NORMA SPOŁECZNA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła NORMA SPOŁECZNA

Wg Encyklopedii Socjologii (1999): "Norma to, innymi słowy, ogólnie przyjęta, ustalona reguła, zasada, przepis, prawidło, standard, dyrektywa albo wzór postępowania (zachowania się, działania). (...) Normą społeczną nazywa się normę regulującą stosunki międzyludzkie na względnie rozległym obszarze i/lub w ciągu życia kilku pokoleń. Wskazuje ona adresatom, jak powinni postępować w określonych okolicznościach i jakiego postępowania powinni się wystrzegać."

Wg Słownika Socjologii i Nauk Społecznych (2004): "W socjologii normy to ogólnie podzielane oczekiwanie dotyczące sposobu postępowania, wyrażające to, co jest uważane za pożądane i właściwe w danej kulturze. Normy są podobne do zasad czy reguł w tym sensie, że mają charakter zalecenia czy dyrektywy, jakkolwiek nie mają ich formalnego statusu. (...)"

Źródło definicji (papierowe): Encyklopedia socjologii, t.2, Warszawa: Oficyna Naukowa, 1999, s.336., Źródło definicji (papierowe): Słownik Socjologii i Nauk Społecznych, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2004, s. 212.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła NORMA SPOŁECZNA

Norma społeczna – pojęcie wieloznaczne, używane najczęściej w jednym z trzech znaczeń:

  1. jako względnie trwały, przyjęty w danej grupie społecznej sposób zachowania jednostki społecznej;
  2. jako wskazówka właściwego zachowania w danej sytuacji. Normy jakim podlega dana osoba są określane przez jej pozycję społeczną i odgrywaną przez nią rolę społeczną;
  3. jako wzorzec cech pewnego zjawiska czy przedmiotu. (...) więcej
Źródło definicji (elektroniczne): hasło Norma społeczna w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Antropologii i Socjologii Kultury - zawartość - opis hasła NORMA SPOŁECZNA

Wg Anthony'ego Giddensa (2001): "Normy to reguły zachowań, które odzwierciedlają, czy też zawierają w sobie, wartości danej kultury. Wartości i normy wspólnie kształtują sposoby zachowań uczestników danej kultury w ich środowisku."

Źródło definicji (papierowe): Anthony Giddens, Socjologia, tłum. Alina Szulżycka, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, (2001) 2004, s.46.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Inspiracji - zawartość - opis hasła NORMA SPOŁECZNA

Wg Ralfa Dahrendorfa (1968): "Niezależnie od znaczenia sondaży opinii, nikt nie twierdzi, że są one źródłem norm."

Źródło definicji (papierowe): Ralf Dahrendorf, Grupy odniesienia i przypisywanie ról, (w:) Piotr Sztompka, Marek Kucia (red.), Socjologia. Lektury, Kraków: Wyd. Znak, 2005, s. 538.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga