DOTACJA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Inspiracji - zawartość - opis hasła DOTACJA

Dotacje definiowane są jako podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie ustawy o finansach publicznych, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych.
W ustawie o finansach publicznych zostały zawarte również definicje trzech rodzajów dotacji: celowych (art. 127), podmiotowych (art. 131) i przedmiotowych (art. 130).

Źródło:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 126, 127, 130, 131.
Komentarz:
W odniesieniu do dotacji ustawodawca w przepisach ustawy o finansach publicznych: nakazuje wyszczególnić dotacje dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz dotacje na zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego w prognozie wydatków budżetu państwa ujmowanej w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa (art. 104), zwraca uwagę, iż dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego oraz dotacje na zadania określone odrębnymi ustawami stanowią szczególny cel przeznaczenia wydatków budżetu państwa (art. 112), nakazuje zamieszczać w załącznikach do ustawy budżetowej: wykaz jednostek otrzymujących dotacje podmiotowe i celowe oraz kwoty dotacji (art. 122 ust. 1 pkt. 2 lit. a) oraz zakres i kwoty dotacji przedmiotowych i podmiotowych (122 ust. 1 pkt. 6), definiuje dotacje (wraz z subwencjami) jako odrębną grupę wydatków budżetu państwa (art. 124 ust. 1 pkt. 1). Ponadto szereg regulacji ustawy o finansach publicznych zawiera przepisy mające zastosowanie w fazie planowania, udzielania oraz rozliczania dotacji. Normy stanowiące podstawę do udzielania dotacji zawarte są w wielu przepisach ustawowych. W szczególności udzielanie dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego zostało określone w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z póżn. zm.).
Autor: Monika Korolewska
Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Dotacja" w słowniku Leksykonu budżetowego Sejmu RP
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga