KLUB SPORTOWY

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik kultury GUS - zawartość - opis hasła KLUB SPORTOWY

Podstawowa jednostka organizacyjna prowadząca działalność sportową, funkcjonująca jako osoba prawna.

Stan na: 23.11.2013 r. 

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Klub sportowy" w Słowniku Pojęć GUS
Hasło wprowadził(a): Bogna Kietlińska

Słownik Terminów Prawnych - zawartość - opis hasła KLUB SPORTOWY

(Definicja rekonstruowana)

Działalność sportowa jest prowadzona w szczególności w formie klubu sportowego. Klub sportowy działa jako osoba prawna. Klub sportowy może ustanawiać i finansować okresowe stypendia sportowe dla zawodników. Kluby sportowe, w liczbie co najmniej 3, mogą tworzyć związki sportowe. Związek sportowy działa w formie stowarzyszenia lub związku stowarzyszeń. Klub sportowy, działający na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego, niedziałający w celu osiągnięcia zysku, może otrzymywać dotację celową z budżetu tej jednostki. Dotacje ta może zostać przeznaczona na:
1) realizację programów szkolenia sportowego,
2) zakup sprzętu sportowego,
3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,
4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
5)  sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej
- jeżeli wpłynie to na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu sportowego, który otrzyma dotację lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez ten klub.

Stan na dzień 6 lipca 2013 roku.

Źródło definicji (elektroniczne): Ustawa o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz.U. Nr 127, poz. 857)
Hasło wprowadził(a): Marta Sęk