PRYWATYZACJA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła PRYWATYZACJA

prywatyzacja, zmiana stosunków własnościowych polegająca na zwiększeniu udziału osób prywatnych w procesie gospodarowania, czyli uzyskanie prawa własności składników majątku państwowego, samorządowego, jego zorganizowanych części (np. przedsiębiorstw) przez osoby fizyczne lub prawne (z ponad 50-procentowym udziałem kapitałowym osób fizycznych);

także zwrot odpowiedniej części majątku w wypadku rozwiązania osoby prawnej; tzw. duża prywatyzacja oznacza udostępnienie udziałów i akcji przedsiębiorstw państwowych przekształcanych w spółki bądź sprzedaż przedsiębiorstw lub ich składników majątkowych osobom fizycznym i prawnym oraz zmianie zasad zarządzania mieniem przedsiębiorstwa. W państwach postkomunistycznych, gdzie udział przedsiębiorstw państwowych był dominujący, ekonomicznymi celami prywatyzacji było m.in. stworzenie warunków do powstania i rozwoju rynku kapitałowego, umożliwienie kredytowania firm przez rynek kapitałowy, zmniejszenie zadłużenia zagranicznego, a społeczno-politycznymi celami — m.in. zmniejszenie zaangażowania państwa w zarządzanie przedsiębiorstwami, eliminacja ingerencji instytucji ideologiczno-politycznych w funkcjonowanie przedsiębiorstw, zmiana struktury własnościowej w gospodarce.

W Polsce proces prywatyzacji został zapoczątkowany ustawą z 1990 O prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (1996 zastąpiona ustawą O komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych) i był jednym z elementów transformacji polskiej gospodarki przechodzącej z systemu scentralizowanego zarządzania do systemu gospodarki rynkowej. Odrębny tryb prywatyzacji został zastosowany w rolnictwie (ustawa z 1991 O gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa); przekształcenia własnościowe państwowego sektora rolnego zostały powierzone, utworzonej w tym celu, Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. W stosunku do niektórych przedsiębiorstw o szczególnym znaczeniu dla gospodarki zastosowano odrębne tryby prywatyzacji, np. dla przedsiębiorstw wydobywających węgiel kamienny i brunatny, wytwarzających oraz przesyłających energię elektryczną i cieplną, niektórych banków państwowych (powstałych wcześniej z wyodrębnienia organizacyjnego z NBP). więcej

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Prywatyzacja" w Słowniku PWN Biznes
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga