TWÓRCA LUDOWY

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Inspiracji - zawartość - opis hasła TWÓRCA LUDOWY

Tworzy oryginalne i indywidualne dzieła w oparciu o regionalne tradycje ludowe, na podstawie umiejętności nabytych w drodze bezpośredniego przekazu twórczości ludowej.

Zadania zawodowe:

 • tworzenie i upowszechnianie sztuki wyobrażeniowej: malarstwa i rzeźby ludowej, tworzenie i upowszechnianie artystycznego rękodzieła ludowego 
  w zakresie: tkactwa, hafciarstwa, garncarstwa, plecionkarstwa, kowalstwa, snycerstwa, zabawkarstwa, zdobnictwa bibułkowego, plastyki obrzędowej, ludowych instrumentów muzycznych, tworzenie i upowszechnianie muzyki, tańca i śpiewu ludowego oraz literatury ludowej z zachowaniem dbałości 
  o wartość artystyczną;
 • upowszechnianie twórczości ludowej poprzez pokazy, ekspozycje, warsztaty, wystawy, kiermasze, targi, spotkania itp., współdziałanie w tym zakresie 
  z instytucjami zajmującymi się ochroną i upowszechnianiem sztuki ludowej 
  w kraju i za granicą;
 • wydobywanie i utrwalanie podań, baśni, legend ludowych, pieśni, przyśpiewek i obyczajów oraz zbieranie i zabezpieczanie dorobku piśmiennictwa, folkloru i sztuki ludowej;
 • zaopatrywanie się w instrumenty, narzędzia i surowce niezbędne 
  w uprawianej dziedzinie sztuki ludowej;
 • utrzymywanie kontaktów z instytucjami wspierającymi artystów ludowych 
  w celu pozyskiwania środków i pomocy organizacyjnej w uprawianiu danej dziedziny sztuki ludowej;
 • publikowanie własnego dorobku twórczego z zakresu pisarstwa, plastyki, muzyki i innych dyscyplin w formie książek, albumów, wydawnictw audiowizualnych itp.;
 • przestrzeganie praw autorskich twórców ludowych w stosunku do dzieł będących przedmiotem prawa autorskiego;
 • rozwijanie kultury wsi ze szczególnym uwzględnieniem elementów kultury ludowej;
 • przestrzeganie zasad etyki, ergonomii, przepisów bhp, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

Dodatkowe zadania zawodowe:

podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie tworzenia i produkcji twórczości ludowej.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Twórca ludowy" w wyszukiwarce zawodów MRPiPS
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga