BADANIA JAKOŚCIOWE

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury - zawartość - opis hasła BADANIA JAKOŚCIOWE

Wg Elżbiety Hałas  (2009): "Analiza w empirycznych  badaniach jakościowych ma charakter raczej indukcyjny aniżeli dedukcyjny i opiera się na danych. Jednakże metafora <ugruntowania> powinna być stosowana z ostrożnością, gdyż założenia teoretyczne umożliwiają odkrycia, a istotną rolę pełnią teorie sformułowane wcześniej, wymagające udoskonalenia lub rozszerzenia. Badanie jakościowe nie polega po prostu na <zanurzeniu się> w rzeczywistości badanej - wymaga narzędzi analitycznych, pozwalających zogniskować dane i sformułować problem badawczy. Opiera się więc na indukcji analitycznej."

Wg Uwe Flicka (2007), 2010: "Badacze jakościowi dążą do uchwycenia doświadczeń, interakcji i dokumentów w ich naturalnym kontekście, chcąc uwzględnić ich specyfikę również na poziomie materialnym. W badaniach jakościowych powstrzymujemy się od formułowania już na wstępie dokładnej definicji przedmiotu badawczego oraz hipotez przeznaczonych do testowania. Definicje (oraz hipotezy, jeżeli w ogóle się je stawia) wypracowuje się i udoskonala w toku badań. (...) metody i teorie powinny być dobierane pod kątem przedmiotu badania. Jeżeli istniejące metody nie pasują do danego problemu lub dziedziny, modyfikuje się je lub opracowuje nowe. Badacze sami stanowią istotną część procesu badawczego - poprzez osobisty udział w badaniu czy też przez znajomość danego obszaru i refleksyjność w poruszaniu się po nim - co łączy ich z badanymi, którzy również należą do tego obszaru. (...) dużą wagę przykłada się do kontekstu i konkretnych przypadków jako czynników tłumaczących badane zagadnienie. (...) Spora część badań jakościowych opiera się na pisaniu tekstów - od notatek i transkrypcji z terenu, przez opisy i interpretacje, aż po prezentację ostatecznych rezultatów badania jako całości. (...) Jeżeli metody badań mają być adekwatne do ich przedmiotu, sposoby definiowania i szacowania jakości wyników badań jakościowych muszą uwzględniać specyfikę tego typu badań lub nawet poszczególnych podejść w ich obrębie."

Źródło definicji (papierowe): Elżbieta Hałas, Wstęp do wydania polskiego, (w:) John Lofland, David A.Snow, Leon Anderson, Lyn H.Lofland, Analiza układów społecznych, Warszawa: Scholar, 2009, s.15. , Źródło definicji (papierowe): Uwe Flick, Projektowanie badania jakościowego, Warszawa: PWN, 2010, s.14.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga