KULTURA LUDOWA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła KULTURA LUDOWA

Kultura ludowa – kultura niższych warstw społeczeństw narodowych istniejąca od średniowiecza aż do połowy XX wieku, kiedy zakończył się proces jej stopniowego zaniku. W węższym znaczeniu pojęcie to oznacza sumę wytworów wiejskich społeczności lokalnych. Kultura ludowa ukształtowała się w rezultacie wpływu kultury warstw wyższych oraz kultury innych grup etnicznych na oryginalny (etniczny) zasób kulturowy ludu. Proces ten zapoczątkowany został w okresie feudalnym. Okres największego rozkwitu kultury ludowej przypada na wiek XIX, co na ziemiach polskich miało związek m.in. ze zniesieniempańszczyzny. Kultura ludowa, w odróżnieniu od kultury elitarnej, wykazuje zróżnicowanie regionalne, co jest następstwem izolacji przestrzennej w jakiej znajdowały się lokalne wspólnoty.więcej

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Kultura ludowa" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Antropologii i Socjologii Kultury - zawartość - opis hasła KULTURA LUDOWA

Wg Petera Burke'a (2008): "Idea <kultury ludowej>, czy też Volkskultur, narodziła się w tym samym miejscu i czasie co pojęcie <historii kultury>: w Niemczech końca XVIII wieku. To właśnie w tej epoce wywodzący się z klasy średniej intelektualiści odkrywali ludowe pieśni i podania, tańce i obrzędy, rzemiosło artystyczne (...). Pisanie historii owej kultury ludowej pozostawili jednak miłośnikom wszelkiej dawności, folklorystom i antropologom. Dopiero w latach sześćdziesiątych XX wieku badania nad kulturą ludową podjęła grupa akademickich historyków, w większości, choć nie wyłącznie, należących do angielskiego obszaru językowego. Jednym z pierwszych przykładów tego kierunku była wydana w 1959 roku książka The Jazz Scene (Scena jazzowa), napisana przez <Francisa Newtona> (jeden z pseudonimów Erica Hobsbawma)."

Wg Marii Halamskiej (2013): "Kultura ludowa, rozumiana jako specyficzna kultura ludu (folk culture), całościowy system regulujący życie społeczne, już nie istnieje. Istnieje natomiast kultura <klasy ludowej>, to znaczy wszystko to, co ludzie należący do tej klasy czynią, myślą, posiadają jako członkowie wiejskiego społeczeństwa w Polsce końca pierwszej dekady XXI wieku (przyp. MH: odwołuję się tu po raz kolejny do znanej definicji Roberta Bierstedta <kultura to wszystko, co ludzie czynią myślą i posiadają jako członkowie społeczności>, cyt. za: Piotr Sztompka, Socjologia: analiza społeczeństwa, Kraków: Znak, 2003, s.233). Przede wszystkim są to sposoby życia grup, które zaliczyć można do <klasy ludowej>, zwłaszcza jej wiejskiej odmiany. Jej sposób życia ciągle chyba można określić jako <ludowo-plebejski>. Ta ludowa plebejskość ma niewiele wspólnego z niegdysiejszą kulturą ludową. Są w niej natomiast niektóre elementy dawnej kultury ludowej, często mające status przeżytków kulturowych."

Źródło definicji (papierowe): Peter Burke, Historia kulturowa. Wprowadzenie, Kraków: Wyd. UJ, 2012, s. 21., Źródło definicji (papierowe): Maria Halamska, Wiejska Polska na początku XXI wieku. Rozważania o gospodarce i społeczeństwie, Warszawa: Wyd. Scholar, 2013, s. 187.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik TEORII ŻYWEJ KULTURY - zawartość - opis hasła KULTURA LUDOWA

Kultura ludowa to specyficzna subkultura kultury rozumianej całościowo (jako federacja subkultur). Na kulturę ludową składają się konfiguracje praktyk kulturalnych i ich materialnych i niematerialnych wytworów (w tym jednostek i grup ludzkich traktowanych jako osoby-komunikaty, przenoszące wartości i znaczenia). Kultura ludowa istnieje w perspektywie glokalizacyjnej, która w każdym konkretnym przypadku zbiega się w punkcie oznaczonym jako swojskość. Jej nosicielami i użytkownikami są bowiem jednostki i grupy społeczne, które - „przekraczają granice klas, wieku i przestrzeni” (jak to opisuje Michel Maffesoli), ale zarazem potrzebują takiej swojskiej (oswojonej) kultury, przystosowanej do zaspokajania ich własnych codziennych i odświętnych potrzeb.

Źródło definicji (papierowe): Barbara Fatyga, definicja autorska dla OŻK-SB, 2013.
Zobacz także (linki zewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Inspiracji - zawartość - opis hasła KULTURA LUDOWA

  Wg Petera Burke'a (2009): "To, co beztrosko nazywamy <kulturą ludową>, było często kulturą najbardziej widocznych przedstawicieli ludu, czyli młodych dorosłych mężczyzn, którzy reprezentowali lud nie lepiej, niż tak zwani WASP (biali anglosascy protestanci) reprezentują Stany Zjednoczone".

Źródło definicji (papierowe): Peter Burke, Kultura Ludowa we wczesnonowożytnej Europie, Warszawa: WUW, 2009, s.52.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga