GRUPA SPOŁECZNA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła GRUPA SPOŁECZNA

1) Wg Encyklopedii Socjologii (1998): " Od przypadkowego zbioru jednostek odróżnia je [grupy społeczne - BF], po pierwsze, istnienie struktur wewnątrzgrupowych, takich jak struktura socjometryczna, struktura władzy, struktura komunikacji. Owe struktury są zdolne przetrwać całkowitą wymianę jednostek tworzących grupę. Drugą cechą definicyjną grupy społecznej jest istnienie tzw. przymusu strukturalnego, czyli specyficznej relacji między grupą a jej członkoami. Grupa społeczna tworzy wzory zachowań, wzory kulturowe, zbiorowe systemy przekonań, nakazy moralne, do którch mogą się odwoływać jej członkowie w konfrontacji z różnymi strukturami społecznymi emitującymi pod ich adresem naciski, żądania, wymogi, stosującymi wobec nich przymus i grożącymi sankcjami. Ten rodzaj relacji uruchamia miechanizm, który z osobnika ludzkiego tworzy jednostkę społeczną. (...)"

2) Wg "Słownika socjologii i nauk społecznych" (2004): "Grupa społeczna, pewna liczba jednostek, wyodrębnianych na podstawie formalnych lub nieformalnych kryteriów członkostwa, mających poczucie wspólnoty z innymi członkami grupy, lub takich jednostek, między którymi zachodzą interakcje o względnie stałych wzorach. To drugie kryterium jest konieczne dla odróżnienia grupy społecznej od innych zbiorowości (→ agregatów), z którymi mają do czynienia socjologowie, wyodrębnianych tylko w sensie statystycznym, na podstawie pewnych wspólnych cech społecznych (...)."

Źródło definicji (papierowe): Encyklopedia Socjologii, Warszawa: Oficyna Naukowa, t.I, 1998, s,260. , Źródło definicji (papierowe): Gordon Marshall (red.), Słownik socjologii i nauk społecznych, red. naukowa polskiego wydania Marek Tabin, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2004, s.110.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Antropologii i Socjologii Kultury - zawartość - opis hasła GRUPA SPOŁECZNA

Wg Stefana Nowaka (1970): " A oto  niektóre ważniejsze cechy definicyjne grup społecznych:

1) względnie trwala łączność przestrzenna, bądź przynajmniej systematyczne kontakty przestrzenne i towarzyszące im kontakty społeczne;

2) poczucie więzi, wspólnoty w ramach pewnej zbiorowości i poczucie odrębności wobec ludzi, znajdujących się na zewnątrz tej zbiorowości;

3) wzajemne zależności, a zwłaszcza podział czynności i współpraca w ramach pewnego zbiorowego zachowania;

4) podobieństwo ważnych cech społecznych o charakterze absolutnym, a w szczególności podobieństwo cech kultury, uznawanie wspólnych wzorów wartości;

5) podobieństwo ważnych cech społecznych o charakterze relatywnym, a w szczególności zajmowanie podobnej pozycji w ramach podziału dóbr ekonomicznych, drabiny władzy, hierarchii prestiżu.

Niekiedy terminowi <grupa> nadawano ogólniejsze znaczenie, nazywając grupą każdy zbiór ludzi zasługujący na wyodrębnienie i łączne traktowanie w analizie socjologicznej."

 (drobne zmiany interpunkcyjne - BF)

Źródło definicji (papierowe): Stefan Nowak, Metodologia badań socjologicznych, Warszawa: PWN, 1970, ss. 41-42.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga