość mieszkańców Sao Paulo a zróżnicowanie kulturowe jego mieszkańców (Praca magisterska) 2004 Angelika Świderska prof. dr hab. Mirosława Czerny Warszawa (Uniwersytet Warszawski), Centrum Studiów Latynoamerykańskich
Preferowane i realizowane przez młodzież style życia w zależności od miejsca zamieszkania (praca magisterska) 2004 Anna Gałka dr hab. , prof. UW Maria Czerwińska-Jasiewicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski), Wydział Psychologii
Style życia i plany życiowe maturzystów z liceów ogólnokształcących i artystycznych (praca magisterska) 2004 Iwona Różycka dr hab. , prof. UW Maria Czerwińska-Jasiewicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski), Wydział Psychologii
Zmiana organizacyjna z perspektywy pracowników. Studium przypadku (praca magisterska) 2004 Małgorzata Dziedzic dr Zbigniew Czwartosz Instytut Stosowanych Nauk Społecznych (Uniwersytet Warszawski)
Stres w pracy przedstawiciela handlowego. Skuteczne sposoby radzenia sobie ze stresem (praca magisterska) 2004 Agnieszka Kaźmierska dr Zbigniew Czwartosz Instytut Stosowanych Nauk Społecznych (Uniwersytet Warszawski)
Metody uczenia się przez doświadczenie w permanentnej edukacji dorosłych (praca licencjacka) 2012 Natalia Blicharska dr Zbigniew Czwartosz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Mediacje cywilno-prawne zlecane przez sąd w latach 2005-2009 na przykładzie dwóch różnych sądów orzekających w I instancji w mieście średniej wielkości (praca magisterska) 2010 Ewa Ablewska dr Zbigniew Czwartosz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Postawy wobec sprawiedliwości karnej i naprawczej a akceptacja pozytywnej i negatywnej normy wzajemności wśród sędziów, studentów prawa oraz studentów stosowanych nauk społecznych (praca magisterska) 2010 Marianna Kołakowska dr Zbigniew Czwartosz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Siła dialogu społecznego na przykładzie Trójstronnej Komisji do spraw Społeczno-Gospodarczych (praca magisterska) 2011 Karolina Sobolewska dr Zbigniew Czwartosz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Specyfika komunikacji elektronicznej. Komunikacja elektroniczna jako przedłużenie komunikacji bezpośredniej (praca magisterska) 2011 Jadwiga Korzeniewska dr Zbigniew Czwartosz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Sposób prowadzenia negocjacji ze związkami zawodowymi na przykładzie Jastrzębskiej Spółki Węglowej (praca magisterska) 2011 Maciej Kowaluk dr Zbigniew Czwartosz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Możliwości zastosowania mediacji w programach zwolnień monitorowanych (praca magisterska) 2012 Mikołaj Drabik dr Zbigniew Czwartosz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Mediacje rówieśnicze w opinii społeczności szkolnej jednego z gimnazjów we Wrocławiu (praca magisterska) 2012 Marika Pławiak dr Zbigniew Czwartosz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Zaufanie do koalicji rządzącej w Polsce po katastrofie smoleńskiej na podstawie wybranych grup społecznych (praca magisterska) 2012 Katarzyna Setniewska dr Zbigniew Czwartosz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Ocena skuteczności kampanii społecznej - Masz prawo do mediacji. Wiedza społeczeństwa polskiego na temat alternatywnych sposobów rozwiązywania konfliktów (praca magisterska) 2012 Ewelina Bielecka dr Zbigniew Czwartosz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych

Strony