KRYPTOREKLAMA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła KRYPTOREKLAMA

Wg Popularnej encyklopedii mass mediów: "Kryptoreklama, inaczej-reklama ukryta, niedozwolona; prezentowanie konkretnych towarów bądź usług w programach nie mających charakteru reklamowego - publicystycznych, reportażowych, rozrywkowych, informacyjnych, filmach, itp. Z kryptoreklamą mamy do czynienia np. wtedy, gdy w trakcie rozmowy w studio, nie mającej charakteru reklamowego, padają nazwy konkretnych firm i chwalone są ich usługi lub produkty.

W filmie fabularnym np., jeśli nie zostało to wcześniej zasygnalizowane, nie powinno się w scenach ulicznych, prezentować tablic reklamowych konkretnych, rzeczywiście istniejących firm, a w lokalach pite tam przez bohaterów piwo nie powinno mieć wyraźnie eksponowanej marki. Próby wprowadzania reklamy ukrytej zdarzają się ciągle, w różnego rodzaju programach, a ich przyczyną być może niekiedy naiwność twórców danego programu lub też, co jest bardziej groźne, chęć reklamowania określonych dóbr z pominięciem legalnej drogi. (...)

W programach informacyjnych przekaz powinien ograniczać się do rzeczowej informacji o produkowanym czy sprzedawanym wyrobie, ale bez eksponowania jego nazwy handlowej, logo producenta i innych znaków identyfikacyjnych umieszczanych np. na opakowaniu wyrobu.

W programach przedstawiających życiorysy zawodowe zapraszanych gości należy unikać szczegółowych informacji o prowadzonej przez nich aktualnie działalności gospodarczej, wraz z podaniem nazwy firmy, adresu, danych o produktach bądź usługach.

W audycjach edukacyjnych nie mogą się znaleźć materiały o charakterze promocyjnym i reklamującym producentów pomocy naukowych i określających warunki zakupu.

(...) w sondażach ulicznych należy unikać ujęć reklam ulicznych.

Przy prezentacji książek, filmów, płyt, kaset itp. dopuszczalne jest wyłącznie omówienie, recenzja prezentowanych nowości bez specjalnego eksponowania samej pozycji i bez podawnia informacji o wydawcy lub dystrybutorze (należy np. unikać zwrotów w rodzaju: <już w księgarniach>, <od jutra w kinach>, itp.).

Wyniki testów artykułów znajdujących się już w produkcji bądź do niej kierowanych należy podawać jedynie z powołaniem się na uprawnione instytucje prowadzące badania; wyniki tych badań winny jednocześnie zawierać przyjęte kryteria i warunki oceny. W podobny spsób formułowane są uwagi i zastrzeżenia odnośnie wszelkich innych rodzajów komunikatów radiowych i telewizyjnych, także i w innych krajach."

Źródło definicji (papierowe): Józef Skrzypczak (red.), Popularna encyklopedia mass mediów, Poznań: Wyd. Kurpisz SA, 1999, ss.270-271.
Hasło wprowadził(a): Izabela Alfredson

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła KRYPTOREKLAMA

Kryptoreklama - ukryta działalność reklamowa wiążąca się z uzyskaniem przez dziennikarza bądź redakcję korzyści majątkowej lub osobistej od osoby bądź przedsiębiorstwa dążących do zamieszczenia przekazu reklamy sprawiającego wrażenie obiektywnej, redakcyjnej informacji. Polega to na służącym celom reklamowym lub promocyjnym przedstawieniu w słowach lub obrazach towaru, usługi, nazwy firmy, działalności przedsiębiorców, prezentujących w sposób wprowadzający w błąd odbiorców przekazu, co do jej charakteru, celu i przeznaczenia. więce

Źródło definicji (elektroniczne): hasło"Kryptoreklama" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): Izabela Alfredson

Słownik Inspiracji - zawartość - opis hasła KRYPTOREKLAMA

W przeciwieństwie do zwykłej reklamy kryptoreklama nie polega na ogół na "zachwalaniu" danej firmy czy produktu lecz najczęściej na wymienieniu nazw firm, pokazaniu logo handlowego, a także pokazaniu samej działalności producenta danego produktu. Warto przy tym zauważyć, że nie każdy przekaz zawierający wspomniane elementy może być uznany za kryptoreklamę ( a więc postępowanie moralnie naganne i zabronione przez prawo), bowiem o tym czy coś jest, czy nie jest kryptoreklamą, decyduje zarówno intencja autora przekazu, jak i fakt uzyskania przez niego wynagrodzenia za umieszczenie w przekazie kryptoreklamy. Samo pokazanie produktu czy nawet konkretnej firmy nie może być uznane za kryptoreklamę,  jeśli nie wiąże się z taką właśnie gratyfikacją.

 

Źródło definicji (papierowe): Paweł Czarnecki, Etyka mediów, Warszawa:Difin, 2008, s.92.
Hasło wprowadził(a): Izabela Alfredson