ETOS

Wg Marii Ossowskiej (1973): "Ethos zaś to styl życia jakiejś społecznosci, ogólna - jak proponują niektórzy - orientacja jakiejś kultury, przyjęta przez nią hierarchia wartości, bądź sformułowana explicite, bądź dająca się wyczytać z ludzkich zachowań. (...) Ethos jest terminem, który stosuje się do grup, a nie do indywiduów. Jego zakres wyziera poza wartości, którymi zajmuje się etyka. Jest to termin podstawowy dla socjologii kultury (...)."

Wg Pierre'a Bourdieu (1979,2005): "Nieciągłość pomiędzy etosem a logosem, umiejętnościami praktycznymi a umiejętnościami językowymi jest absolutna."

Wg Tadeusza Szawiela (1982): "Na etos, w ujęciu typowo-idealnym składałby się zatem pewien zhierarchizowany zespół wartości oraz, co najważniejsze, ich określona <<przekładnia>> na zachowania społeczne. Przekładnia ta, jej taki a nie inny charakter, konstytuuje etos. Etos oznacza zatem zaangażowanie w określone wzory zachowań społecznych. Wartości przejawiają się w owych wzorach, kształtując w ten sposób życie codzienne."

 

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Antropologii i Socjologii Kultury
Źródło definicji (papierowe): Maria Ossowska, Ethos rycerski i jego odmiany, Warszawa: PWN, 1973, s. 7., Źródło definicji (papierowe): Pierre Bourdieu, Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, Warszawa: Wyd. Naukowe Scholar, 2005, s. 566., Źródło definicji (papierowe): Tadeusz Szawiel, Struktura społeczna i postawy a grupy ethosowe. (O możliwościach ewolucji społecznej) , (w:) "Studia Socjologiczne", nr 1/2, 1982, s. 171.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): WZORZEC KULTUROWY, Podobne terminy (linki wewnętrzne): STYL ŻYCIA
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: czwartek, 1 Maj, 2014 - 20:30