PRESTIŻ

1) Wg Janusza Sztumskiego (1980):  "Słowo <prestiż> wywodzi się również z łacińskiego słowa - prestigia - i oznacza zarówno czar, urok, jak też kuglarstwo, mamidło, oszukaństwo itp. zjawiska. Stąd też jeżeli twierdzimy, że ktoś lub coś cieszy się prestiżem, to mamy na myśli, iż dany podmiot lub przedmiot wywołuje w nas odczucie czegoś niezwykłego, skłaniając nas tym samym do mniej lub bardziej irracjonalnych postrzeżeń i mysli na ich temat."

2) Wg Elżbiety Neyman (1980): "Prestiż naukowy - czyli rozpowszechnione uznanie dla dorobku naukowego - jest warunkiem koniecznym autorytetu i jako taki godzien naszej uwagi."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Antropologii i Socjologii Kultury
Źródło definicji (papierowe): Janusz Sztumski, Autorytet i prestiż uczonego, (w:) Paweł Rybicki, Janusz Goćkowski, (red.), Autorytet w nauce, Ossolineum, 1980, s.30., Źródło definicji (papierowe): Elżbieta Neyman, Prestiż naukowy w amerykańskich badaniach empirycznych: metody i efekty badawcze, (w:) Paweł Rybicki, Janusz Goćkowski, (red.), Autorytet w nauce, Ossolineum, 1980, s.196.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): AUTORYTET
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: poniedziałek, 5 Listopad, 2018 - 15:12