BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik kultury GUS - zawartość - opis hasła BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Placówka, która służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych ludności. Zgodnie z funkcją jaką pełnią poszczególne placówki, wyodrębniono biblioteki: wojewódzkie i powiatowe oraz biblioteki służące mieszkańca miast na prawach powiatu, gmin miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich. (pisownia oryginalna - BF)

Stan na: 16.11.2011 r.

Placówka, która służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne:

Zgodnie z funkcją jaką pełnią poszczególne placówki, wyodrębniono biblioteki: wojewódzkie i powiatowe oraz biblioteki służące mieszkańcom miast na prawach powiatu, gmin miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich.

Stan na: 5.02.2018 r.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "biblioteka publiczna" w Słowniku Pojęć GUS
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Terminów Prawnych - zawartość - opis hasła BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Biblioteka publiczna to taka, której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego  (JST) oraz Biblioteka Narodowa. Biblioteka publiczna może stanowić samodzielną instytucję kultury albo wchodzić w skład innej instytucji kultury. Biblioteki publiczne służą zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczą w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Biblioteki publiczne tworzą ogólnokrajową sieć biblioteczną. Biblioteki wchodzące w skład sieci bibliotecznej obowiązane są do współdziałania.

Gmina organizuje i prowadzi co najmniej jedną gminną bibliotekę publiczną, wraz z odpowiednią liczbą filii i oddziałów oraz punktów bibliotecznych.

Powiat organizuje i prowadzi co najmniej jedną powiatową bibliotekę publiczną. Zadania powiatowej biblioteki publicznej może wykonywać, na podstawie porozumienia, wojewódzka lub gminna biblioteka publiczna działająca i mająca swoją siedzibę na obszarze powiatu.

Samorząd województwa organizuje i prowadzi co najmniej jedną wojewódzką bibliotekę publiczną.

Usługi bibliotek, których organizatorami  są JST są ogólnie dostępne i bezpłatne. Opłaty mogą być pobierane za wypożyczenia materiałów audiowizualnych, w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne, za niezwrócenie w terminie, uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych. Opłaty mogą być także pobierane za usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne  i  wypożyczenia materiałów audiowizualnych. Wysokość tych  opłat, nie może przekraczać kosztów wykonania usługi.
Stan na dzień 6 lipca 2013 roku

Źródło definicji (elektroniczne): Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, wersja aktualnie obowiązująca. Dz.U. 2012 r. poz. 642.
Hasło wprowadził(a): Marta Sęk