ARCHITEKTURA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła ARCHITEKTURA

1) Wg Leksykonu PWN: "sztuka projektowania i wznoszenia budowli; ze względu na funkcje dzielimy architekturę na sakralną i świecką (obronną, mieszkalną, m.in. pałacową); wg usytuowania - na miejską i wiejską; z uwagi na zastosowany materiał na kamienną, drewnianą, itp.; mogą istnieć też podziały wg stylów (architektura gotycka), czy epok historycznych (architektura nowożytna)."

2) Wg Słownika Terminów Plastycznych: "(gr. architekton - budowniczy naczelny) - 1. ukszatałtowana przez człowieka przestrzeń, w której przebiega życie społeczne.Przedmiotem twórczości architektonicznej są: mieszkania, budowle użyteczności publicznej, dla potrzeb przemysłu, rolnictwa i komunikacji, a także budownictwo obronne. Architektura w tym znaczeniu zajmuje się nie tylko poszczególnymi obiektami, łącznie z ich wyposażeniem, ale także urządzeniem i zagospodarowaniem terenu, m.in. -> ogrodu. Dział architektury obejmujący zagadnienia kształtowania terenów osiedleńczych nazywa się planowaniem przestrzennym albo -> urbanistyką; 2. w węższym znaczeniu terminu: ukształtowanie budowli pod wzgledem funkcjonalnym, konstrukcyjnym i plastycznym (...)".
 

Źródło definicji (papierowe): 1) Leksykon PWN, Warszawa: PWN, 1972, s.51., Źródło definicji (papierowe): 2) Krystyna Zwolińska, Zbysław Malicki (red.), Słownik Terminów Plastycznych, Warszawa:WP, 1999, ss.27-28.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła ARCHITEKTURA

Architektura (gr. αρχιτεκτονική architektonike) – nauka i sztuka projektowania, konstruowania i wykonywania budynków oraz innych budowli przestrzennych. Architektura zajmuje się również organizowaniem przestrzeni używanej przez człowieka. Osoba posiadająca wykształcenie w dziedzinie architektury oraz uprawnienia do wykonywania projektów budynków nosi tytuł architekta.

Jako dokumentacja, zazwyczaj bazuje na rysunkach, architektura definiuje charakter budynku. Architekci za główne zadanie mają zapewnienie potrzeb przestrzennych i mieszkaniowych w pewnych grupach przez kreatywne organizowanie materiałów oraz komponentów, biorąc pod uwagę masę, przestrzeń, formę, głośność, teksturę, strukturę, światło, cień, materiały, program oraz pragmatyczne elementy takie jak: koszt, limity technologiczne i konstrukcyjne, aby osiągnąć równowagę z funkcjonalnym, ekonomicznym oraz często z artystycznymi i estetycznymi aspektami. To odróżnia architekturę od inżynierii. więcej

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Architektura" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Inspiracji - zawartość - opis hasła ARCHITEKTURA

1) "Albowiem architektura jest tą sztuką, która najśmielej stara się odtworzyć swoim rytmem porządek wszechświata, przez starożytnych nazywanego kosmosem, to jest ozdobionym, jeśli przyrównać go można do wielkiego zwierzęcia opromienionego doskonałością i proporcją wszystkich swoich członków. I niechaj pochwalony będzie  Nasz Stwórca, który, jak powiada Augustyn, ustanowił wszystkie rzeczy względem liczby, ciężaru i miary."

2) „Najbardziej pomocne w wyjaśnianiu sobie struktury horyzontów jakiejś epoki jest oglądanie jej architektury; architektura bowiem ukształtowaniem swych widzialnych przestrzeni reprezentuje zawsze układ wymiarów przestrzeni duchowej, w której poruszają się ludzie jej epoki”.

Źródło definicji (papierowe): 1) Umberto Eco, Imię róży, Warszawa: PIW, (1980) 1987, tłum. Adam Szymanowski, s. 33., Źródło definicji (papierowe): 2) Georg Picht, O wymiarach uniwersalności Jana Sebastiana Bacha, tłum. Krzysztof Wolicki, (w:) tegoż, Odwaga utopii, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1981, s. 297.
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit