ANALIZA EKONOMICZNA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła ANALIZA EKONOMICZNA

analiza ekonomiczna, proces badawczy przeprowadzany w ekonomii, pozwalający diagnozować sytuację jednostek gospodarujących (analiza mikroekonomiczna) lub mechanizm funkcjonowania gospodarki narodowej (analiza makroekonomiczna).

Zakładając cel poznawczy, badamy przy użyciu narzędzi analitycznych, jak zachowuje się obiekt analizy w różnych sytuacjach spowodowanych zmianami wielkości ekonomicznych. Przedmiotem analizy może być przedsiębiorstwo, konsument, rynek określonego dobra czy usługi, poszczególne części składowe gospodarki narodowej lub też gospodarstwo społeczne jako całość. Podstawowe narzędzia analityczne w mikroekonomii stworzyła ekonomia neoklasyczna (neoklasyczna szkoła w ekonomii). W makroekonomii podstawowymi narzędziami analizy są modele makroekonomiczne, tworzone przez poszczególne szkoły i kierunki badawcze, reprezentujące różne spojrzenia na mechanizmy funkcjonowania gospodarki narodowej; główne modele nawiązują do keynesizmu, monetaryzmu i klasycznej szkoły w ekonomii. W analizach modelowych w ekonomii stosujemy zasadę ceteris paribus, która oznacza, że badając relacje między konkretnymi zmiennymi ekonomicznymi zakładamy, że pozostałe czynniki mogące mieć wpływ na przebieg analizowanego procesu pozostają na niezmienionym poziomie. Abstrakcyjne rozumowanie ekonomiczne jest często weryfikowane analizą empiryczną, bazującą na wynikach badań statystycznych. Analizą ekonomiczną zajmuje się także ekonometria; stosuje się w niej metody programowania liniowego, elementy rachunku prawdopodobieństwa, analizy matematyczne i algebry. Analiza ekonomiczna służy do podejmowania optymalnych, tzn. najlepszych w danych warunkach decyzji ekonomicznych. Pokazuje wpływ różnych czynników na kształtowanie się badanych zmiennych ekonomicznych, przygotowuje dane będące podstawą procesów decyzyjnych; na jej wynikach bazują instytucje zajmujące się planowaniem i koordynowaniem działalności gospodarczej. Analiza ekonomiczna bada relacje między poszczególnymi elementami gospodarowania i dotyczy na ogół zjawisk ilościowych. analiza fundamentalna. Danuta Drabińska
Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Analiza ekonomiczna" w Słowniku PWN Biznes
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga