ZMIENNA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła ZMIENNA

Charakterystyka

Zmienna jest to obiekt, który przyjmuje określone wartości. Wartości zmiennej należą do pewnego zbioru, który nazywamy dziedziną zmiennej (zakresem lub polem zmienności). W naukach ekonomicznych zmienna często to : praca, koszt, konsumpcja, import, eksport,konsumpcja itd. Z faktu iż zmienna może przyjmować różne wartości wynika,że musi być reprezentowana przez symbol, a nie przez konkretną liczbę.

Rodzaje

  • zmienna egzogeniczna - jest to zmienna, której wartości są dane i ustalone od zewnątrz w stosunku do rozważanego modelu
  • zmienna endogeniczna - jest to zmienna, która jest generowana od wewnątrz rozważanego modelu
  • zmienna zależna - jest to zmienna będąca funkcją, której argumentami są inne zmienne
  • zmienna niezależna - jest to zmienna, która nie jest funkcją innej zmienej
  • zmienna dyskretna - jest to zmienna, która zmienia wartość co pewien ustalony okres
  • zmienna ciągła - jest to zmienna dyskretna, której okres zmienności dąży do zera</div>
Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Zmienna" w Encyklopedii Zarządzania
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła ZMIENNA

Zmienna – symbol, oznaczający wielkość, która może przyjmować rozmaite wartości. Wartości te na ogół należą do pewnego zbioru, który jest określony przez naturę rozważanego problemu. Zbiór ten nazywamy zakresem zmiennej.

Przeciwieństwem zmiennej jest stała – jest to wielkość, której wartość nie może się zmieniać – konkretna liczba, wektor, macierz.

W logice zmienna, właściwie symbole zmienne stanowią drugi obok symboli stałych typ znaków charakteryzujących alfabet języka teorii sformalizowanej.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Zmienna (matematyka)" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury - zawartość - opis hasła ZMIENNA

Wg Stefana Nowaka (1970): "Kiedy fizyk definiuje pojęcie <prędkości> lub <masy> czy socjolog pojęcie <postawy wobec służby wojskowej> lub też <integracji grupowej>, to tego rodzaju pojęcie cechy zmiennej (dalej będę mówił krócej o zmiennych) [podkreśl. SN] określa jedynie, pod jakim względem interesują nas analizowane przedmioty, a ponadto jakie typy relacji będziemy uwzględniać między przedmiotami rozpatrywanymi pod danym względem. Masa ciał różnić się może wielkością. Grupy możemy porządkować np. ze względu na stopień ich integracji. Relacje te w jakiś sposób porządkują nam zakres przedmiotów rozpatrywanych z punktu widzenia danej zmiennej. Zakres przedmiotów, jakie wolno nam z sensem pod danym względem rozpatrywać i porównywać, jest ograniczony znaczeniem danej zmiennej. (...) Możemy rozpatrywać wszystkich obywateli jakiegoś kraju pod względem ich <postawy wobe służby wojskowej>, nie ma sensu natomiast rozpatrywanie pod tym względem stołów czy pór roku, gdyż postawa jest to cecha ex definitione ludzka."

Wg Petera Abella (1971): "Fakt, że rozkłady pewnych zmiennych wymagają czasu na osiągnięcie stanu równowagi, często implikuje istnienie skomplikowanego zbioru zmiennych pośredniczących."

Wg Earla Babbiego (1999): "Zmienne zaś to logiczne pogrupowanie wartości. A więc na przykład, mężczyzna i kobieta to wartości, a płeć to utworzona z nich zmienna. (...) Czasem warto pomyśleć o wartościach jako o <kategoriach>, które konstruują zmienną."

 

Źródło definicji (papierowe): Stefan Nowak, Metodologia badań socjologicznych, Warszawa: PWN, 1970, s. 85., Źródło definicji (papierowe): Peter Abell, Modele w socjologii, tłum. Marek Tabin, Warszawa: PWN, (1971) 1975, s.15., Źródło definicji (papierowe): Earl Babbie, Badania społeczne w praktyce,tłum.: Witold Betkiewicz, Marta Bucholc, Przemysław Gadomski, Jacek Haman, Agnieszka Jasiewicz-Betkiewicz, Agnieszka Kloskowska-Dudzińska, Michał Kowalski, Maja Mozga-Górecka, Warszawa: PWN, (1999) 2003, s.41.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga