SPOŁECZEŃSTWO

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła SPOŁECZEŃSTWO


Encyklopedia Socjologii definiuje społeczeństwo jako pojęcie "(...) używane w kontekście implikującym istnienie w zbiorowości ludzkiej układu pozycji, którym w określonych sytuacjach odpowiadają określone wzory zachowań. (...) Earl Babbie (1994, s.12-13) używa zamiennie pojęć <społeczeństwo>, <struktura społeczna> i <organizacja>:<Społeczeństwo jest procesem samostrukturującym się, samoorganizującym i samokreującym>".


Źródło definicji (papierowe): Encyklopedia socjologii, Warszawa: Oficyna Naukowa, 2005, suplement, ss. 274-277.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Antropologii i Socjologii Kultury - zawartość - opis hasła SPOŁECZEŃSTWO

Wg Georga Simmla (1922): "Tylko powierzchowne przywiązanie do obyczaju językowego - wystarczającego zresztą dla codziennej praktyki - sprawia, że miano <społeczeństwa> zastrzeżone jest dla trwałych wzajemnych stosunków, dla takich, które skrystalizowały się w definiowalne, spójne struktury w rodzaju państwa, rodziny, cechów rzemieślniczych, Kościoła, klas społecznych, związków celowych itd. Oprócz nich wszakże istnieje niezmierzona liczba mniej rzucających się w oczy form stosunków, typów wzajemnego oddziaływania na siebie ludzi, które wzięte z osobna mogą wydać się bez znaczenia. Tymczasem one właśnie, wypełniając przestrzeń między obszerniejszymi, niejako oficjalnymi formami społecznymi, tworzą społeczeństwo w tej postaci, w jakiej je znamy. (...) Społeczeństwo przeto w gruncie rzeczy ma charakter funkcjonalny, składają się nań działania i doznania jednostek; zgodnie z tym, należałoby mówić nie o społeczeństwie (Gesselschaft), ale o uspołecznieniu (Vergesellschaftung)."

Źródło definicji (papierowe): Georg Simmel, Socjologia, Warszawa: PWN, 1975, ss. 11, 13.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Inspiracji - zawartość - opis hasła SPOŁECZEŃSTWO

Wg Ralfa Dahrendorfa (1968): "Pewne jest bowiem, że społeczeństwo składa się z jednostek i tworzone jest przez jednostki. Jest to prawda nawet  mimo tego, że konkretne społeczeństwo, w którym mieszka Herr Schmidt jest w większym stopniu rezultatem pracy jego przodków niż jego samego. (...) Społeczeństwo jest wyalienowaną postacią jednostki, homo sociologicus, cieniem, który opuścił człowieka, by powrócić jako jego pan."

Źródło definicji (papierowe): Ralf Dahrendorf, Grupy odniesienia i przypisywanie ról, (w:) Piotr Sztompka, Marek Kucia (red.), Socjologia. Lektury, Kraków: Wyd. Znak, 2005, ss.538-539.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga