PROCES SPOŁECZNY

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Antropologii i Socjologii Kultury - zawartość - opis hasła PROCES SPOŁECZNY

Wg Piotra Sztompki: "Pojęcie procesu służy do opisania ciągu, sekwencji następujących po sobie i przyczynowo uwarunkowanych zmian systemu (nazywamy je wtedy fazami lub etapami)."

Źródło definicji (papierowe): Piotr Sztompka, Stawanie się społeczeństwa: pomiędzy strukturą a zmianą, (w:) Joanna Kurczewska (red.), Zmiana społeczna, 1999, s. 42.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

"Co rozumiemy przez podstawowe procesy społeczne? (...) Niewielu Amerykanów ma dużą wiedzę o systemie kastowym w Indiach. Ten system należy jednak do ogólniejszej klasy systemów statusowych, w których (...) wszyscy uczestniczymy. Świadomie bądź nieświadomie pomagamy je budować. Obserwujemy, jak sie rozwijają i zanikają w czasie trwania związków tworzonych przez nas w toku codziennego życia. To samo odnosi się do współpracy pomiędzy ludźmi, konfliktu, nacisku, władzy, konformizmu. Procesy te istnieją wszędzie, we wszystkich czasach i we wszystkich społeczeństwach. Czasami ich rezultaty mają charakter efemeryczny, lecz czasem procesy te doprowadzają do tworzenia się wielkich struktur (...) mogących utrwalić się na wieki. Ponieważ jesteśmy zainteresowani ukrytą naturą owych procesów (które wszędzie się wydają takie same), a nie strukturami społecznymi, stanowiącymi ich wynik (które z kolei są odmienne w każdym społeczeństwie, a także w każdej grupie w ramach jednego społeczeństwa), procesy te będziemy nazywać podstawowymi."

Źródło definicji (papierowe): George C. Homans, Podstawowe procesy społeczne, (w:) Aleksandra Jasińska-Kania i in. (red.), Współczesne teorie socjologiczne, Warszawa: Scholar, 2006, (1967), s. 73.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga