POZIOM ŻYCIA

 1) Wg  Erica Allardta: "Poziom życia (...) odnosi się do zasobów materialnych i nieosobistych (impersonal), przy pomocy których jednostka może zapanować nad swymi warunkami życiowymi" (referat z 1974 r. - BF)

2) Wg Andrzeja Sicińskiego: "Pojęcia <styl życia> nie należy też utożsamiać - jak to się nieraz czyni - z pojęciem <poziom życia>. <Poziom życia> to możliwości ekonomiczne jednostki  lub grupy społecznej, uzyskanie określonej ilości dóbr i usług.

Pomiędzy < poziomem życia> a <stylem życia> zachodzą istotne powiązania. Na przykład: począwszy od pewnego poziomu życia, można cały swój dochód natychmiast wydawać, bądź część jego oszczędzać. Można znaczną jego część wydawać na żywność, bądź na inne dobra materialne; można wydawać więcej na dobra materialne, bądź raczej ograniczać te wydatki na rzecz tzw. dóbr kulturalnych. (...) Poziom życia determinuje w znacznym stopniu możliwości wyboru sposobu zaspokajania potrzeb, jakie mają jednostki i grupy. Poniżej pewnego poziomu wybór praktycznie nie istnieje, ponieważ środki finansowe przeznaczone są wyłącznie niemal na tak zwane <pierwsze (podstawowe) potrzeby."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Antropologii i Socjologii Kultury
Źródło definicji (papierowe): Andrzej Siciński, Jan Strzelecki, Styl życia a jakość życia: przyczynek do problemów polityki społecznej (w:) Andrzej Siciński (red.), Styl życia. Koncepcje i propozycje, Warszawa: PWN, 1976, s. 245., Źródło definicji (papierowe): Andrzej Siciński, Styl życia - problemy pojęciowe i teoretyczne, (w:) tegoż (red.), Styl życia. Koncepcje i propozycje, Warszawa: PWN, 1976, ss.17-18.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): styl życia
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: środa, 4 Grudzień, 2013 - 11:59