KULTURA

Wg Edwarda T. Halla (1976): "Z formalnego punktu widzenia model kultury, na którym opiera się moja praca, jest bardziej pojemny niż modele wypracowane przez moich kolegów. Kładę szczególny nacisk na pozawerbalną, niewyrażalną dziedzinę kultury. (...) antropolodzy zgodni są co do trzech cech charakteryzujących kulturę: nie jest ona wrodzona lecz wyuczona; różnorodne jej działy są wewnętrznie powiązane - dotykamy jednego jej aspektu, a poruszaone zostają wszystkie inne; jest wspólną własnością wszystkich ludzi, wyznacza granice między poszczególnymi grupami społecznymi.

Kultura jest swoiście ludzkim środkiem przekazu; nie ma takiego aspektu ludzkiego życia, który nie stykałby się z nią i nie był zmieniany przez kulturę. Kultura oddziaływuje na osobowość człowieka, na sposób, w jaki ludzie wypowiadają samych siebie (włączając w to okazywanie uczuć), sposób, w jaki myślą, jak się poruszają, jak rozwiązują nurtujące problemy, jak zbudowane są ich miasta, jak funkcjonuje i jak jest zorganizowany system transportu, a także na to, w jaki sposób są powiązane i funkcjonują systemy ekonomiczne i polityczne."

Wg Edmunda Leacha (1983): "Dla mnie <kultura> jest pojęciem istniejącym wyłącznie w liczbie pojedynczej. Interesujące mnie permutacje i transformacje modelowej struktury ujawniają się nie wtedy, kiedy porównujemy zdecydowanie  różniące się systemy społeczne, ale wówczas, gdy są one odnajdywane w obrębie jednego systemu społecznego - zarówno synchronicznie w danym stadium historii, jak i diachronicznie - w trakcie jego historycznego rozwoju."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Antropologii i Socjologii Kultury
Źródło definicji (papierowe): Edward T. Hall, Poza kulturą, Warszawa: PWN, 1984, s.54. , Źródło definicji (papierowe): Edmund Leach, David A.Aycock, Siostra Mojżesza. Strukturalistyczne interpretacje mitu bibilijnego, Poznań: Zysk i S-ka, 1998, s. 8.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): ŻYWA KULTURA
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: piątek, 16 luty, 2018 - 12:40