SACRUM

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła SACRUM

Sacrum <nłc, <sacrum> = to, co święte, święty przedmiot, rzecz poświęcona; święta czynność) (…)

1. W filozofii religii: to, co święte, świętość, sakralność — podstawowy w niej termin, (…), wprowadzony przez Rudolfa K.L. Otta (1917) na oznaczenie tajemniczej, utożsamianej z boskością mocy, która łączy w sobie grozę (mysterium tremendum) i oczarowanie (mysterium fascinosum), a objawia się jako rzeczywistość całkowicie innego porządku niż rzeczywistość naturalna.

a) W znaczeniu obiektywnym — wyodrębniony przedmiot objawiający coś świętego (np. święte drzewo), który staje się przez to czymś zupełnie innym niż był, mimo że nadal należy do swego środowiska naturalnego, a nic zewnętrznego nie świadczy o jego „inności".

b) W znaczeniu subiektywnym — swoiste odczucie świętości (…).

2. socjologia: w szerszym znaczeniu, nie od noszącym się tylko do kontekstu religii: to, co czczone, szanowane, nienaruszalne; charakter sacrum mogą zyskać żne obiekty, praktyki, miejsca, idee — zarówno religijne, jak i niereligijne. Opozycja: sacrum - profanum występuje w koncepcji społeczeństwa Emilé Durkheima, w której charakter sakralny mają te rzeczy, których wyobrażenia zostały wytworzone przez społeczeństwo, w przeciwieństwie do rzeczy świeckich, których wyobrażenia opierają się na indywidualnym doświadczeniu jednostek i nie mają takiego znaczenia, jak wyobrażenia zbiorowe.

(drobne zmiany red. - AD)

Źródło definicji (papierowe): Antoni Podsiad, Słownik terminów i pojęć filozoficznych, Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 2000, ss. 783-784.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit

Słownik Inspiracji - zawartość - opis hasła SACRUM

„… tylko s a c r u m  jest par excellence  r z e c z y w i s t e. Nic z tego, co należy do sfery świeckiej, nie ma udziału w bycie, gdyż to, co świeckie, nie zostało ontologicznie  ustanowione przez mit, nie ma wzorca. (…) Wszystko, czego dokonali bogowie lub przodkowie, a więc wszystko, co mity opowiadają o ich twórczej działalności – przynależy do sfery sacrum, a zatem ma udział w b y c i e”.

Źródło definicji (papierowe): Mircea Eliade, Sacrum, mit, historia. Wybór esejów, tłum. Anna Tatarkiewicz, Warszawa: PIW, 1974, ss.107-108.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit