SEMIOTYKA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła SEMIOTYKA

Wg Małej Encyklopedii Logiki (1970): "Semiotyka (...) Ogólna teoria znaków, ze szczególnym uwzględnieniem znaków tworzących język, czyli wyrażeń. Semiotyka dzieli się na trzy działy: semantykę, pragmatykę i syntaktykę. Podstawą tego podziału, pochodzącego od Chrlesa Morrisa, jest rodzaj stosunków w jakich uczestniczą znaki."

Źródło definicji (papierowe): Witold Marciszewski, Semantyka, (w:) tegoż (red.), Mała Encyklopedia Logiki, Ossolineum:1970, s.263.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury - zawartość - opis hasła SEMIOTYKA

Wg Edwarda Balcerzana (1978): "Gdyby spróbować wyjaśnienia kwestii zupełnie fundamentalnej: co wyróżnia semiotykę na tle innych teorii poznania kultury, trzeba by odpowiedzieć, że wyróżnia ją dziś wysiłek uprawiania wiedzy o kulturze w ustawicznej konfrontacji ze świadectwami samowiedzy kultury." 

Źródło definicji (elektroniczne): Edward Balcerzan, Poezja jako semiotyka sztuki, (w:) Teksty : teoria literatury, krytyka, interpretacja nr 5 (41), 1978, s.14
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga