HERMENEUTYKA

1)

Hermeneutyka [gr. hermeneutikos, przydatny do objaśniania], sztuka rozumienia i interpretowania tekstów, czy też ogólniej, tworów sensownych.  (...)

2)

Hermeneutyka <gr. he hermeneutike [sc. techne] = sztuka tłumaczenia> (…) 1. Dyscyplina pomocnicza nauk historycznych (m. in. historii literatury, historii filozofii, religioznawstwa) ustalająca prawidła interpretacji wszelkiego rodzaju tekstów i symboli słownych, zwłaszcza dawnych. Ma ona na celu rozpoznanie, poprzez interpretację źródeł pisanych, prawdziwego sensu, zamierzonego przez ich autorów lub też użytkowników; praktyczne stosowanie reguł i zasad hermeneutycznych do tekstów, czyli samą ich interpretację, nazywa się e g z e g e z ą. W mniej rozwiniętej i mniej systematycznej postaci hermeneutyka, zrazu jako sztuka interpretacji i egzegezy, była znana już starożytnym Grekom (…), w tradycji judaistycznej uprawiali ją autorzy ksiąg Halacha i Haggada, a w tradycji chrześcijańskiej – Ojcowie Kościoła. Dojrzałą postać metodologiczną hermeneutyka zaczęła uzyskiwać w XVI wieku w toku dyskusji między protestantami a katolikami na temat roli tradycji w przekładach Pisma Świętego (…)

2. Koncepcja rozumienia w naukach humanistycznych jako metoda interpretacji „obiektywizacji ducha" (…), tj. ludzkich wytworów występujących poza psychiką i ogólnie dostępnych, stanowiących obiektywną podstawę źródłową humanistyki. Hermeneutyka rzeczywistości ludzkiej, wymagającej interpretacji i zrozumienia, jest przeciwstawiana obiektywnej analizie zjawisk w świecie przyrody. (…) 3. Refleksja filozoficzna dotycząca wszelkich form ekspresji, np. symboli religijnych, mitów, dzieł sztuki.

4. U Martina Heideggera: analiza rozumienia jako swoistego sposobu bycia, czyli ontologia rozumienia, ukazująca ludzką skończoność (faktyczność, sytuacyjność, dziejowość) nie jako ograniczenie, ale jako warunek wszelkiego rozumienia. (…) Syntezy i uogólnienia wielopostaciowego dorobku hermeneutyki dokonał Paul Ricoeur, u którego staje się ona nie tylko rodzajem refleksji filozoficznej dotyczącej wszelkich form ekspresji, ale okazuje się jedyną postacią, w jakiej daje się uprawiać f i l o z o f i ę  r e f l e k s j i  oraz jedną z metod, od których zależy poprawność wszelkiego filozofowania. (…)

Autor(ka) wpisu: Anastazja Dwulit
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): 1) Adam Aduszkiewicz (red.), Słownik filozoficzny, Warszawa: Świat Książki, 2004, ss.225-228., Źródło definicji (papierowe): 2) Antoni Podsiad, Słownik terminów i pojęć filozoficznych, Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 2000, ss.335-337.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): hasło "Dzieło literackie"
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: poniedziałek, 13 Styczeń, 2014 - 21:03