WARTOŚCI: BAZOWA I DOCELOWA

Wg Ministerstwa Finansów: "Przez wartość docelową rozumie się wartość miernika, którą planuje się osiągnąć w roku budżetowym (bez uwzględnienia rezerw celowych), na który sporządza się projekt ustawy budżetowej (rok N). Przez wartość bazową rozumie się wartość miernika w roku N-2 . W przypadku braku wartości za rok N-2 jako wartość bazową wykazuje się wartość dostępną za ostatni pełny rok budżetowy. W przypadku mierników odnoszących si ę do nowych zadań publicznych, które nie były do 2014 r. finansowane ze środków publicznych, wartości bazowej nie określa się."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury
Podobne terminy (linki wewnętrzne): MIERNIK REALIZACJI CELU, Podobne terminy (linki wewnętrzne): WARTOŚĆ
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: sobota, 5 Grudzień, 2020 - 09:39