TELEWIZJA PUBLICZNA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik kultury GUS - zawartość - opis hasła TELEWIZJA PUBLICZNA


Tworzy ją spółka "Telewizja Polska Spółka Akcyjna" powołana w celu tworzenia i rozpowszechniania ogólnokrajowych programów I, II i TV Polonia oraz regionalnych programów telewizyjnych. Telewizja publiczna realizuje misję publiczną, oferując, na zasadach określonych w ustawie, całemu społeczeństwu i poszczególnym jego częściom, zróżnicowane programy i inne usługi w zakresie informacji, publicystyki, kultury, edukacji i sportu, cechujące się pluralizmem, bezstronnością, wyważeniem i niezależnością oraz innowacyjnością, wysoką jakością i integralnością przekazu.

Stan na 10.12.2013 r.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Telewizja Publiczna" w Słowniku pojęć GUS
Hasło wprowadził(a): Izabela Alfredson

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła TELEWIZJA PUBLICZNA

Wg Popularnej encyklpedii mass mediów: "Telewizja publiczna, aby mogła istnieć, konieczne jest stworzenie określonych podstaw i regulacji prawnych. Tam gdzie działa (a współcześnie istnieje niemal we wszystkich państwach i na wszystkich kontynentach) podstawy takie zostały stworzone na mocy uchwał parlamentarnych. Prawo regulujące zasady obowiązujące w tej sferze stwarza ogólne ramy istnienia telewizji publicznej jako pewnego systemu aktywności medialnej, jednak niewiele mówi o mechanizmach jej funkcjonowania w życiu społecznym, które określa codzienna praktyka komunikacyjna. Istnieją argumenty przemawiające za funkcjonowaniem telewizji pulicznej. Ważne jest przy tym poszukiwanie koncepcji optymalnie wartościowej, tj. takiej, która, regulując podstawy prawne istnienia tej instytucji oraz mechanizmy jej funkcjonowania, uwzględniałaby zarazem interes społeczeństwa jako całości, traktujac go jako pewien cel nadrzędny. Jeśli bowiem ta instytucja nosi nazwę telewizji publicznej, to zasadniczym jej celem jest służba publiczna, pełniona współcześnie w innych niż dawniej (w kontekście nieuniknionego zmierzchu i zupełnego zaniku panującego do niedawna w wielu krajach świata monopolu informacyjnego telewzji publicznej) warunkach. Takie rozumienie terminu <telewizja publiczna> ma również potwierdzenie semantyczne w innych językach. Jego odpowiednikiem w terminologii angielskiej jest więc nie tylko public television, ale również public sevice broadcasting, w odróżnieniu od commercial television, czyli telewizji komercyjnej.(...)."

 (drobne zmiany red. - IA)

Źródło definicji (papierowe): Józef Skrzypczak (red.), Popularna encyklopedia mass mediów, Poznań:Wyd. Kurpisz SA, 1999, s.559.
Hasło wprowadził(a): Izabela Alfredson

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła TELEWIZJA PUBLICZNA

Telewizja publiczna – stacja telewizyjna (lub stacje telewizyjne), stanowiąca własność skarbu państwa, niebędąca – w odróżnieniu od telewizji komercyjnych – własnością prywatnego kapitału. Środek masowego przekazu ustawowo zobowiązany do szerzenia tzw. społecznej misji programowej, bowiem generowanie zysków nie jest jej podstawowym zadaniem. Dlatego też ramówki nadawców państwowych zawierają m.in.: programy kulturalne, magazyny przeznaczone dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz magazyny religijne. Nie oznacza to braku takiego programu w stacjach komercyjnych – np. w Polsce stacje komercyjne takie jak Telewizja Śląska, Religia.tv zawierają podobne programy. Z kolei np. TVP posiada stacje traktowane jako stricte komercyjne, kodowane mimo "misji programowej", np. TVP Sport.więcej 

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Telewizja publiczna" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): Izabela Alfredson