KULTURA MASOWA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła KULTURA MASOWA

Kultura masowa: kultura przeznaczona dla masowego odbiorcy; obejmuje wzory zachowań, wytwory ludzkiej działalności mające szeroki zakres, możliwy dzięki masowym środkom przekazu (prasie, radiu, telewizji, taniej książce). Kultura masowa odpowiada potrzebom przeciętnego odbiorcy, jej wytwory są łatwe w produkcji, tanie, seryjne i powszechnie dostępne (...). Operuje poetyką kiczu, odwołuje się do emocji, co sprawia, że najczęściej podejmowanymi przez nią tematami są: erotyka, sensacja, przemoc. Kultura masowa ma charakter komercyjny, nastawiona jest na konsumpcję, rozrywkę, toteż uczestniczy w tworzeniu → przemysłu kulturalnego. Związana jest ściśle z technicyzacją środków przekazu i produkcji. Przeciwnicy zarzucają jej standaryzację gustów, reifikację czyli urzeczowienie wartości i zaburzenie ich hierarchii, bierność uczestnictwa, nastawienie na zysk. Obrońcy wskazują na wzajemne inspiracje kultury masowej i elitarnej, tworzące nowe wartości (np. kubizm, surrealizm, popart); na jej demokratyczny charakter. Kultura masowa ma wiele cech wspólnych z kulturą popularną, od której różni się przede wszystkim podstawowym kryterium klasyfikacyjnym. W przypadku kultury masowej jest nim liczba odbiorców (odbiorca masowy) i związane z nią środki przekazu (mass media), w przypadku kultury popularnej jest nim przystępność wytworów i wynikający z niej określony styl wypowiedzi (...).

Źródło definicji (papierowe): Ewa Szczęsna (red.), Słownik pojęć i tekstów kultury, Warszawa: Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, 2002, s.155.
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit

Słownik Antropologii i Socjologii Kultury - zawartość - opis hasła KULTURA MASOWA

 Wg Antoniny Kłoskowskiej: "Zgodnie z najogólnie przyjętym znaczeniem pojęcie kultury masowej odnosi się do zjawisk współczesnego przekazywania wielkim masom odbiorców identycznych lub analogicznych treści płynących z nielicznych źródeł oraz do jednolitych form zabawowej, rozrywkowej działalności wielkich mas ludzkich".

Źródło definicji (papierowe): Antonina Kłoskowska, Kultura masowa. Krytyka i obrona, Warszawa: PWN, 1980, s.95.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga