MŁODZIEŻ

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Antropologii i Socjologii Kultury - zawartość - opis hasła MŁODZIEŻ

Młodzież  to zróżnicowana kategoria ludności w wieku od 11 do 25 lat. W jej obręb wchodzą liczne subkategorie: -  wg kryterium wieku: nastolatki (od 11 do 19 lat) i młodzi dorośli (od 20 do 25 lat); najczęściej w badaniach socjologicznych wyodrębnia się młodych ludzi w wieku 15 - 19 lub 15 - 24 lata; - wg kryterium płci: odmienne charakterystyki socjokulturowe i częściowo odmienne problemy mają dziewczęta i chłopcy; młode kobiety i młodzi mężczyźni; - wg kryterium zdrowia w kategorii młodzież mieszczą się: osoby pełnosprawne i z określonymi typami niepełnosprawności fizycznej, umysłowej lub sprzężonej; a także osoby lepiej lub gorzej wyposażone biologicznie i/lub intelektualnie; zdrowe i chore (w tym przewlekle); wolne od nałogów, zagrożone uzależnieniami i uzależnione - np. od substancji psychoaktywnych; ponadto - "dostosowane" i "niedostosowane" społecznie; - wg kryterium sytuacji rodzinnej odróżnia się: młodzież z rodzin pełnych i niepełnych oraz pozostającą pod opieką  instytucji państwowych i niepaństwowych (opiekuńczych, wychowawczych itd.; realizujących  np. działania resocjalizacyjne, zdrowotne, itp.), a także wg innego aspektu tego kryterium - młodych ludzi na utrzymaniu rodziców i/lub opiekunów albo już usamodzielnionych, w tym posiadających własne rodziny; - wg kryterium terytorialnego wyróżnia się młodzież: zamieszkałą w miastach o różnych wielkościach i różnych standardach cywilizacyjnych oraz zamieszkałą na wsi; - wg kryterium sytuacji edukacyjnej: młodzież ucząca się (w tym uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych) oraz studenci; ale także młodzież, która bądź wypadła z systemu szkolnego, bądź z różnych powodów zakończyła edukację na danym szczeblu kształcenia oraz taka, która nigdy do systemu szkolnego nie weszła; jest to jedno z najczęściej używanych kryteriów (oprócz wieku); - wg kryterium statusu społeczno-ekonomicznego (własnego lub rodziny pochodzenia): są to młodzi ludzie o wysokim lub przeciętnym dla Polski poziomie zaspokojenia potrzeb materialnych i niematerialnych, ale także młodzież ze środowisk ubogich oraz cywilizacyjnie i społecznie zaniedbanych; - wg kryterium zatrudnienia: są to zarówno osoby bierne zawodowo, jak i czynne zawodowo; pracujące i bezrobotne; - wg kryterium prawnego do kategorii młodzież zalicza się osoby posiadające pełnię praw obywatelskich, posiadające nie wszystkie prawa obywatelskie  oraz takie, które pozostają pod opieką dorosłych (jakkolwiek praw - np. dziecka czy ucznia nie pozbawione).

Źródło definicji (papierowe): Barbara Fatyga, Definicja młodzieży, (w:) tejże (red.), "Biała Księga" młodzieży polskiej, Warszawa: MENiS, 2004, ss.12-13.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga