ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik kultury GUS - zawartość - opis hasła ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Rozwój zrównoważony definiowany jest jako taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia są zaspokajane bez umniejszania szans na zaspokojenie potrzeb przyszłych pokoleń. Celem nadrzędnym zrównoważonego rozwoju jest więc trwała poprawa jakości życia współczesnych i przyszłych pokoleń, osiągana poprzez kształtowanie właściwych proporcji w gospodarowaniu trzema rodzajami kapitału: ekonomicznym, społecznym i naturalnym.

Zrównoważony rozwój jest w Polsce zasadą konstytucyjną - traktuje o nim Art. 5 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, który określa, że Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. Zasada zrównoważonego rozwoju jest również respektowana w wielu dokumentach strategicznych, których długofalowe cele oraz kierunki działań są zgodne z tą zasadą.

Statystyka publiczna zapewnia wsparcie w obszarze zrównoważonego rozwoju poprzez zapewnienie wskaźników monitorujących stan i zmiany w zakresie zrównoważonego rozwoju. Zaprezentowany poniżej moduł wskaźników zrównoważonego rozwoju (WZR) na poziomie regionalnym zawiera łącznie ponad 100 wskaźników, podzielonych na 10 tematów:

  • Rozwój gospodarczy i zatrudnienie
  • Zrównoważona produkcja i konsumpcja
  • Włączenie społeczne
  • Zmiany demograficzne
  • Zdrowie publiczne
  • Zmiany klimatu oraz gospodarowanie energią
  • Zrównoważony transport
  • Zasoby naturalne
  • Dobre rządzenie
  • Bezpieczeństwo publiczne

W ramach tematów dodatkowo wyróżniono podtematy. Każdy ze wskaźników zawiera opis metodologiczny (w tym znaczenie dla zrównoważonego rozwoju).więcej

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Zrównoważony rozwój" w BDL GUS
Zobacz także (linki zewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Zrównoważony rozwój – doktryna ekonomii, zakładająca jakość życia na poziomie na jaki pozwala obecny rozwój cywilizacyjny, w przeciwieństwie do "żelaznej reguły ekonomii" Malthusa. Ideę zrównoważonego rozwoju (dalej używany skrót ZR) streszcza pierwsze zdanie raportu WCED z 1987 r. – "Nasza Wspólna Przyszłość"[1]: Na obecnym poziomie cywilizacyjnym możliwy jest rozwój zrównoważony, to jest taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie.(...)

Pojęcie zrównoważonego rozwoju pochodzi pierwotnie z leśnictwa, a stworzone zostało przez Hansa Carla von Carlowitza. Oznaczało ono pierwotnie sposób gospodarowania lasem polegający na tym, że wycina się tylko tyle drzew, ile może w to miejsce urosnąć, tak by las nigdy nie został zlikwidowany, by mógł się zawsze odbudować.

Koncepcja zrównoważonego rozwoju była na początku XIX. wieku propagowana przez wszystkie niemieckie Wyższe Szkoły Leśnicze. Niemieckie leśnictwo cieszyło się wówczas dużym uznaniem na całym świecie, w związku z czym pojęcie to zostało przejęte przez wielu naukowców z innych krajów, od Francji po Włochy. Zostało przetłumaczone na angielski, gdzie była mowa o Sustained Yield Forestry. Określenie "sustainable" zostało następnie przejęte przez ruch ekologiczny i w latach osiemdziesiątych ponownie wprowadzone do debaty politycznej. Obecnie definicja zrównoważonego rozwoju nie ogranicza się wyłącznie do sfery leśnictwa. (...)

Zrównoważony rozwój oznacza, że wzrost gospodarczy prowadzi do zwiększania spójności społecznej (w tym m.in. zmniejszania rozwarstwienia społecznego, wyrównywania szans, przeciwdziałania marginalizacji i dyskryminacji) oraz podnoszenia jakości środowiska naturalnego, m.in. poprzez ograniczanie szkodliwego wpływu produkcji i konsumpcji na stan środowiska i ochronę zasobów przyrodniczych.

Zrównoważony rozwój leży w polu zainteresowań wielu organizacji międzynarodowych. Należą do nich m.in.:

Zrównoważony rozwój stanowi ważny element systemu prawa międzynarodowego. Do najważniejszych dokumentów prawnomiędzynarodowych, ujmujących problematykę zrównoważonego rozwoju, należą:

W Polsce zasada zrównoważonego rozwoju zyskała rangę konstytucyjną – została zapisana w art. 5 konstytucji RP[7], a definicja zrównoważonego rozwoju znalazła się w ustawie Prawo ochrony środowiska:

[jest to] taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń.[8]

W języku potocznym pojęcie to zyskuje w zależności od kontekstu nieco inne znaczenia: często używane jest jako synonim zachowań „proekologicznych”, zaś w środowiskach biznesowych jest utożsamiane z sukcesem i innowacyjnością. więcej

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Zrównoważony rozwój " w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga