GIS

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła GIS

Wg Dariusza Gotliba i Roberta Olszewskiego: "Zależnie od rozpatrywanego kontekstu (technologicznego lub instytucjonalnego) system informacji geograficznej może być definiowany na różne sposoby. Obecnie pod pojęciem tym najczęściej rozumie się system służący do gromadzenia, przechowywania, analizy i wizualizacji danych przestrzennych i związanych z nimi danych opisowych. System informacji geograficznej składa się przede wszystkim z odpowiedniego oprogramowania i sprzętu, zgromadzonych danych, stosowanych algorytmów oraz procedur przetwarzania i udostępniania informacji. W szerszym ujęciu obejmuje również zespół ludzki bezpośrednio tworzący i wykorzystujący system oraz zespół procedur organizacyjnych, technologicznych i prawnych, umożliwiających jego sprawne funkcjonowanie.
Często możemy również spotkać się z pojęciem "technologia GIS" stosowanym na określenie metod i technik właściwych i charakterystycznych dla budowy systemów informacji geograficznej lub innych systemów wykorzystujących informację geograficzną jako jeden z komponentów (wizualizacja danych, analizy przestrzenne, zapis danych przestrzennych w bazie danych itd.). (...) Unikalność GIS polega nie tylko na możliwości łączenia danych przestrzennych i atrybutów opisowych pochodzących z różnych źródeł, lecz przede wszystkim na możliwości prowadzenia różnego typu analiz przestrzennych. System informacji geograficznej jest z powodzeniem wykorzystywany wszędzie tam, gdzie istotna jest prezentacja danego zagadnienia w odniesieniu przestrzennym. Możliwości technologii GIS wykorzystywane są m.in. w: administracji, ochronie przyrody, planowaniu przestrzennym, monitoringu zanieczyszczeń, ochronie zdrowia, geomarketingu, systemach lokalizacyjnych, wojsku, edukacji i nauce."

Źródło definicji (elektroniczne): Hasło "GIS" na GEOFORUM
Hasło wprowadził(a): Bogna Kietlińska

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła GIS

System Informacji Geograficznej (ang. Geographic Information SystemGIS) – system informacyjny służący do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych geograficznych. Jedną z jego funkcji jest wspomaganie procesu decyzyjnego. Każdy system GIS składa się z: bazy danych geograficznych, sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz twórców i użytkowników GIS. W przypadku, gdy System Informacji Geograficznej gromadzi dane opracowane w formie mapy wielkoskalowej (tj. w skalach 1:5000 i większych), może być nazywany Systemem Informacji o Terenie (ang. Land Information System,LIS).(...) W książce „Introduction to human geography” prof. Stuart Sweeney przedstawia fundamentalne koncepcje w geografii:

  1. miejsca mają lokalizacje, kierunek oraz odległość w odniesieniu do innych miejsc
  2. skala jest istotna – miejsca mogą być duże lub małe
  3. miejsce ma zarówno strukturę fizyczną, jak i zawartość kulturową
  4. właściwości miejsc rozwijają się i zmieniają z czasem
  5. miejsca oddziałują na siebie nawzajem
  6. zawartość miejsc jest racjonalnie zorganizowana
  7. miejsca mogą być uogólniane do regionów podobieństw i różnic.

GIS są efektem rewolucji w geografii dokonującej się w ciągu ostatnich kilkunastu lat oraz gwałtownego rozwoju informatyki i metod zarządzania bazami danych (zbiorami informacji). Powstanie GIS jest wynikiem połączenia prac prowadzonych w różnych dziedzinach: geografiikartografiigeodezjiinformatyceelektronice.Systemy GIS znajdują praktyczne zastosowanie w wielu dziedzinach. Stąd bierze się różnorodność terminów określających systemy przetwarzające informacje geograficzne, jak system informacyjny bazy danych geograficznych, system danych geograficznych, system informacji przestrzennej. (...) W praktyce najczęściej spotykane są systemy specjalizowane, ukierunkowane na wąską grupę zastosowań, jednakże istnieją również wielozadaniowe GIS ogólnego zastosowania. więcej

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "System Informacji Geograficznej" w Wikipedii
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga