DZIEDZICTWO KULTUROWE

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła DZIEDZICTWO KULTUROWE

Dziedzictwo kulturowe – zasób rzeczy nieruchomych i ruchomych wraz ze związanymi z nim wartościami duchowymi, zjawiskami historycznymi i obyczajowymi, uznawany za godny ochrony prawnej dla dobra społeczeństwa i jego rozwoju oraz przekazania następnym pokoleniom z uwagi na zrozumiałe i akceptowane wartości historyczne, patriotycznereligijnenaukowe iartystyczne, mające znaczenie dla tożsamości i ciągłości rozwoju politycznegospołecznego i kulturalnego, dowodzenia prawd i upamiętniania wydarzeń historycznych, kultywowania poczucia piękna i wspólnoty cywilizacyjnej. więcej

Stan na 27.12.2013 r. 

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Dziedzictwo kulturowe" w Wikipedii
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit

Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury - zawartość - opis hasła DZIEDZICTWO KULTUROWE

Pierre Bourdieu (1974): "Dziedzictwo jest zespołem praw pierwokupu przyszłości [préemption sur le futur] - pozycji społecznych do zajęcia, i przez to - możliwych sposobów bycia człowiekiem." ç

Źródło definicji (papierowe): Pierre Bourdieu, Avenir de classe et causalité du probable, (w:) "Revue Française de Sociologie", t.XV, 1974, s.15.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Antropologii i Socjologii Kultury - zawartość - opis hasła DZIEDZICTWO KULTUROWE

 Wg Stanisława Ossowskiego (1966): „Na dziedzictwo kulturowe grupy społecznej składałyby się pewne wzory reakcji mięśniowych, uczuciowych i umysłowych, według których kształcą się dyspozycje członków grupy, ale żadne przedmioty zewnętrzne nie wchodziłyby w skład tego dziedzictwa”.

Źródło definicji (papierowe): Stanisław O s s o w s k i, Więź społeczna i dziedzictwo krwi, (w:) tenż e, Dzieła, t. II, Warszawa: PWN, 1966, s. 60.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik TEORII ŻYWEJ KULTURY - zawartość - opis hasła DZIEDZICTWO KULTUROWE

Ogół pozostających w dyspozycji danej społeczności dóbr kulturowych pozytywnie - ex definitione - wartościowanych,  ale także takich, negatywnie wartościowanych, zasobów kulturowych (świadectw materialnych i zasobów pamięci zbiorowych i indywidualnych), które bądź  zostały uznane za anachroniczne i niepotrzebne, bądź obciążające; są niechciane, wstydliwe lub nawet hańbiące. Zarówno dobra kultury, jak i negatywne zasoby kultury składające się na dziedzictwo, są wytwarzone i reinterpretowane:  w przeszłości, (w której powstawały i funkcjonowały), jak i w teraźniejszości, (w której także powstają i funkcjonują). Poszczególne elementy dziedzictwa rzadko tworzą prawdziwie spójne całości, a w związku z tym wymagają  stałej uwagi i pracy nad utrzymaniem ich wartości i znaczenia. W innym wypadku albo przestają się liczyć jako dziedzictwo i/lub zaczynają  funkcjonować jako tzw. SEP-y.

Źródło definicji (papierowe): Barbara Fatyga, definicja autorska dla OŻK-SB, 2012.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Inspiracji - zawartość - opis hasła DZIEDZICTWO KULTUROWE

"Dziedzictwo kulturowe to ważny czynnik życia i działalności każdego człowieka. Stanowi ono dorobek materialny i duchowy poprzednich pokoleń, jak również dorobek naszych czasów. Oznacza wartość – materialną lub niematerialną – przekazaną przez przodków i określającą naszą kulturę. Zawiera w sobie wszystkie skutki środowiskowe wynikające z interakcji pomiędzy ludźmi a otoczeniem na przestrzeni dziejów.
Dziedzictwo może mieć różny zakres znaczeniowy. Ten sam element może stanowić ważną wartość dla jednych - stanowić ich dziedzictwo, a dla drugich być czymś niezrozumiałym i obcym. Pewne miejsca mają znaczenie ogólnoświatowe, stanowią istotną wartość dla ludzi niezależnie od ich kultury, rasy czy religii, są one wyróżnione wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Niektóre obiekty stanowią o tożsamości makro-regionu, np. miejsca będące dziedzictwem o znaczeniu europejskim są Znakami Europejskiego Dziedzictwa. Istnieje także dziedzictwo o znaczeniu krajowym kształtujące tożsamość społeczną i budujące poczucie więzi narodowej. Dla Polski tą kategorią zabytków są miejsca uznane przez Prezydenta RP za Pomniki Historii. W procesie budowania społeczeństwa obywatelskiego ważną rolę pełni idea małej ojczyzny. Dla integrowania społeczności lokalnej bardzo ważne staje się dziedzictwo regionalne, na które składają się zabytki o znaczeniu lokalnym związane z tradycją i historią danego miejsca." (podkreśl. - BF).

Źródło definicji (elektroniczne): Narodowy Instytut Dziedzictwa, Co to jest dziedzictwo kulturowe, co to jest zabytek
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga