PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ OŻK - SB

 1) W roku 2012 - jeszcze przed założeniem Fundacji i zawiązaniem się Sieci Badawczej -  Zespół Węzła Centralnego  OŻK (dr hab., prof. UW Barbara Fatyga, dr Magdalena Dudkiewicz i dr Paweł Tomanek) we współpracy z Marcinem Kapłonem, Ryszardem Michalskim, Sławomirem Moldą i Piotrem Rynkiewiczem z Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie  zrealizował roczny projekt badawczy:  "Dynamiczna diagnoza kultury Warmii i Mazur" finansowany z  programu grantowego Obserwatorium Kultury MKiDN, dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Raport pt. "Kultura pod pochmurnym niebem" został jednogłośnie przyjęty przez Sejmik Wojewódzki jako dokument, który  ma być brany pod uwagę przy konstruowaniu polityki kulturalnej.

2) W latach 2013- 2014 Sieć Badawcza OŻK zrealizowała projekt "Budowa ogólnopolskiej sieci Obserwatoriów Żywej Kultury" (wniosek nr 03137/13) administrowany przez Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, finansowany z programu grantowego Obserwatorium Kultury MKiDN. Projekt dofinansowany został przez Fundację Orange  i Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Koordynatorką merytoryczną była dr hab., prof. UW Barbara Fatyga, koordynatorami w Sieci byli: dr Katarzyna Sztop-Rutkowska (Białystok) mgr Natalia Brylowska (Gdańsk),  mgr Sławomir Molda i mgr Piotr Rynkiewicz (Olsztyn). Koordynatorem organizacyjnym był Marcin Kapłon (Olsztyn). Efektem projektu jest niniejszy portal stworzony przy współpracy z Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego oraz z artystą-plastykiem Wojciechem Markiewiczem.

3) W latach 2013-2014  Fundacja OŻK-Sieć Badawcza zrealizowała projekt: "Konstrukcja narzędzi do autoewaluacji Programów Ministra", (wniosek nr 34050/13, raport dostępny po kliknięciu w niniejszy tytuł), dofinansowany z programu Obserwatorium Kultury MKiDN, poświęcony budowie wskaźników do oceny programów dotacyjnych i projektów, którym dotacje zostały przyznane. Koordynatorką merytoryczną projektu i współautorką raportu była dr hab., prof. UW Barbara Fatyga, drugą współautorką - mgr Alicja Bakulińska (Wrocław), koordynatorką organizacyjną - mgr Bogna Kietlińska.

4) W latach 2014-2016  Fundacja OŻK-Sieć Badawcza realizuje projekt "GIS-Kultura. Budowa systemu geolokalizacji infrastruktury żywej kultury" (wniosek nr 05906/14), dofinansowany z programu Obserwatorium Kultury MKiDN. Głównym partnerem projektu jest Zespół prof. Roberta Olszewskiego z  Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, na różnych etapach realizacji z projektem współpracowały lub współpracują Fundacja ePaństwo i Firma INTERGRAPH (obecna nazwa HEXAGON) oraz partnerzy z Węzła Warmińsko-Mazurskiego i Pętelki Wrocławskiej. Najważniejszym celem projektu jest stworzenie wizualizacji  indeksów infrastrukturalnych na mapie Polski oraz  stworzenie narzędzi analitycznych do badań problematyki związanej z szeroko rozumianą infrastrukturą kulturalną w środowiskach lokalnych. Po stronie FOŻK-SB projekt koordynują: dr Mariusz Piotrowski i dr Bogna Kietlińska.

5) W roku 2014 Fundacja OŻK-SB była partnerem w projekcie "Współczesna kultura ludowa w działaniu.Konferencja ekspertów i praktyków" (wniosek nr 00195/14), dofinansowanym z programu Kolberg 2014 - Promesa MKiDN, realizowanym przez Muzeum Tatrzańskie we współpracy z Fundacją Zakopiańczycy. W poszukiwaniu tożsamości.  Ogólnopolska konferencja odbyła się w maju 2014 roku w Dworcu Tatrzańskim i była połączona z promocją książki pod red. Barbary Fatygi i Ryszarda Michalskiego "Kultura ludowa: teorie, praktyki, polityki". (Wersja elektroniczna dostępna po kliknięciu w niniejszy tytuł).

6) W latach 2015-2016 Fundacja OŻK-SB wraz z Węzłem Warmińsko-Mazurskim i Pętelką Małopolską realizuje projekt pt. "Wpływ diagnoz i badań na kształtowanie polityk i działalności kulturalnej  na poziomie gmin i województw." (wniosek nr 05728/15), dofinansowany z programu Obserwatorium Kultury MKiDN. Koordynatorem merytorycznym pierwszej części, poświęconej analizom danych zastanych był dr Paweł Tomanek;  koordynatorką merytoryczną drugiej części, związanej z badaniami terenowymi - prof. Barbara Fatyga;  koordynatorką organizacyjną jest mgr Kaja  Stańczak-Rożdżyńska. 

7) Od 2015 roku FOŻK-SB, własnymi siłami (praca częściowo wolontaryjna) realizuje projekt "Metody badań kultury" dotyczący nauczania w polskich uczelniach metodologii badań społeczno-kulturowych. W projekt zaangażowani  byli lub są przedstawiciele Węzła Podlaskiego, Pętelki Małopolskiej i Węzła Centralnego. Koordynatorką merytoryczną jest prof. Barbara Fatyga. Realizacja badania we właściwej skali jest uzależniona od pozyskania środków finansowych.

8) W roku 2016, a dokładnej 14 maja, FOŻK-SB zrealizowała (przy pomocy ad hoc powstałej Sieci Badaczej  liczącej ponad 70 badaczy) ogólnopolskie badanie "Bilet za 400 groszy: My jesteśmy kulturalna kolejka, a nie żadne chamstwo", na zlecenie INSTYTUTU TEATRALNEGO im. Zbigniewa Raszewskiego.  Sieć była tworzona dzięki kontaktom Zarządu Fundacji z krajowymi Instytutami Socjologii  i indywidualnymi badaczami. Zbadano 76 kolejek stojących po bilety pod teatrami w całej Polsce, próba osób to N=1463. W badaniu została zastosowana oryginalna metodologia, zarówno na poziomie zbierania, jak i opracowywania danych. Po prezentacji raportu w IT, dnia 26.10.2016 roku, zostanie on udostępniony publicznie w naszym portalu,  podobnie jak materiały i instrukcje metodologiczne oraz na portalu IT. Koordynatorką merytoryczną projektu była prof. Barbara Fatyga; koordynatorką organizacyjną - dr Bogna Kietlińska; współpraca:  mgr Ludwika Malarska (Pętelka Wrocławska - opracowania danych), mgr Piotr Michalski i mgr Marzena Grzybowska (Węzeł Centralny - analizy statystyczne). Po stronie Instytutu Teatralnego pomagali nam i konsultowali projekt: Pani Dyrektor Dorota Buchwald,  Pani Magdalena Sadura i Pan Tomasz Grzegorek.

9) Od lipca 2016 r. FOŻK-SB  realizuje badanie publiczności dla NARODOWEGO STAREGO TEATRU im. Heleny Modrzejewskiej z Krakowa. Oprócz ankiety internetowej i analiz  archiwum prasowego, w badaniu przewidziany jest także eksperyment w postaci "assamblage'u badawczo-teatralnego". Koordynatorką merytoryczną jest prof. Barbara Fatyga; koordynatorką organizacyjną - dr Bogna Kietlińska.