PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Prawnych - zawartość - opis hasła PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE

Wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym (głównie jednostką sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych) i partnerem prywatnym - krajowym lub zagranicznym. Przedsięwzięciem może być budowa, remont obiektu budowlanego, świadczenie usług, wykonanie dzieła, w szczególności wyposażenie składnika majątkowego w urządzenia podwyższające jego wartość lub użyteczność albo inne świadczenie połączone z utrzymaniem lub zarządzaniem składnikiem majątkowym, który jest wykorzystywany do realizacji przedsięwzięcia publiczno-prywatnego lub jest z nim związany.

Partnerstwo publiczno-prywatne realizowane jest na podstawie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, w której partner prywatny zobowiązuje się do realizacji przedsięwzięcia za wynagrodzeniem oraz poniesienia w całości albo w części wydatków na jego realizację lub poniesienia ich przez osobę trzecią, a podmiot publiczny zobowiązuje się do współdziałania w osiągnięciu celu przedsięwzięcia, w szczególności poprzez wniesienie wkładu własnego, które odbywa się najczęściej przez sprzedaż, najem, dzierżawę, użytkowanie bądź użyczenie. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym może również przewidywać ustanowienie spółki kapitałowej, komandytowej bądź komandytowo-akcyjnej celem realizacji przedsięwzięcia. Cel i przedmiot działalności spółki nie może wykraczać poza zakres określony umową o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Wyboru partnera prywatnego dokonuje się biorąc pod uwagę podział zadań i ryzyk w przedsięwzięciu wraz z terminami i wysokościami przewidywanych płatności dokonywanych przez partnera publicznego. Partner prywatny może być kontrolowany przez partnera publicznego co do bieżącej realizacji przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego finansowane z budżetu państwa kwotą powyżej 100 milionów złotych wymaga zatwierdzenia przez ministra ds. finansów publicznych. Wyłączone od tego są środki przeznaczone na finansowanie programów operacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U.Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 216, poz. 1370).

Stan na dzień 11.12.2013 r.

Źródło definicji (elektroniczne): Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2009 nr 19 poz. 100)
Hasło wprowadził(a): Konrad Sośnicki