WIEŚ

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Prawnych - zawartość - opis hasła WIEŚ

Według ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz.U. 2003 nr 166 poz. 1612) wieś to jednostka osadnicza o zwartej lub rozproszonej zabudowie i istniejących funkcjach rolniczych lub związanych z nimi usługowych lub turystycznych nieposiadającą praw miejskich lub statusu miasta.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 1998 nr 157 poz. 1031) wprowadza pojęcie gminy wiejskiej jako gminy, w której znajdują się wyłącznie wsie (w odróżnieniu od gminy miejsko-wiejskiej, na obszarze której musi znajdować się co najmniej jedno miasto).

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95) pozwala na tworzenie jednostek pomocniczych gminy. Charakterystyczną jednostką pomocniczą dla terenów wiejskich jest sołectwo. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, a wykonawczym – sołtys. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka. Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.
Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym. (podkreśl - KS)

Stan na 11.12.2013 r.

Źródło definicji (elektroniczne): Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz.U. 2003 nr 166 poz. 1612), Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (tekst jednolity Dz.U. 2013 nr 0 poz. 594), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju ... (Dz.U. 1998 nr 157 poz. 1031)
Hasło wprowadził(a): Konrad Sośnicki

Słownik Antropologii i Socjologii Kultury - zawartość - opis hasła WIEŚ

Jak pisze Maria Halamska: "[Marcel - BF] Jollivet zwraca uwagę na fakt, że termin <wieś>, <wiejski> odsyła nas do różnych poziomów rzeczywistości społecznej. Pierwszy to <przestrzeń fizyczna, możliwa do zidentyfikowania geograficznie i przez swoje dziedzictwo historyczne, z charakterystycznym zaludnieniem jeśli idzie zarówno o jego gęstość, sposób zabudowy, jak i o dominującą aktywność ekonomiczną; podstawową opozycją jest tu miasto>. (...) Ten poziom rzeczywistości społecznej jest podstawą delimitacji obszarów wiejskich. Drugi poziom to społeczności rolnicze, wioskowe, wiejskie, specyficzna rzeczywistość socjologiczna, która powstała pod wpływem <długiej historii, charakteru zaludnienia, dominacji działalności rolniczej, stosunków własności i stosunku do przyrody>. (...) I wreszcie określenie określenie <wiejski> odsyła nas do trzeciego poziomu rzeczywistości społecznej (resp. kulturowej - BF), gdzie dominują <obrazy, symbole, które są wyrazem mitu jako takiego, kategorii należącej do zbiorowych wyobrażeń i zbiorowego dyskursu, kategorii debaty czy walki ideologiczno-politycznej> (...) Tu wiejskości, jak wskazują współczesne polskie debaty na jej temat, trudno wyznaczyć jakiekolwiek granice (...)". (podkreśl. - BF) 

Źródło definicji (papierowe): Maria Halamska, Wprowadzenie: wieś w wielodyscyplinowym oglądzie, (w:) M.Halamska (red.), Wieś jako przedmiot badań naukowych na początku XXI wieku, Warszawa: Wyd. Naukowe SCHOLAR,2011, ss.11-12.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga