GRUPA SPOŁECZNA

1) Wg Encyklopedii Socjologii (1998): " Od przypadkowego zbioru jednostek odróżnia je [grupy społeczne - BF], po pierwsze, istnienie struktur wewnątrzgrupowych, takich jak struktura socjometryczna, struktura władzy, struktura komunikacji. Owe struktury są zdolne przetrwać całkowitą wymianę jednostek tworzących grupę. Drugą cechą definicyjną grupy społecznej jest istnienie tzw. przymusu strukturalnego, czyli specyficznej relacji między grupą a jej członkoami. Grupa społeczna tworzy wzory zachowań, wzory kulturowe, zbiorowe systemy przekonań, nakazy moralne, do którch mogą się odwoływać jej członkowie w konfrontacji z różnymi strukturami społecznymi emitującymi pod ich adresem naciski, żądania, wymogi, stosującymi wobec nich przymus i grożącymi sankcjami. Ten rodzaj relacji uruchamia miechanizm, który z osobnika ludzkiego tworzy jednostkę społeczną. (...)"

2) Wg "Słownika socjologii i nauk społecznych" (2004): "Grupa społeczna, pewna liczba jednostek, wyodrębnianych na podstawie formalnych lub nieformalnych kryteriów członkostwa, mających poczucie wspólnoty z innymi członkami grupy, lub takich jednostek, między którymi zachodzą interakcje o względnie stałych wzorach. To drugie kryterium jest konieczne dla odróżnienia grupy społecznej od innych zbiorowości (→ agregatów), z którymi mają do czynienia socjologowie, wyodrębnianych tylko w sensie statystycznym, na podstawie pewnych wspólnych cech społecznych (...)."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Encyklopedia Socjologii, Warszawa: Oficyna Naukowa, t.I, 1998, s,260. , Źródło definicji (papierowe): Gordon Marshall (red.), Słownik socjologii i nauk społecznych, red. naukowa polskiego wydania Marek Tabin, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2004, s.110.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): GRUPA PIERWOTNA
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: niedziela, 16 Grudzień, 2018 - 13:56