DOM

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Antropologii i Socjologii Kultury - zawartość - opis hasła DOM

1) Wg Anny Rębowskiej (1992): "Można więc zaryzykować roboczą definicję, iż domem w sensie fizycznym jest przestrzeń pozostająca we władaniu elementarnej komórki społecznej - rodziny (...), umożliwiająca w co najmniej dostatecznym stopniu realizację jej podstawowych funkcji (biologicznych, gospodarczych, psychospołecznych i społecznych oraz kulturowych)."

2) Wg Andrzeja Sicińskiego (1992):  " Po pierwsze - dom to konkretne miejsce, a także materia wyznaczająca owo miejsce; mówiąc prościej: mieszkanie, jego wyposażenie, jego najbliższe otoczenie. W tym materialnym sensie <dom> jest określeniem tylko częściowo pokrywającym się znaczeniowo z określeniem <budynek>; z jednej strony bowiem budynek może zawierać wiele mieszkań; z drugiej zaś - co chyba jeszcze ważniejsze - dom-mieszkanie nie musi znajdować się w budynku (...) Po drugie - dom to pewna zbiorowość społeczna; zespół <domowników>, ich role, funkcje, aktywność domowa, style życia; ich wzajemne relacje.Dom w tym sensie jest pojęciem szerszym niż rodzina; obejmuje - a w każdym razie kiedyś obejmował - także innych domowników (np. służbę, guwernerów, najbliższych przyjaciół traktowanych jako domownicy itp.). A wreszcie - po trzecie - dom to pewna wartość, zaspokajająca różnorodne potrzeby materialne, społeczne, ale także - co szczególnie ważne - symboliczne. (...) na <istotę> domu jako instytucji społecznej składają się, wzajemnie powiązane, trzy wymienione przez nas aspekty: materialny, społeczny, aksjologiczny (kulturowy)."

Źródło definicji (papierowe): Anna Rębowska, Funkcje i typy domu w oczach architekta i socjologa, (w:) Piotr Łukasiewicz, Andrzej Siciński (red.), Dom we współczesnej Polsce. Szkice, Wrocław: Wyd. "Wiedza o kulturze", 1992, s. 141., Źródło definicji (papierowe): Andrzej Siciński, O idei domu i jego roli w Polsce, (w:) Piotr Łukasiewicz, Andrzej Siciński (red.), Dom we współczesnej Polsce. Szkice, Wrocław: Wyd. "Wiedza o kulturze", 1992, s. 9.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga