FENOMENOLOGIA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła FENOMENOLOGIA

Fenomenologia [to] opisowe badanie zespołu zjawisk. Termin „fenomeno­logia" oznacza dzisiaj system → Ed­munda Husserla i cały prąd myślowy nawiązujący, jeśli nie do aparatu po­jęciowego, to przynajmniej do meto­dy Husserla. Fenomenologia jest kry­tyką klasycznej metafizyki, a jej zasad­niczym celem powrót do konkretu. Husserl, będąc z wykształcenia mate­matykiem, pojmuje ten powrót do konkretu jako zwrot w stronę pierwo­tnej intuicji rzeczy i idei. Wyjaśnia to przykładem zaczerpniętym z matema­tyki: o ile można sobie intuicyjnie wyobrazić trzy czy cztery przedmioty, o tyle nie można sobie wyobrazić ich tysiąca — można jedynie o nich „my­śleć". W ten sposób rozróżnia dwa przeciwstawne rodzaje „intencjonalności", czyli relacji do tego, co jest dane: postrzeganie rzeczywiste, które jest pierwotne, i myśl, która jedynie dąży do ogarnięcia przedmiotu w sposób „intencjonalnie pusty". Rozwijając tego typu rozróżnienie na intuicję pierwotną i myśl, intencjonalność pełną i pustą, fenomenolodzy współcześni przejmują: 1. zawartość doktryny Husserla — w tym wypadku w rzeczywistym postrzeganiu poszukują punktu zbieżności między umysłem a rzeczywistością, czegoś ,,poza realizmem i idealizmem" (Maurice Merleau-Ponty, Alphonse De Waelhens); albo 2. jego metodę — stosując zasadę anali­zy intuicji do nie rozwijanej przez Husserla dziedziny „poznawania in­nych ludzi", albo też 3. usiłują metafizycznie uzasadnić samą zasadę ana­lizy fenomenów, czyli zjawisk (Eugen Fink). (…)

Źródło definicji (papierowe): Didier Julia, Słownik filozofii, tłum. Krzysztof Jarosz, Katowice: Wyd. Książnica, 1998, ss.115-116.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła FENOMENOLOGIA

Fenomenologia – XX-wieczny kierunek filozoficzny, którego głównymi twórcami i reprezentantami są Edmund Husserl oraz Max Scheler (...). Nazwa kierunku pochodzi od greckiego słowa phainomenon oznaczającego to, co się jawi. Metoda fenomenologiczna polega na opisie i oglądzie tego, co bezpośrednio jest dane. (...) Podejście fenomenologiczne różni się od naturalnego nastawienia bezzałożeniowością. W nastawieniu naturalnym mamy na temat świata pewne założenia, domysły, teorie, spekulacje. Fenomenologia nawołuje do ich odrzucenia po to, by przyjrzeć się światu tak, jak się on jawi. (...) więcej

Stan na 27.12.2013 r.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Fenomenologia" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit