WARSTWA SPOŁECZNA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła WARSTWA SPOŁECZNA

Wg Słownika filozofii marksistowskiej (1982): "zbiór ludzi podobny do klasy społecznej, ale nie odpowiadający w pełni modelowi i kryterium klasy, nie związany bezpośrednio z działalnością produkcyjną, nie mający zazwyczaj wspólnoty trwałych interesów ekonomicznych, powiązany licznymi więziami z klasami podstawowymi danego społeczeństwa i pełniący z reguły <służebne> funkcje w stosunku do jednej z tych klas. (...) W klasycznej literaturze marksistowskiej warstwą społeczną nazywana jest również część klasy społecznej, grupa ludzi wewnątrz klasy, wyodrębniona na podstawie różnych, pochodnych w stosunku do własności, kryteriów: działu gospodarki, rodzaju pracy, poziomu kwalifikacji, wysokości dochodów, form konsumpcji znajdujących wyraz w ich stylu życia. (...)".

Wg Encyklopedii Socjologii (1999): "Socjologowie, a wśród nich Marks i Weber często posługują się pojęciem warstwy społecznej w jednej z trzech zasadniczych wersji:

* Warstwami nazywa się istotne grupy w ramach danej klasy społecznej,  np. wśród członków klasy robotniczej wyodrębnia się robotników wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych (...) Kryterium kwalifikacji i bogactwa zostaje wówczas użyte w celu wyodrębnienia warstw wewnątrzklasowych.

* Warstwami nazywa się takie segmenty struktury społecznej, które spełniają niektóre, ale nie wszystkie, kryteria klas społecznych. Najlepszym przykładem takiego użycia pojęcia (...) jest jego zastosowanie do wschodnioeuropejskiej inteligencji.

* Watstwami nazywa się też grupy ludzi, których cechy mogą być w wysokim stopniu niezależne od przynależności do klas ekonomicznych. (...) Takie nieklasowe rozumienie warstw występuje w analizach nierówności społecznych określanych jako badania stratyfikacji społecznej."

Źródło definicji (papierowe): Słownik filozofii marksistowskiej, Warszawa: Wyd. WP, 1982, s.372. , Źródło definicji (papierowe): Encyklopedia Socjologii, Warszawa: Oficyna Naukowa, 1999, t. 2, s. 30.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga