CZASOPISMO

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik kultury GUS - zawartość - opis hasła CZASOPISMO

Wydawnictwo ciągłe publikowane pod tym samym tytułem w regularnych lub nieregularnych odstępach czasu, w okresie nie ograniczonym z góry; poszczególne zeszyty są numerowane kolejno lub każdy zeszyt jest datowany.

Stan na 22.11.2013 r.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Czasopismo" w Słowniku Pojęć GUS
Hasło wprowadził(a): Bogna Kietlińska

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła CZASOPISMO

Czasopismo (...) periodyczne wydawnictwo zbiorowe określające a priori swą częstotliwość, ukazujące się nie częściej niż raz w tygodniu. Termin w polskim nazewnictwie prasowym, znany od połowy XIX w., jest spolszczoną nazwą periodyku (...) Ze względu na kryterium aktualności i uniwersalności treści (...) czasopisma dzielimy na dwie zasadnicze grupy:

1.     

Czasopisma treści ogólnej (często zwane prasą) realizujące bez istotnych ograniczeń kryterium aktualności i uniwersalności treści (nieokreślające adresu odbiorcy), realizujące cele informacji ogólnej. (...) czasopisma te dzielą się na dalsze podgrupy za względu na :

a)     

dominującą funkcję społeczną pisma (np. informacyjne, informacyjno-publicystyczne, edukacyjno-hobbistyczne, rozrywkowe, reklamowe)

b)     

krąg odbiorców

c)     

tematykę

(...) Dalsze szczegółowe podziały czasopism tej grupy są związane głównie z treścią (...) bądź z  techniką wykonania. Szczególną pozycję zajmują tu czasopisma ilustrowane – kolorowe, zwane magazynami(...)

2.     

Czasopisma treści specjalnej – realizujące w stopniu istotnie ograniczonym aktualność (...) i uniwersalność treści. (...) zindywidualizowane pod względem tematyki i kręgu odbiorców. Do tej grupy zalicza się głównie:

a)     

czasopisma naukowe;

b)     

czasopisma popularnonaukowe

c)     

czasopisma fachowe;

d)    

czasopisma urzędowe (np. dzienniki ustaw, rozporządzeń);

e)     

czasopisma oficjalne (wydawane przez różne organy kierownicze instytucji politycznych, społecznych, kulturalnych, gospodarczych, nieposiadających statusu instytucji państwowych) (...) 

(drobne zmiany dotyczące pisowni skrótów - AL)

Źródło definicji (papierowe): Walery Pisarek (red.), Słownik terminologii medialnej, Kraków: Universitas, 2006, ss.25-26.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit