DANE

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik kultury GUS - zawartość - opis hasła DANE

Materialne przedstawienie informacji umożliwiające jej przekazywanie, interpretację lub przetwarzanie przez ludzi lub w sposób zautomatyzowany.

 Stan na  18.05.2014 r.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Dane" w słowniku Pojęć GUS
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła DANE

W ramach badania statystycznego zbierane są wartości określonej cechy statystycznej nazywane wartościami zaobserwowanymi cechy statystycznej lub danymi statystycznymi. Dane te mają taki sam charakter jak cecha (ilościowy, jakościowy itp.), jednakże po przetworzeniu charakter tych danych może ulec degradacji. Zróżnicowanie wartości cechy statystycznej powoduje, że można mówić o jej rozkładzie w populacji. więcej

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Dane" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury - zawartość - opis hasła DANE

Wg Alfreda L.Kroebera (1965): "Dane mogą być bezpośrednio rozpatrywane tak, jak się przedstawiają same lub też możemy starać się dotrzeć poprzez nie do związanych z nimi procesów. Na tej podstawie nauki są albo historyczne i tylko przypadkowo dotyczą mechanizmów lub też są ahistoryczne i całkowicie poświęcają się określeniu mechanizmów zjawisk."

Wg Janusza Sztumskiego (1999): "Danymi nazywamy wszelkie wiadomości, zarówno o charakterze  ilościowym, jak i jakościowym, dotyczące interesujących nas zdarzeń, procesów, faktów. Mogą one być uzyskiwane w sposób systematyczny lub przypadkowy."

Wg Barbary Fatygi (2014): "Przyjmuję tu (nie da się ukryć, iż w sporym uproszczeniu), że źródłem wszelkich danych w naukach społecznych jest rzeczywistość,  innymi słowy ludzkie światy. Według znanego w socjologii podziału, dane, którymi zajmują się badacze (socjologowie, antropolodzy, etnografowie itd.)  to zarówno  tzw. dane zastane, jak i dane wytworzone przez badacza. Do pierwszej kategorii należą np.:

a) konkretne fragmenty rzeczywistości kulturowej istniejące  niezależnie od zainteresowań badacza - zwane również niekiedy danymi surowymi; ze względu na swą naturę  mogą one być  wykorzystywane w nauce bezpośrednio, zwykle jednak są dla nauki  swego rodzaju półproduktem -  aby stały się danymi w sensie naukowym muszą bowiem zostać odczytane i opracowane wedle wybranej przez badacza metody; warto zauważyć, że już samo odczytywanie sensu takich danych i uporządkowanie ich jest uważane za interpretację, a więc swego rodzaju ich wytworzenie lub - co najmniej - przetworzenie; status tych danych jest w nauce przedmiotem długotrwałego sporu o podłożu filozoficznym;

 b) dane wytworzone przez inne podmioty działające obok badacza w rzeczywistości kulturowej (zaliczają się do nich np. tzw.  dane urzędowe, ale też dane zawarte w rozmaitych źródłach stworzonych z intencją przekazania informacji - np. dane pochodzące z literatury, sztuk wizualnych, zawarte w intencjonalnych przekazach, takich jak park romantyczny  itd.); te dane także badacz zwykle do swoich celów zmuszony jest przetworzyć;

Do drugiej kategorii należą natomiast dane nie istniejące dopóki  badacz się nimi nie zainteresował, w związku z tym  musi  je on de facto stworzyć, dzięki odpowiedniej konceptualizacji problemu, którego rozwiązanie go interesuje. Przykładem takich danych są te uzyskane w drodze badań: ilościowych lub jakościowych,  bądź uzyskane przez zastosowanie innych metod zbierania danych.

O ile dane zastane mają zwykle swój substrat materialny (dokument, fotografia) albo istnieją niezależnie od badacza w postaci cyfrowej i mogą odnosić się zarówno do przekonań, sądów, opinii, zarejestrowanych zachowań, jak i do przedmiotów materialnych; o tyle dane wytwarzane przez badacza  dotyczą  wyłącznie faktów istniejących w pod-/nie-/świadomości badanych, które badacz potrafi wydobyć i nadać im  postać (również materialną) lub są to dane, które badacz wytwarza sam, kierując  zainteresowanie i uwagę na dany fragment świata zewnętrzny wobec niego."

Źródło definicji (papierowe): Alfred L. Kroeber, Istota kultury, Warszawa: PWN, (1965) 1973, tłum. Piotr Sztompka, s. 115., Źródło definicji (papierowe): Janusz Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice: "Śląsk" Sp. z o.o. Wyd. Naukowe, 1999, s.80. , Źródło definicji (papierowe): Barbara Fatyga, Dane:definicja autorska dla OŻK-SB, 2014 r.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Antropologii i Socjologii Kultury - zawartość - opis hasła DANE

Wg Ewy Nowickiej: "Dane, którymi dysponuje antropolog, to zachowania jednostek ludzkich, ich sposoby odczuwania i przeżywania. Te fakty jednostkowe składają się na zachowania zbiorowości, na układy wartości i przekonań, na stałe wzory, obyczaje itd. Jednakże pierwotnymi, zasadniczymi danymi obserwacyjnymi, czyli, ściślej, bezpośrednim przedmiotem obserwacji, są wypowiedzi i zachowania."

Źródło definicji (papierowe): Ewa Nowicka, Świat człowieka - świat kultury. Systematyczny wykład problemów antropologii kulturowej, Wyd. Naukowe PWN, 1991, ss. 128-129.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga