ANALIZA DANYCH ZASTANYCH

Wg MichelaAngrosino (2007,2010): "Analiza danych zastanych to badanie materiałów zgromadzonych w celach naukowych, administracyjnych bądź innych, zarówno oficjalnych, jak i nieoficjalnych. (...) Czasami zbiory te mają bardzo uporządkowaną postać (np. notatki ze spotkań  zarządu, rodzinne albumy fotograficzne pieczołowicie przechowywane przez gorliwego genealoga, stare numery czasopism), ale najczęściej przedmioty takie magazynowane są w sposób chaotyczny, przez co znajdują się również w nienajlepszym stanie.(...) Niektóre materiały archiwalne były pierwotnie gromadzone w celach biurokratycznych bądź administracyjnych. Noszą one nazwę źródeł pierwotnych i zaliczamy do nich:

 • mapy;
 • kartoteki urodzeń, zgonów, małżeństw, transakcji związanych z kupnem bądź sprzedażą nieruchomości;
 • spisy z cenzusów, rozliczeń podatkowych i głosowań;
 • specjalistyczne sondaże;
 • dane z systemu obsługi uzyskane od organizacji pomocy społecznej;
 • akta sądowe;
 • protokoły spotkań. (...)

Kolejną potencjalnie ważną formą danych zastanych są dane wtórne, uzyskiwane na podstawie ustaleń empirycznych innych badaczy. (...) Z analizy danych zastanych płynie kilka korzyści:

 • są niereaktywne (...)
 • zazwyczaj wiążą się z niskimi kosztami;
 • są szczególnie istotne, kiedy badacz skupia się na badaniu zmieniających się w czasie wydarzeń bądź zachowań;
 • są również cenne, kiedy badane zagadnienia wydają się zbyt drażliwe albo ulotne, aby można je było poddać bezpośredniej obserwacji bądź pytać o nie wprost.

Zarazem etnograf korzystający z danych zastanych powinien mieć na uwadze kilka potencjalnych problemów.

 • dane zastanenie zawsze są gromadzone w sposób bezstronny (...);
 • nawet współczesne skomputeryzowane bazy danych nie są wolne od błędów (...)
 • praca z danymi zastanymi może wiązać się również z problemami natury fizycznej bądź logistycznej, jeśli są one gromadzone w kłopotliwych lub fizycznie nieatrakcyjnych miejscach (...)."
Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury
Źródło definicji (papierowe): Michel Angrosino, Badania etnograficzne i obserwacyjne, Warszawa: Wyd. Nuakowe PWN, 2010, ss. 100- 102
Podobne terminy (linki wewnętrzne): DANE, Podobne terminy (linki wewnętrzne): DANE URZĘDOWE
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: poniedziałek, 26 Maj, 2014 - 07:54