DEFINICJA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła DEFINICJA

 1) "(...) Termin ten użyty bez przydawki, odnoszony z reguły do definicji normalnej, w którejś z jej postaci (analitycznej lub syntetycznej, slownikowej lub semantycznej, itd.). Ponadto można uważać za zakres nazwy <definicja> sumę zakresów tych wszystkich nazw, które utworzone są ze słowa <definicja> oraz z następującego po nim przymiotnika (<aksjomatyczna>, <redukcyjna> itp.). Dla tak utworzonej klasy trudno jednak znaleźć cechę wspólną wszystkim jej elementom, poza tą jedną, że każdy przyczynia się w jakiś sposób do wyjaśnienia sensu pewnego wyrażenia. Tak ogólnikowa charakterystyka nie odróżnia definicji od innych zwrotów językowych, toteż jako jedyny sposób określenia owej nadrzędnej klasy definicji pozostaje wyliczenie jej podzbiorów, uprzednio już w sposób nie odwołujący się do jakiegoś nadrzędnego pojęcia definicji. Uzasadnia to omawianie każdego z rodzajów definicji osobno, zamiast traktowania ich jako członów powstających z podziału zbioru definicji." (podkreśl. - BF)

2) Wg Powszechnej Encyklopedii Filozofii: "DEFINICJA (łac. definitio, od: definire - odgraniczać, określać) - określenie (krótkie, lecz pełne) zmierzające do jednoznacznej charakterystyki jakiegoś przedmiotu (d. rzeczy, zw. d. realną) lub zakomunikowania o semiotycznych funkcjach wyrażenia (znaczeniu, denotacji lub konotacji) poprzez wskazanie sposobu jego przekładalności na inne wyrażenie (d. wyrażenia, zw. d. nominalną); początkowo stawiano d. pierwszy cel, drugi zaś stał się bardziej znamienny dla d. w nowoczesnym ujęciu (najczęściej określenie będące d. realną może służyć jako d. nominalna i najczęściej odwrotnie).

TYPY DEFINICJI. Rozmaitość d. pochodzi przeważnie z różnorodności stawianych im celów oraz metod ich realizacji.więcej

Źródło definicji (papierowe): 1) Kazimierz Ajdukiewicz, Trzy pojęcia definicji (w:) tegoż, Język i poznanie, tom 2, 1965; za: Mała Encyklopedia Logiki, Ossolineum 1970, s.33.
Źródło definicji (elektroniczne): 2) hasło "Definicja" w Powszechnej Encyklopedii Filozofii
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła DEFINICJA

Definicja (łac. definitio – określenie) – wypowiedź o określonym kształcie, w której informuje się o znaczeniu danego wyrażenia językowego drogą wskazania innego wyrażenia przynależącego do danego języka i posiadającego to samo znaczenie. więcej

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Definicja" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury - zawartość - opis hasła DEFINICJA

Wg Stefana Nowaka (1970): "Definicja to pewna wypowiedź określająca, jakie jest znaczenie terminu. Termin definiowany nazywamy definiendum, zwrot określający znaczenie tego terminu definiensem. Powiadamy, że u jednego autora termin <grupa> (definiendum) oznacza zbiór ludzi połączonych wspólnotą więzi i poczuciem odrębności (definiens), gdy  definicja <grupy> w rozumieniu innego autora akcentować będzie kontakt bezpośredni i styczność społeczną w ramach jakiegoś zespołu."

Źródło definicji (papierowe): Stefan Nowak, Metodologia badań socjologicznych. Zagadnienia ogólne, Warszawa: PWN, 1970, s. 71.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga