MIEJSCE

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła MIEJSCE

Wg Encyklopedii Socjologii (1999): "Przestrzeń lokalna to przestrzeń określona, konkretna, mająca swoją nazwę i przez codzienne obcowanie <oswojona>. Ta oswojona, <uczłowieczona> przestrzeń, nazywana miejscem, jest zamieszkiwana przez społeczność, która ma swoją własną tradycję ukształtowaną w powiązaniu z tą przestrzenią. (...)".

Źródło definicji (papierowe): Encyklopedia Socjologii, Tom 2, Warszawa: Oficyna Naukowa, 1999, ss.134-135.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury - zawartość - opis hasła MIEJSCE

Wg Richarda van Leeuwena (1999): "Miejsca mogą być połączone z bardzo specyficznymi doświadczeniami i postawami w takim stopniu, że uzyskują wartości, które wydają się być częścią ich  nieodłącznej natury. Wartości te z kolei stają się częścią reprezentacji rzeczywistości, hierarchicznych podziałów środowiska przestrzennego i dyskursu ideologicznego. Z biegiem czasu reprezentacje te rozwinęły się w skomplikowane, obecne we wszystkich wymiarach kultury systemy, nie tylko po to, by rozróżniać sfery sacrum i profanum, ale także, by definiować i utrwalać społeczne struktury i społeczne zachowania (...)".

Wg Lucile Grésillon (2010): „Miejsca to przestrzenie określone na mapie, mające swoją nazwę i odróżniające się od innych przez swoją materialność i tożsamość.”

Źródło definicji (papierowe): Richard van Leeuwen, Space as a metaphor in Alf laylah wa-laylah: the archetypal city, (w:) Angelika Neuwirth i in. (red.), Myths, historical archetypes and symbolic figures in Arabic literature; towards a new hermeneutic approach; proceedings of the International Symposium in Beirut, June 25th - June 30th, 1996, Beirut 1999, tłum. Bożena Prochwicz-Studnicka, s. 493., Źródło definicji (papierowe): Lucile Grésillon, Sentir Paris. Bien-être et materialité des lieux, Paris: Ed. Quae, 2010, s. 21.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Antropologii i Socjologii Kultury - zawartość - opis hasła MIEJSCE

Wg Tuana Yi-Fu (1987): "Przestrzeń jest w zachodnim świecie powszechnie przyjętym symbolem wolności (...)  zamknięta i uczłowieczona przestrzeń staje się miejscem. W porównaniu z przestrzenią miejsce jest spójnym centrum ustalonych wartości.  Istotom ludzkim potrzebne jest zarówno miejsce, jak i przestrzeń (...)." 

Wg Zbigniewa Rykiela (2005): "Miejsce interpretuje się (...) jako przestrzeń oswojoną i zhumanizowaną, część przestrzeni brzemienną w sens. Uważa się, że przestrzenie otrzymują swą swoistość od miejsc."

Wg Bohdana Jałowieckiego (2011): "Na czym więc polega wyjątkowość miejsc? Wśród istotnych cech decydujących o powstaniu miejsca wymienić można położenie i urodę krajobrazu, bogatą historię zapisaną w unikatowych dziełach architektury, legendę o sławnych ludziach, którzy w danym miejscu żyli i tworzyli, specyficzną twórczość tam rozwijaną czy też ważne, a niekiedy niezwykłe wydarzenia, które ugruntowały się w zbiorowej pamięci. W ten sposób miejsca stają się istotne nie tylko dla jednostki, lecz także dla szerszych zbiorowości. Większość z nich ma wartość jedynie w skali lokalnej i/ lub regionalnej, ale niektóre są ważne dla całego narodu; inne odgrywają taką rolę dla wyznawców danej religii, a jeszcze inne wydają się istotne nawet w skali globalnej, o czym świadczy na przykład Lista Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego sporządzana przez UNESCO."

Źródło definicji (papierowe): Tuan Yi-Fu, Przestrzeń i miejsce, Warszawa: PIW, 1987, s. 13 i nast. , Źródło definicji (papierowe): Zbigniew Rykiel, Miasto jako miejsce a przemiany jego architektury, symboliki i świadomości terytorialnej mieszkańców, (w:) Bohdan Jałowiecki, Andrzej Majer, Marek S. Szczepański (red.), Przemiany miasta. Wokół socjologii Aleksandra Wallisa, Warszawa: Wyd. Naukowe SCHOLAR, 2005, s. 68.
Źródło definicji (elektroniczne): Bohdan Jałowiecki, Miejsce, przestrzeń, obszar, Warszawa: SWPS,s. 10
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Aleksandra Orkan-Łęcka